st11142018

Last update12:51:23 AM

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back Jste zde: Domů Aktuality Zpravodajství Pravoslavní duchovní nedůvěřují posvátnému synodu a žádají o pomoc ze zahraničí

Pravoslavní duchovní nedůvěřují posvátnému synodu a žádají o pomoc ze zahraničí

Český překlad dopisu:

Vaše Svatosti,

Blahoslaven Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista a jeho svatý Duch, kteří přinesli světlo do našich zemí Čech a Slovenska. Jeho drahocenný kříž zde byl upevněn před 1150 lety za pomoci svatých apoštolů Cyrila a Metoděje, na základě požehnání Vašich předchůdců.

Dnes však se slzami v očích mnoha pravoslavných věřících na tomto území se tento kříž svaté pravoslavné víry viklá a jako košatý strom nesoucí dobré plody plodí nahnilé a červy prolezlé ovoce. Námahou, některých vlády chtivých lidí, se dostala naše místní autokefální církev do osidel osob, které nedodržují svatá pravidla a církevní ustanovení a ve svém pachtění po moci a zisku vedou naší Církev do hlubin rozkolu se svatým učením pravoslavných církví.

V naší pokornosti Vám musíme oznámit, že zapomínají na dodržování pravoslavné víry a pravoslavného řádu a tradice a sám posvátný synod, který by měl být udržovatelem čistoty pravoslavné víry v obecenství ve svatém Duchu, nedbá tohoto příkazu od Přesvaté Matky Církve Cařihradské, jak nám bylo uloženo Vaším tomosem z roku 1998 po narození našeho Pána Ježíše Krista, pod číslem protokolu 58.

Využíváme proto laskavého otcovského příkazu stanoveného předmětným tomosem, abychom se v případě jakéhokoliv přestupku odvolali k posvátnému synodu ekumenického patriarchátu a to proto, že v našich zemích nejsou řádně dodržována kanonická pravidla a přestupky proti svatým pravidlům nejsou souzeny podle posvátných kánonů, tak jak to ukládá povinnost a tradice Církev.

Také zároveň Ústava naší místní autokefální Církev se stala v rukách těchto uchvatitelů moci cárem papíru povlávajícím ve větru hříchu lži a zapuzení.

Naše Církev, lid Boží a posvátné kněžstvo, proto Vaše Svatosti k Vám pozvedá svůj hlas volajícího na poušti a v uctivosti a hluboké pokloně k Vašemu úřadu a moci mu dané posvátnou tradicí od Vás žádáme kanonickou pomoc a vyřešení pro nás neřešitelných věcí. Dbáme Vaší moudré rady stanovené v tomosu: „Vyptejte se svého otce, on ti poví, svých starců a oni ti řeknou.“ (Deut.32,7)

Předmětné nedostatky, které nechce posvátný synod řešit, jsou víceré a spočívají v tom, že nedodržuje svatá pravidla a vlastní Ústavu místní pravoslavné Církve. Po obvinění našeho nejvyššího představeného arcibiskupa pražského Kryštofa, učinil sám arcibiskup krok do ústraní, aby nepřekážel svým úřadem k vyřešení a objasnění tohoto obvinění, pro dobro naší Církve.

Následně se však prokázalo obvinění jako lživé a žena, která ho obvinila, svoji žalobu nejen na arcibiskupa stáhla, ale veřejně se přiznala ke křivopřísežnictví. Členové synodu však neakceptovali kanonická pravidla a to pravidlo 29; IV. všeobecného sněmu chalcedonského ale dále začali arcibiskupa obviňovat dalšími nepodloženými obviněními, čímže porušili závažným způsobem také 145. pravidlo sv. místního sněmu karthagenského. Tím však vše neskončilo a postupně mu upřeli i právo jemu stanovené 32. apoštolským pravidlem.

Celá situace se tímto nekanonickým aktem vyhrotila do situace, kdy ani Ústava pravoslavné církve v českých zemích a Slovensku, jako základní dokument pro činnost církevních orgánů a institucí je porušována a nejsou respektována práva Božího lidu na správě Církve.

Nejsou pozýváni k volbě nového pražského biskupa. Dočasný správce pražské eparchie si přisvojuje kanonická práva vyhrazená pouze a výslovně biskupům. Na věřící Boží lid jsou voláni policisté, ačkoliv se jen pokojně modlí. Za pomocí policie se také činí nátlak na orgány Církve. Je využíváno mediálních prostředku ke skandalizaci duchovních a arcibiskupa Kryštofa, vše je řízeno centrálně členy posvátnéhosynodu. Zároveň členové posvátného synodu nereagují a neodpovídají na dopisy věřících a neřeší žaloby jim zaslané, které chtějí tento stav řešit.

Stav k dnešnímu dni je natolik katastrofický, že i Vám byla Vaše Svatosti předána v Brně při Vaší milostivé a láskyplné návštěvě České republiky petice, kterou podepsalo na tři tisíce věřících, jako výzvu k navrácení arcibiskupa Kryštofa do jeho kanonického úřadu. Závažná však nastává situace i v tom, že na našem území začíná působit vliv moskevského patriarchátu a nastává tím pádem postupný stupeň absolutního rozkladu místní církevní struktury. Na biskupa pražského je navrhována osoba, která nemá řádně kanonicky ukončené manželství v naší Církvi, což je pouze špička ledového ostří, které zajíždí do těla naší místní Církve.

Pro určité objasnění uvádíme k laskavému posouzení následující:

K dnešnímu dni máme čtyři členy posvátného synodu a to dva na Slovensku a dva v České republice a jednoho správce pražské eparchie, který zasedá na jednání synodu s hlasem poradním.

 ThDr. Simeon, olomoucko-brněnský arcibiskup (88 let) má pravoslavné teologické vzdělání, ale pro své staří a nemoc, nemůže řádně vykonávat svůj úřad.

 Jáchym, biskup-vikář olomoucko-brněnský (40), bez řádného pravoslavného teologického vzdělání.

Juraj (Jiří), arcibiskup michalovský (33 let), bez řádného pravoslavného teologického vzdělání, na Ukrajině obdržel diplom, který není řádně nostrifikován.

 Rastislav, arcibiskup prešovský (35 let) dokončené jen magisterské pravoslavné vzdělání, biskupem je 6 měsíců.

 Správce eparchie archimandrita ThDr. Krupica, nemá řádné pravoslavné teologické vzdělání, ukončil pouze protestantskou liberální školu, kde získal doktorský stupeň.

Ze shora uvedeného je zřejmé, že není v moci tohoto synodu řešit pastorální dogmaticko-kanonické problémy, které v naší místní Církvi vznikají, a proto Vás Vaše Svatosti prosíme o vyslání biskupů, kteří rozhodnou věci v duchu tradice a pravidel Církve. Na základě této naší prosby a vroucí srdeční žádosti Vás Vaše Svatosti žádáme o tento kanonický zásah z důvodu, protože tato pravomoc výlučně připadá pod jurisdikci Matky Církve, to je ekumenickému trůnu.

8. června ve spasitelném roce 2013

Zdroj: Parlamentnilisty.cz, 14. 6. 2013