st11142018

Last update12:51:23 AM

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back Jste zde: Domů Aktuality Zpravodajství Prohlášení arcibiskupa Simeona arcibiskupa olomoucko-brněnského metropolitního správce Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku

Prohlášení arcibiskupa Simeona arcibiskupa olomoucko-brněnského metropolitního správce Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku

Doplnění článku ze dne 11.12.2013 - Pravidla všeobecných a místních sněmů i svatých Otců pravoslavné církve

Prohlášení arcibiskupa Simeona
arcibiskupa olomoucko-brněnského
metropolitního správce Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku

Pravoslavnému duchovenstvu, věřícím a veškeré církevní veřejnosti.

Upozorňuji duchovenstvo a věřící Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku na skutečnost, že po dnešním (9. 12. 2013) zasedání posvátného synodu jsem zůstal jediným kanonickým přestavitelem naší místní pravoslavné církve. Ostatní členové posvátného synodu se na dnešním jednání bohužel zachovali v rozporu s posvátnými kánony, což je dovedlo k tomu, že se dostali do vzpoury vůči řádnému současnému nejvyššímu představiteli naší církve a do pozice rozkolu vůči pravoslavné církvi.

Jsem tímto jejich chováním otřesen a dovoluji si tvrdit, že jsem tento vývoj situace nezpůsobil, nepřál jsem si jej a nenesu za něj odpovědnost. Přál jsem si jen řešit problém uprázdněnosti pražského arcibiskupského stolce v těch intencích, jak jsem to nedávno veřejně sdělil ve svých dvou otevřených pastýřských listech, jejichž obsah je po církvi známý. Domnívám se, že ostatní členové posvátného synodu si však vyřešení neblahé situace v pražské eparchii nepřejí, a proto nakonec otevřeně zavrhli kanonické a ústavní principy, což je přivedlo do rozkolu.

Upozorňuji, že zpráva o průběhu dnešního zasedání posvátného synodu, která je uveřejněná na webových stránkách www.pravoslavnacirkev.cz (pozn redakce: rodinné webové stránky dlouholetého udavače StB Jaroslava Šuvarskýho) obsahuje nepravdivé informace.

Vyzývám všechny naše ostatní duchovní a všechny pravoslavné věřící naší církve, aby přestali považovat arcibiskupa Rostislava, arcibiskupa Juraje a biskupa Jáchyma za kanonické pravoslavné duchovní a semkli se kolem jediného kanonického archijereje naší církve, kterým jsem po dnešních událostech zůstal jedině já. Je mi líto, že ostatní členové našeho synodu zvolili cestu vzpoury a rozkolu a budu usilovně pracovat na uklidnění současné rozbouřené situace. Budu postupovat výhradně cestou posvátné pravoslavné tradice a kánonů svatých otců, a k tomu požádám o pomoc ostatní světové pravoslavné církve – především Konstantinopolský patriarchát. Jsem si jist, že tímto způsobem se s Boží pomocí podaří překonat nejen kritickou situaci, která dnes nastala, ale zároveň vyřešit i problémy, jimiž trpí naše církev již od dubna letošního roku.

Žádám tímto všechny duchovní správce a veškeré kněžstvo, aby při bohoslužbách jako svého kanonického archijereje vzpomínali, až do doby vyřešení této situace, pouze moje jméno. Tím bude každá taková bohoslužba zasazena do duchovní jednoty s kanonickým pravoslavím. Pastýřsky vás žádám, abyste se zdrželi jakéhokoliv církevního společenství s rozkolnými biskupy.

Naléhavě jako váš pastýř prosím o zachování církevní jednoty a udržení celé naší církve na cestě svatootcovské posvátné tradice a v kanonickém spojení s ostatními hlavami pravoslavných církví ve světě, především s Jeho svatostí ekumenickým patriarchou Bartolomějem.

V blízké době svolám Posvátný Synod za účelem nápravy situace a budu budu církevní veřejnost informovat o dalším vývoji.

S arcipastýrským požehnáním a láskou v Kristu

Váš

+ Simeon, arcibiskup olomoucko-brněnský
arcibiskup olomoucko-brněnského
metropolitní správce Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku

Dne 9. prosince 2013

Pozn. Zvýraznění částí textu je dílem redakce

Pravidla všeobecných a místních sněmů i svatých Otců pravoslavné církve

Pravidla svatého místního sněmu antiochijského. (r.341) - Pravidlo 9.

V každé oblasti mají biskupové uznávati biskupa stojícího v čele metropolie, který pečuje o celou oblast, neboť do metropolie přicházejí odevšad všichni, kdož mají záležitosti. Proto bylo usneseno, aby on i ctí byl předním a aby ostatní biskupové bez něho nepodnikali ničeho zvláště důležitého, podle dávno od otců našich přijatého pravidla mimo to, co se vztahuje na eparchii, náležející každému z nich a na sídliště, nacházející se v jejím obvodě. Neboť každý biskup má moc ve své eparchii a nechť spravuje ji s náležitou opatrností, pečuje o celé území, závislé na jeho městě, ať ustanovuje kněží a jáhny a vyřizuje všechny záležitosti s úvahou. Nadto však ať se neosmělí cokoliv činiti bez biskupa metropolie, a taktéž tento bez souhlasu ostatních biskupů.

Pravidla svatého sněmu cařihradského, konaného v chrámě svatých apoštolů a nazývaného dvojnásobným. (r.861) - Pravidlo 14.

Jestliže některý biskup, klada za záminku provinění svého metropolity, před sněmovním vyšetřením odstoupí od obecenství s ním a nebude pronášeti jeho jméno dle zvyku v božském posvátném úkonu, o takovém svatý sněm stanovil: budiž svržen, bude-li pouze usvědčen, že odstoupil od svého metropolity a vytvořil rozkol. Neboť každý má znáti svou míru, a ani kněz nemá opomíjeti svého biskupa, ani biskup svého metropolitu.

 

STATEMENT OF ARCHBISHOP SIMEON

Archbishop of Olomouc and Brno
Metropolitan Administrator of the Orthodox Church
in the Czech lands and the Slovakia

To the Orthodox clergy, believers and all religious public,

I warn the clergy and believers of the Orthodox Church in the Czech lands and the Slovak Republic to the fact, that after today (9 Dec. 2013) Sacred Synod meeting, I remained the only one canonical representative of our local Orthodox Church. Other members of the Sacred Synod unfortunately acted in the contrary to the sacred canons at this meeting, which them led to the fact that they felt into rebellion against the current proper supreme leader of our Church and into the schism position in the face of the Orthodox Church.

I am shocked by their behaviour, and I want to say that I did not cause the evolution of this situation, I did not want it and do not bear responsibility for it . I wished just solve the problem of the empty Prague archbishop's throne in the intention as I recently declared publicly in my two opened pastoral letters, which content is known in the Church. However I think the other members of the Sacred Synod do not want to resolve the disastrous situation in the Prague eparchy, and that is why they frankly rejected the canonical and constitutional principles, which led them finally to the schism.

Please note that the written report about the Sacred Synod meeting, which is available on the website www.pravoslavnacirkev.cz contains false information.

I appeal to all our clergy and all Orthodox believers of our Church to stop archbishop Rastislav (Rostislav), the archbishop George (Juraj) and bishop Ioakim (Jachym) considering as the canonical Orthodox clergy members. And I appeal all our clergy and all Orthodox believers of our Church to enclose around the only one canonical archpriest, who is after these events me, who remained alone. I am sorry for other members of the local Sacred Synod, who selected the path of rebellion and schism. I will work hard to calm the current turbulent situation.

I will proceed exclusively through the way of sacred Orthodox traditions and canons of the Holy Fathers, and I ask the other Orthodox Churches in the world for help in it, first of all I ask the Patriarchate in Constantinople. I am sure that using this approach with the help of God we can overcome not only the critical situation which happened today, but also all problems afflicting our church since April this year.

I hereby ask all spiritual administrators and all the clergy that they remember only my name in their worship service until resolving of this situation. This is the way how each such service will be set into the spiritual unity of canonical Orthodoxy. I pastorally ask You to abstain from any ecclesiastical communion with the schismatic bishops.

I urgently as your shepherd please for preservation of the Church unity and maintain our entire church on the path of Sacred Tradition of Holy Fathers and the canonical connection with other heads of Orthodox churches in the world, especially with His All Holiness the Ecumenical Patriarch Bartholomew.

In the near future I shall call the Sacred Synod in order to adjust the situation and I shall inform the religious public about the further progress.

With archpastoral blessing and love in Christ

Your
+Simeon

Archbishop of Olomouc and Brno
Metropolitan Administrator of the Orthodox Church in the Czech lands and the Slovakia

On 9 December 2013

 

Заявление

Высокопреосвященнейшего СИМЕОНА,
Архиепископа Оломоуцко-Брненского,
Митрополичьего управляющего
Православной Церкви Чешских земель и Словакии

Православному духовенству, верующим и всей церковной общественности.

Предупреждаю духовенство и верующих Православной Церкви Чешских земель и Словакии о факте, что после сегодняшнего (9.12.2013) заседания Святейшего Синода я остался единственным каноническим представителем нашей Православной Церкви. Остальные члены Святейшего Синода на сегодняшнем заседании, к сожалению, действовали в противоречии святым канонам, приведшим к противостоянию с нынешним верховным представителем нашей церкви и тем самым к проявлению раскола в лоне православной церкви.

Нахожусь в сильном расстройстве от их действий и осмеливаюсь утверждать, что эта ситуация вызвана не мной. Такого результата не хотел и не несу за это ответственность. Хотел только решить проблемму пустующей пражской архиепископской кафедры в том смысле, который был мною недавно произнесен в двух открытых Пастырских посланиях. Их содержание в церкви знакомо. Предполагаю, что остальные члены Синода решить создавшуюся неблагоприятную ситуацию не хотят, и потому, открыто нарушили канонические и уставные принципы, что привело к расколу.

Предупреждаю, что сообщение о ходе прошедшего заседания Синода, которое было выложено на страницах Интернета: http://pravoslavnacirkev.cz
содержит неправдивую информацию.

Прошу всех наших остальных духовных лиц и всех православных верующих нашей церкви, чтобы перестали признавать архиепископа Ростислава, архиепископа Георгия и епископа Иоакима за канонических православных духовных руководителей, а сомкнулись бы и поддержали единственно канонического архиерея нашей церкви, которым после сегодняшних событий, являюсь только я. Сожалею, что остальные члены Синода избрали путь противостояния и раскола. Буду принимать все усилия, чтобы утихомирить нынешнюю неспокойную ситуацию. Буду идти исключительно дорогой святой православной традиции и канонов святых отцов, и буду просить помощи у остальных Поместных церквей, в первую очередь – у Константинопольского патриархата.
Уверен, что таким образом, с помощью Божией, удастся преодолеть не только сложившуюся критическую ситуацию, но и одновременно проблеммы возникшие в нашей церкви от апреля этого года.

Прошу всё духовенство, священнослужителей, чтобы при богослужениях, как своего канонического архиерея, вспоминали, вплоть до периода, когда эта ситуация будет решена, только моё имя. Таким образом, каждая такая богослужба будет в духовном единстве с каноническим православием.
Как пастырь прошу вас, воздержитесь от какого-либо церковного общения с раскольническими епископами.
С настойчивостью, будучи вашим пастырем, прошу сохранять церковное единство, и в целом церковном организме стремиться идти по пути святоотеческих традиций в каноническом единстве, соборности, с остальными общемировыми Православными Церквями, в первую очередь со Святейшим Вселенским Патриархом Варфоломеем.

В ближайшее время созову Святейший Синод с целью исправления ситуации и буду информировать церковную общественность о дальнейшем ходе событий

С архипастырским благословением
и любовью во Христе

Ваш

+ Симеон
Архиепископ Оломоуцко-Брненский
Митрополичий управляющий
Православной Церкви Чешских земель и Словакии

9 декабря 2013 года