st11142018

Last update12:51:23 AM

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back Jste zde: Domů Aktuality Zpravodajství Pravdivá zpráva o slyšení před kanonickou komisí

Pravdivá zpráva o slyšení před kanonickou komisí


MEMORANDUM

METROPOLITNÍHO SPRÁVCE (LOCUS TENENS) PRAVOSLAVNÉ CÍRKVE V ČESKÝCH ZEMÍCH A NA SLOVENSKU ARCIBISKUPA OLOMOUCKO-BRNĚNSKÉHO SIMEONA O JEHO SLYŠENÍ PŘED KANONICKOU KOMISÍ KONSTANTINOPOLSKÉHO PATRIARCHÁTU,

ISTANBUL, FANAR, DNE 1. - 2. BŘEZNA 2014

Na pozvání hlavy naší Matky Církve Jeho Všesvatosti Bartoloměje, arcibiskupa konstantinopolského, Nového Říma, ekumenického patriarchy přiletěl do jeho sídla ve Fanaru arcibiskup olomoucko - brněnský a metropolitní správce Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku, Jeho Vysokopřeosvícenost vladyka Simeon s doprovodem. Delegaci tvořili igumen monastýru v Mostě Izaiáš Slaninka, jerej Jan Beránek, duchovní v Příbrami, jerej Alexander Lapin, klerik olomoucko-brněnské eparchie a pravoslavný duchovní rakouské armády, jakož i osobní tajemník vladyky Simeona, pan Ing. Igor Střelec. Delegace přiletěla na jednání Komise pro kanonické záležitosti a mezipravoslavné vztahy konstantinopolského patriarchátu posuzující současnou situaci v naší pravoslavné církvi.

Na jednání komise byl pozván také arcibiskup Rostislav, který se nedostavil a na místo kterého se jednání účastnila delegace ve složení vladyků Jáchyma a Juraje, arcibiskupa michalovsko-košického spolu s Milanem Gerkou, tajemníkem Posvátného synodu, prot. Michalem Švajkem, tajemníkem eparchiální rady prešovské pravoslavné eparchie a konzultantem prot. J. Šuvarským.

Zasedání komise zahájil Jeho Všesvatost patriarcha Bartoloměj, který vyzval všechny přítomné k moudrosti a pokoře při jednání a hledání řešení pro uklidnění situace v naší církvi. Při této příležitosti obě delegace pozdravily Jeho Všesvatost ku příležitosti jeho narozenin.

Poté se konala oddělená slyšení obou delegací před komisí pro kanonické záležitosti pod vedením Jeho Vysokopřeosvícenosti Janem, metropolitou pergamským a členy, Jeho Vysokopřeosvíceností Melitonem, metropolitou filadelfským, Jeho Vysokopřeosvíceností Emanuelem, metropolitou francouzským, Jeho Vysokopřeosvíceností Gennadiem, metropolitou sasimským, archimandritou Bartolomějem Samarasem, tajemníkem Posvátného synodu konstantinopolského patriarchátu a patriarším diákonem Nifonem.

Komise si nejprve vyslechla pohled na současnou složitou situaci v naší církvi z úst Jeho Vysokopřeosvíceností vladyky Simeona a jeho doprovodu. Projev mimo jiné obsahoval přehled všech dosavadních nekanonických a protiústavních kroků uskutečněných v období po vynucené abdikaci vladyky Kryštofa až po současnost, včetně událostí od 9. 12.2013, které zapříčinily stav blížící se rozkolu v naší církvi.

Po tomto slyšení se na pozvání Jeho Všesvatosti patriarchy Bartoloměje a v jeho přítomnosti obě delegace zúčastnily společného oběda.

Toutéž komisi pak následovalo slyšení i druhé delegace, které se protáhlo až do večerních hodin. Během tohoto jednání, i přes usilovnou snahu komise napravit nesrovnalosti vzniklé situace, se nepodařilo dospět k žádným, ani kompromisním závěrům. Delegace biskupů Juraje a Jáchyma tak opustila jednání, aniž se pak účastnila původně plánovaného společného projednání možných východisek ze současné složité situace naší církve.

Tímto, podle vyjádření členů komise, nezbývá než považovat danou situaci nejen za nevyřešenou, ale též za nezměněnou od momentu abdikace Jeho Blaženosti metropolity Kryštofa a kanonického ustanovení metropolitním správcem Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku, Jeho Vysokopřeosvícenosti vladyku Simeona.

Na Neděli odpuštění dne 2. března 2014 se konala archijerejská liturgie za přítomnosti Jeho Všesvatosti patriarchy Bartoloměje, přítomného episkopátu Matky Církve, jakož i metropolitního správce Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku arcibiskupa Simeona s doprovodem. Po liturgii na pozvání Jeho Všesvatosti arcibiskupa Bartoloměje se vladyka Simeon s doprovodem zúčastnili společného oběda.

Delegace Jeho Vysokopřeosvícenosti vladyky Simeona dne 2. 3. 2014 ve večerních hodinách opustila Fanar a vrátila se do vlasti.

+ Simeon

 

Originál Memoranda str.1 a str.2

 

LOCUM TENENS OF THE METROPOLITAN SEAT OF THE ORTHODOX CHURCH IN THE CZECH LANDS AND SLOVAKIA HIS EMINENCE SIMEON ON A MEETING OF THE COMMITTEE FOR CANON LAW OF THE PATRIARCHATE OF CONSTANTINOPOLIS,
ISTANBUL, FANAR, 1st.-2nd. MARCH 2014

M E M O R A N D U M


By invitation of the head of our Mother Church, His All-Holiness Bartholomew, archbishop of Constantinopolis – New Rome, Ecumenical Patriarch, Locum Tenens of the Orthodox Church in the Czech lands and Slovakia, our only canonical bishop, archbishop of Olomouc and Brno His Eminence Simeon accompanied by Ing. Igor Střelec, a long-time former chairman of the Economic Comitee of the Metropolitan Council of the Orthodox Church in the Czech lands and a publisher of Ikona magazíne, next the igumenos of Most Monastery Izaiáš Slaninka, fr. Jan Beránek, a clergyman in Příbram and a clergyman of the Eparchy of Olomouc and Brno in Vienna fr. Alexander Lapin arrived at the Patriarch´s seat in Fanar. The delegation arrived to attend a meeting of the Comitee for Canon Law and Inter-Orthodox relations of the Patriarchate of Constantinopolis which is evaluating the present situation of our Orthodox Church.

Archbishop Rostislav was also invited. However he did not arrived for that important meeting. Instead of him a delegation composed of His Eminence Juraj, the archbishop of Michalovce and Košice, bishop Jáchym, next prot. Milan Gerka, The Secretary of Sacred Synod, prot. Michal Švajko, secretary of the Eparchial Council of the Orthodox Eparchy of Prešov and prot. J.Šuvarský, a withdrawn Director of the Eparchy of Prague, as a consultant arrived.

The meeting of the Committee was opened by His All-Holiness Patriarch Bartholomew who call all the present to be wise and humble during negotiations and looking for the solution to tranquilize the situation of our Church. On this occasion both delegations congratulated to His All-Holiness on his birthday.

The Committee for Canon Law presided by H.E. Ioann, metropolitan of Pergamon and members H.E. Meliton, metropolitan of Philadelphia, H.E. Emmanuel, metropolitan of France, H.E. Gennadios, metropolitan of Sasim, archimandrite Barthomoew Samaras, the Secretary of Holy Synod of the Patriarchate of Constantinopolis and patriarchal deacon Nifon heard out a statement on the situation of our Church from H.E .Simeon and his accompaniment which included an overview of all existing canonical violations and unconstitutional acts that have been made in the period from H.E. Kryštof removal and his forced abdication until the present time including the events on 9th. Dec 2013 that led to the situation of an imminent schisma of our Church. Thanks to the analysis and a clear and comprehensible introduction, H.E. Simeon saved our autocephalousy of our Church which could have been removed from us.


By invitation of His All-Holiness Patriarch Bartolomew and in his presence both delegation had lunch together. After that the Committee of the same composition heard out argumentation of sekond delegation led by archbishop Juraj and bishop Jáchym. During these negotiations despite strenuous efforts of the Committee to correct the irregurality of the situation they failed to come to any, not even compromise, reset. The delegation of bishops Juraj and Jáchym then left the meeting not having attended an originally planned meeting of both delegation to negotiate a possible way-out from the present complex situation of our Church.
Hereby, according to the Committee members´ statement, there is no choice but to consider the actual situation not only as non-solved but also unchanged since the moment of the abdication of His Beautitude metropolitan Kryštof and canonical assignation of H.E. Simen Locum Tenens of the Orthodox Church of the Czech lands and Slovakia who is still recognized as the only canonical head of our Church.

In the end of the journey, on the Sunday of Reconciliation, a Divine Liturgy in presence of His All-Holiness Patriarch Bartholomew, episcopate of the Mother Church as well as Locum Tenens of the Orthodox Curch in the Czech lands and Slovakia with his accompaniment took place. After the Liturgy, by invitation of his All-Holiness Patriarch Bartholomew H.E. Simeon and his accompaniment had lunch together.

The delegation of H.E. Simeon left Fanar in the evening hours of 2nd.March 2014 and went back home.