po06252018

Last update12:51:23 AM

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back Jste zde: Domů Aktuality Zpravodajství Usnesení a rozhodnutí Posvátného synodu ze dne 9. prosince jsou neplatná!!!

Usnesení a rozhodnutí Posvátného synodu ze dne 9. prosince jsou neplatná!!!

Třetí pastýřský list metropolitního správce pravoslavné církve v českých zemích a na
Slovensku, arcibiskupa olomoucko-bměnského Simeona

Vážené sestry a bratří , důstojní otcové,

Dříve , než se zamyslíme nad tím, co nás potkalo a co si počneme, chtěl bych poděkovat
všem, kdo pochopili smysl mých předcházejících pastýřských listů a kdo mi vyslovili důvěru.
Těm, koho jsem svým jednáním zmátl nebo vyvolal nesouhlas, se pokusím vysvětlit své
pohnutky. Situace naší autokefální církve vůbec není jednoduchá a ti, kdo v ní nesou nějakou
zodpovědnost, to vůbec nemají lehké. V minulých listechjsem se snažil, takjak mne to učili
moji duchovní učitelé, v jádru chyb svých bližních hledat omyl, nikoliv zlou vůli , a zbavovat
je těchto chyb tím, že na omyl upozorním. Budu se snažit držet se týchž zásad, i když se zdají
stále méně účinné. Mají však přátelé Kristovi jiné zbraně? Mají své předpisy, které vytvářejí
jednotu pravoslaví. Ale budou-li i ty pošlapány?

Po odstoupení metropolity Kryštofa nastalo u nás typické přechodné období, pro které má
naše ústava přesný scénář: Do čela církve stane Posvátný synod, jeho předseda je dočasně
hlavou autokefální církve, „metropolitním správcem", kterým jsem se stal já. Správcem
osiřelé eparchie, pokud nemá pomocného biskupa, se zvolí někdo z kněží, ale jeho pravomoc
je omezená jen na to, co nepřesahuje pravomoc kněze, na to, co je více administrativního
charakteru. Kanonickým správcem, jaksi dozorcem nad eparchií je jmenován některý ze
sousedních biskupů. On pak po celou dobu, co je eparchie uprázdněna, zajišťuje to, co
přesahuje práva kněze: svěcení, potvrzení soudních výnosů a dohled na mnišstvo a
monastýry. Hlavním úkolem správce eparchie je samozřejmě do čtyřiceti dnů spolu s
eparchiální radou zajistit a provést volbu nového biskupa. Správcem pražské eparchie se stal
otec archimandrita Marek Krupica, který však pojal svou funkci poněkud jinak, než se
předpokládalo a než předpokládala církevní ústava. Kanonického biskupa že nad sebou
nepotřebuje , bude-li třeba někoho vysvětit, požádá biskupa, který bude zrovna po ruce, soudní
moc, která patří výhradně biskupům, převzal plně do svých rukou. Pražská eparchie se tak
stala jediným pravoslavným biskupstvím na světě , které nad sebou nemělo biskupa, ale kněze.
Vytkl jsem mu tuto úchylku v dopisu. Odpověděl mi, že jsem starý a senilní a že ke mně
nemá úctu. Způsob výkonu své funkce nezměnil, zmocnil se však navíc metropolitní rady a
její úřad takřka zrušil. Za osm měsíců svého panování sice dvakrát svolal eparchiální
shromáždění na volbu biskupa, ale vždy byli předem zredukováni kandidáti tak, aby zůstali
jen ti nepřijatelní. Věřící se domáhali dalších kandidátů, ale byli zamítnuti, aby nakonec bylo
prohlášeno, že věřící jsou příliš roztříštěni, než aby byli schopni zvolit pražského biskupa. Že
se volba pražského biskupa odloží o rok o dva, zatím se zvolí metropolita, a to tak že bude
zvolen z jediného kandidáta, Rastislava prešovského, protože předepsaný protikandidát,
arcibiskup pražský, nebude. Je to protiústavní, ale těm, kdo zachvátili v církvi moc, to sotva
vadí. Připomínám svá slova ze závěru svého druhého pastýřského listu, že jde o posílení moci
některých kněží v naší církvi, „ne moci dávat a sloužit, ale moci brát a panovat, že kdosi snad
uvažuje, má-li se vůbec volit pražský biskup, když lze panovat bez něj za pomoci strachu,
především strachu z chudoby."

Myslím, že je potřeba seznámit vás podrobněji s průběhem zasedání posvátného synodu 9.
prosince 2013, který vladyka Rostislav označil za převrat.

Je právem a povinností předsedy stanovit program jednání a řídit je. Bez jednoho pokynu
nesmí být mluvčí přerušován, on rozhoduje o formulaci usnesení a dává hlasovat. Na tomto
zasedání tři vladykové pokyny předsedy ignorovali. Vladyka Rostislav hlasoval vlastně o
sobě, neboť jeho navrhli na mé místo. Není to přípustné . Vladyka Jáchym hlasoval ve chvíli,
kdy podle ústavy nebyl členem Synodu. Jednali, aniž jim bylo uděleno slovo.

Jejich hlasování
nelze uznat za platné, stejně jako usnesení o lednovém sněmu, na kterém se dohodli, když už
zasedání bylo rozpuštěno.

Právě dnes, když píši tento list, přicházejí mi první vánoční blahopřání. Slovy jednoho
z nich bych rád blahopřál i vám: Moji milí, zdravím vás v předvánočním čase Je mi líto, že
jste se v posledních měsících museli dožít tak stupňujícího se neomaleného boje v touze po
moci nejen ve světě, ale právě v církvi, které jste zasvětili život. Přeji Vám brzké vyřešení
těchto bolestivých problémů návratem všech zúčastněných ke zdroji pokoje - k betlémskému
Dítěti , jeho zaslíbení a pravdě . .. A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme
jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.

Kristus se rodí! Oslavujte!
Váš

Arcibiskup olomoucko-bměnský
Metropolitní správce pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku

Praha 18.prosince 2013