st11142018

Last update12:51:23 AM

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back Jste zde: Domů Aktuality Zpravodajství Pravoslavní duchovní ve valdické věznici

Pravoslavní duchovní ve valdické věznici

Valdice

V podzimní pondělí dne 5 listopadu tohoto roku se uskutečnilo pracovní setkáni duchovních s reprezentanty vedení Věznice Valdice a Vězeňské duchovenské péče. Odpolední jednání bylo zahájeno ve velké zasedací místnosti v přízemí administrativní budovy. V úvodním slovu 1. zástupce ředitele Valdické věznice plk. Mgr. Jiří Karásek poděkoval všem přítomným duchovním a dobrovolníkům, působícím v tomto ústavu, za obětavou a prospěšnou službu pro klienty a pracovníky věznice. Jménem vedení a zaměstnanců věznice pan Karásek vyjádřil spokojenost s fungováním duchovenské služby a těší se na další pozitivní úspěchy a blahé plody vzájemné spolupráce při naplňování hlavního poslaní naše služby společnosti. Za duchovní a dobrovolníky věznice Valdice poděkoval za vstřícnost a ochotu pomoct při naše duše pastýřské službě Mgr. Josef Dvořák, koordinátor duchovenské služby Valdické věznice. 

Hlavní kaplanka Vězeňské služby ČR paní Mgr. Květa Jakubalová tlumočila spokojenost vedení Vězeňské služby ČR se spoluprací místních kaplanů s vedením zdejší věznice a zároveň jménem pí. Renaty Balcarové, předsedkyně Vězeňské duchovenské péče, vyjádřila poděkováni a morální podporu práci duchovních a dobrovolníků. Dle dopisů a rekcí od klientů vězeňských ústavu ČR paní Jakubalová vyzdvihla, že samotní klienti vítají zvýšenou pozornost k jejích potřebám ze strany vedení vězníce a jejích naplňováním ze strany duchovních a dobrovolníků.

Ve své promluvě pan plk. Mgr. Jiří Mach, ředitel Věznice Valdice, zdůraznil přinos a prospěšnost služby duchovních a dobrovolníků pro zlepšení sociálního a psychického klimatu mezi klienty věznice a její pracovníky a navzájem. Služba duchovních a práce dobrovolníků má pozitivní vplyv na proces převýchovy odsouzených. Vedení a zaměstnanci Valdické věznice budou i nadále se snažit pečlivě plnit své úkoly v zajištění bezpečného naplňování společného poslání, kterým je – připravit odsouzeného k odchodu na svobodu a jeho zdárné začlenění do života naše společnosti.

Vězeňský kaplan Mgr. Aleš Jaluška, ve svém referátu na téma: „Vzdělávání odsouzených a práce s jejich rodinami“ podrobně se věnoval jedné s nejdůležitější misijní činností duchovného ve vězení – učitelství. Vyzdvihl výjimečnost kázáni při bohoslužbách a potřebu aplikace na praxi Slova Božího.

Pater Mgr. Josef Kordík vystoupil s příspěvkem na téma: „Způsoby a smysl práce s klienty“ ve kterém se věnoval systematickému studiu Písma Svatého a jeho vplyv na odsouzené. V závěru svého referátu pater Kordík zdůraznil, že při hloubkovém studiu Písma Svatého máme možnost najit odpovědí na všechny každodenní a „věčné“ otázky.

Pan Mgr. Josef Dvořák, koordinátor duchovenské služby Věznice Valdice, v referátu na téma: „Situace ve věznice z pohledu kaplana a jeho klienta“ vyjádřil svojí osobní zkušenost, že služba kaplana je služba klientům, zaměstnancům věznice a hlavně pro celou společnost. Příspěvek pana Dvořáka otevřel přátelský rozhovor představitelů církví působících ve věznici s jejím vedením.

Otec Ing. Mgr. Roman Hajdmačenko poděkoval vedení a kaplanům Valdické věznice za dosavadní spolupráci a vyjádřil potěšení na další. Poznamenal, že na přáni pravoslavných klientů, s požehnáním Jeho Blažennosti Kryštofa, arcibiskupa pražského, metropolitu českých zemí a Slovenska, hodlají i nadále konat měsíční pravidelné pravoslavné bohoslužby a otec diákon Josef Brožek ze Železného Brodu vest katechetické hodiny v kapli a knihovně. Dle slov samotných pravoslavných klientů, služba pravoslavných duchovních má větší vplyv na jejích převýchovu, něž působení psychologů, pedagogů a ostatních zaměstnanců věznice. Teprve od momentu uznání vlastní viny je možné na klienta dále působit ve smyslu evangelijní zvěsti, související s Kristovým odpuštěním. To, co se od nás očekává, je především pastorace a individuální péče o člověka. Na rozdíl od záměrného a systematického převýchovného vplyvu na odsouzeného ze strany speciálních pedagogů, v kapli při bohoslužbách a biblických hodinách na duší křesťana působí sám Hospodin, prostřednictvím Ducha Svatého. A ten tajůplným způsobem dobrovolně mění k lepšímu v prvním řádě duši člověka a následně očisťuje mysl a celé tělo vysvobozuje z okovu hříchů.

Za čas působnosti pravoslavných duchovních ve Valdické věznici se ustálila sociálně psychologická atmosféra v řadech pravoslavných klientů a mezi nimi nedochází k žádným nežádoucím situacím. Pravoslavné odsouzené v hojnem počtu se účastní pravidelných bohoslužeb, přistupují ke svátostem svaté zpovědi, svatého přijímání, pomazání svatým olejem apod. Řádně plněji studijné povinnosti, které jím ukládá při katechetických hodinách otec diákon Josef Brožek.

Dle slov jednoho z prvních novodobých reformátoru českého penitenciárního systému Františka Josefa Řezáče: “Vzdělání vězeňského kaplana musí být obecné se zakotvením v oblasti filozofie a pedagogiky. Teologie u něho nesmí být pouze formální, má sloužit k polepšování a k lékařství duchovnímu. Musí být rovněž seznámen s vývojem a pokrokem ve vězeňství i v trestní politice a legislativě. Řezáč zmiňuje i umění leboslovné, což na současnost můžeme vcelku bez zaváhání aplikovat jako poznatky forenzní psychologie. Za povahové vlastnosti nutné pro práci mezi vezni staví sice příznivost, sdílnost a útrpnost, ovšem ruku v ruce s přísností a pevností, bez převahy jedné nebo druhé strany. Nezbytné jsou pevné mravní a náboženské zásady, ale i důvěra v Prozřetelnost a lidstvo samo. K jeho vlastnostem musí patřit i opatrnost, která jej bude chránit před nedůvěrou i lehkověrností a musí oplývat dobrým tělesným zdravím“.

Při pravoslavné kapli svatého Mikuláše ve Věznici Valdice byla zřízena pravoslavná knihovna pro všechny zájemce o pravoslavnou literaturu. Knihový fond tvoří periodika naše církve: časopis „Hlas Pravoslaví“, časopis „Ikona“, časopis „Odkaz sv. Cyrila a Metoda“, časopis pravoslavné mládeže „Istina“, ruskojazyční časopisy „Svět pravoslaví“, „Petropavlovský věstník“ a mnohé další. K uspokojovaní duchovních požadavku našich bratrů je potřebné doplňovat knihovnu novými knižnými tituly. Proto obracíme se na všechny pravoslavné křesťany s prosbou o poskytnutí pravoslavné duchovné literatury. Všem dárcům jménem čtenářů Valdické pravoslavné knihovny předem děkuji.

K úspěšnému naplňování posláni duchovní služby ve vězení je nezbytné nebeské požehnání Pána našeho Iisusa Christa, našeho vladyku Kryštofa, modlitební a morální podpora všech duchovních a řadových členů pravoslavné církve. Ve Svatém Písmu Nového zákona nacházíme slova samotného Spasitele: „Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa. Neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žiznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na cestách, a ujali jste se mne., byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste za mnou.“ /Mt. 25, 34-36/, z kterých je jasně vidět vznešenost a nezbytnost služby ve vezení.

 

Při každé svaté liturgii soustředěně modleme se: „Za cestující po zemi, vodě i vzduchem, za nemocné, trpící, zajaté a za spásu jejich k Hospodinu modleme se!“


Ve Valdicích dne 05. listopadu 2012
materiál připravil
jerej Ing. Mgr. Roman Hajdamačenko
tajemník odboru vězeňství ÚMR v Praze