so11172018

Last update12:51:23 AM

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back Jste zde: Domů Aktuality Zpravodajství

Kdo bude dalším kandidátem?

Důvěřuj, ale prověřuj

Starým českým příslovím uvozuji toto krátké zamyšlení. Je v něm sice kus "echt české" skepse, ale ta je dána našimi dějinami, čili historickou zkušeností českého národa. Zkušeností, kterou máme se svým okolím i se sebou samými.

Odevšad se na nás křičí: "Věřte nám!" "Důvěřujte nám, myslíme to s Vámi dobře." Každá reklama je založena na tomto povyku a psychologickém nátlaku. Každý podvod je postaven na tomto základě. Je to univerzální zaklínadlo všech politiků, velkých mágů vzývajících sílu "velké důvěry" a tančících kultické tance kolem totemu voličské víry. Invokace víry je dokonce i na dolarové bankovce (byť je to víra v boha, ale nepraví se tam, co je to za boha - zda Mamon, nebo Baal). Naší důvěry se dožadují i novodobí kouzelnící - vědci, tito šamani materialistické vědy založené na klamu a podvodu - ať už tu běží o oklamaný omezený lidský rozum nebo úmyslný podvod vědců darebáků. Po naší důvěře se sápou novináři a mediální otroci vykonávající špinavou práci moderátorů a reportérů ve službách svých pánů rozvalených v křeslech kdesi v zákulisí...

A tak bychom mohli ještě pokračovat, ale bylo by to únavné a nezáživné. Neúprosné dožadování se naší víry a důvěry se stalo jednou z výrazných součástí toho, čemu v našem pravoslavném jazyku říkáme "světský duch". Světský duch je ve skutečnosti duchovním jedem, který umrtvuje duchovní život, tak nás to učí Bible i tradice svatých Otců. Je to opiát omamující lidské srdce, oslepující jeho duchovní zření. Světský duch je synonymem pro to, čemu se u nás v krátkosti říká prostě svět - v duchovním významu toho slova. Pán Ježíš říkal, že jeho království není ze světa a ani jeho učedníci nejsou ze světa (čteme o tom podrobně v pašijových čteních na velkopáteční jitřní), protože Spasitel je od světa oddělil. Jsou zrozeni z Boha, nejsou tedy už pouhými zrozenci z těla zplozenými z vášně muže a ženy. Nepatří světu, nejsou ze světa a svět je nenávidí, protože nejsou jeho. Kdyby byli ze světa, svět by je miloval, protože svět miluje to, co je jeho. Ale ti, kdo nejsou ze světa, jsou pronásledováni světem - jeho silami, mocnáři, politiky, médii... Toto pronásledování je znamením pravých učedníků. U nás se pravému křesťanství říká - mít pravoslavného ducha.

Jedním ze základních projevů myšlení toho, kdo má pravoslavného ducha, by tedy měla být opozice vůči světskému duchu. Čili - řečeno evangelijním jazykem - nebýt ze světa tohoto. Jiní by to možná nazvali biblicko-asketickým jazykem - být mrtvým pro svět.

Jak se to konkrétně projevuje? Myslím, že jedním ze základních projevů takového myšlení je nedůvěra vůči tomu, co je plně ponořeno do světského ducha či co mu vysloveně slouží. Nedůvěra vůči profesionální mocenské politice, vůči masmédiím apod.

Tato duchovně zdravá nedůvěra však předpokládá schopnost samostatně přemýšlet. Bůh člověka takovouto silou duše nadal, tak bychom ji měli používat a nedůvěřovat bez prověřování. Abychom si mohli učinit samostatný úsudek, potřebujeme argumenty. Proto ten, kdo se uchází o naši důvěru, ať je klade na stůl. A to argumenty ověřitelné a srozumitelné, aby bylo možno o nich vést rozhovor. Sokrates učil poznávat okolní svět metodou neustálého tázání - je to hledání pravdy skrze nekončící dialog.

----------------

Mám za to, že jedním z projevů infekce světským duchem je všude kolem nás přítomné monologické žádání o důvěru - bez dialogu. Jednou věcí je o důvěru se ucházet, argumentovat a vést dialog, a něco úplně jiného je dožadovat se slepé důvěry. O důvěru či o víru se totiž prostě nežádá. Nabídka: "Věř mi," se dává jako dar a druhá strana má možnost odpovědět svým darem - důvěrou.

Imperativně žádat udělení důvěry v sobě nese odstín psychického násilí a především - je to nedůstojné se takto důvěry dožadovat. Škemrá snad Bůh o naši víru? V Písmu svatém čteme sice o vybídnutí k víře: "Věřte evangeliu!" ale bývá to pravidelně nabídka: věř nebo nech. A jestli chceš věřit, tak se ptej a hledej odpovědi. Pán Ježíš víru nikomu nevnucoval. Naopak, nejprve zkoumal, zda je přítomna víra, a pak teprve pro toho, kdo už předem věřil, něco učinil. Nejdříve tudíž zapředl dialog a v tomto dialogu nechal člověka, aby se projevil. Všiml jsem si, že v tomto duchu hovoří i současní starci - nic nevnucují. Nabízejí: tady máš radu; nemusíš se jí řídit, ber nebo nech být.

----------------

Žijeme v době, pro kterou je typickým jevem pronikání světského ducha do naší církve. A tím se dostáváme k aktuálnímu tématu z našeho života, zvláště kauzy metropolity Kryštofa. Můj postoj v této kauze vyvěrá mj. z faktu, že byla vyvolána mediálně. Média jsou služebníky světského ducha a ničemu jinému neslouží. Proto si nezasluhují naši důvěru. Cokoliv rozpoutají, je od začátku až do konce a potažmo až do následků jen zlo. Každé dílo i kauza po celou dobu svého trvání na sobě nesou duchovní pečeť danou okolnostmi jejich vzniku. Když je kořen špatný, bude jedovatá celá bylina. A tím kořenem je zde mediální rozpoutání celé kauzy. Pro mne osobně je alarmující ta skutečnost, že naše církev už nemá tu sílu ani moudrost se od světského ducha ohradit. Nechápu, že synod nedokázal smést to, co předkládala média, se stolu, podpořit svou hlavu a nejvyššího představitele naší církve a zahájit své vlastní vyšetřování (které samozřejmě nemůže trvat pouhý týden).

A pak synod bombarduje církev žádostmi o důvěru: "Věřte nám, důvěřujte nám." Leč argumenty absentují. Ono by se rádo důvěřovalo, kdyby ten samý synod nejprve projevil svou "nesvětskost", jak to po pravých učednících žádá Pán Ježíš. Rádo by se důvěřovalo, kdyby později neschválil rytíře (řádu vedeného uniatským biskupem) jako kanonicky způsobilého být pražským arcibiskupem a posléze možná i metropolitou Pravoslavné církve nejen v českých zemích ale i na Slovensku. To se pak těžko důvěřuje...

A z výsledku hlasování sobotního eparchiálního shromáždění je zjevené, co si církev - kněží i věřící - ve své většině myslí o kandidátech, které jim synod navrhl. Teď všichni napjatě čekají, koho jim synod nabídne jako druhé menu. Bude to zase nějaký rytíř? Nebude to homosexuál či pedofil nebo agent? Má synod v záloze jako dalšího kandidáta zbožného člověka dobré pověsti a s nějakými významnými pastýřskými výsledky, jak se sluší na biskupského kandidáta? Takové otázky přece máme právo si klást. Posvátný synod by měl dobře vážit, koho pošle v pražské eparchii do druhé volby. Nebude-li to důstojný kandidát, mohl by tím synod už ztratit veškerou důvěru církve.

V praxi sice teď navrhuje dalšího kandidáta eparchiální rada, ale je pochopitelné, že zásadní a konečné slovo při obsazování biskupského stolce má vždy synod. To patří k jeho kanonické církevní správě. Ten tedy ponese odpovědnost.
Petice podepisovaná za návrat vladyky Kryštofa se možná zároveň stává nepřímo i peticí vyslovující nedůvěru krokům současného synodu. A tři tisíce podpisů je v našich miniaturních poměrech významný počet (je to např. více než počet všech aktivních pravoslavných Čechů a Moravanů - kdo pochybuje, ať si spočítá, kolik domorodců je v každou neděli ve všech našich chrámech dohromady). Pošlou-li biskupové do druhé volby rytíře nebo homosexuála, či jiného duchovního se skandální pověstí, hrozí nebezpečí, že věřící pak budou žádat už nejen návrat vladyky Kryštofa, ale i výměnu některých jiných členů synodu. Třeba i cestou jejich skandalizace (když jednou začne řádit světský duch v církvi, kde se to zastaví?). Jejich abdikace pak může být už jedinou cestou k obnovení důvěry církve vůči synodu a ke stabilizaci poměrů v místní církvi. Nikdo přece nechceme, aby to zašlo tak daleko.

Rádi bychom měli synod, jemuž bychom důvěřovali. Ať nám tedy ukáže vzor nesvětské cesty odpuštění, usmíření a vyhnání světského ducha ze synodní praxe.

Jer. Mgr. Jan Baudiš, 22. 5. 2013, www.ambon.or.cz

Patriarcha Bartoloměj přijal petici a promluvil se zástupcem petičního výboru

Ekumenickému patriarchovi Bartolomějovi a jeho doprovodu v brněnské katedrále svatého Václava za přítomnosti představitelů místních církví, archimandrity Marka Krupicy a biskupa Juraje, hejtmana jihomoravského kraje JUDr. Michala Haška a primátora města Brna Romana Onderky předložili zástupci věřících a petičního výboru petiční archy s 3000 podpisy. Patriarcha petici přijal a krátce promluvil se zástupcem petičního výboru. Moravští biskupové Simeon a Jáchym v katedrále nebyli. Petice za návrat vladyky Kryštofa pokračuje.

Paní Helena Křepelková zveřejňuje svoje stanovisko

Přijďte všichni v pátek do Brna, v 18.00 v chrámu zahajuje partiarcha liturgii, pak jde do hotelu Internacionál. Nemůže nás odmítnout, ani náš společný hlas.

Přijedeme všichni do Mikulčic a budeme se dovolávat návratu metropolity Christofora. Nedejme se zastrašovat a vydírat partou prolhaných, zamindrákovaných, moci a peněz chtivých samozvanců. Hlas tisíců pravoslavných věřících má větší váhu, než takový pseudo-synod. Moji prarodiče stáli po boku Gorazda novomučedníka, když se u nás Pravoslavná církev a Cyrilo-Metodějská tradice po vzniku samostatné republiky obnovovala. Prarodiče a maminka i strýc stavěli spolu s archimandritou Kolomackým chrám na počátku války, archimandrita u nich bydlel. Moje maminka je nositelkou řádu Sv. Cyrila a Metoděje za celoživotní péči o chrám, který olomoučtí "otcové" věnovali Národnímu výboru, aby tam nemuseli sloužit a metropolita Christofor, v roli tehdejšího biskupa Olomoucko-brněnského, jej vydobyl zpět pro církev. Mně a mé mamince (za necelý rok oslaví 90 let), nikdo nebude nadávat ve zprávách na internetu, že nejsme dostatečně pravoslavní nebo informovaní, nebo nám předhazovat lži a pomluvy. Roman Hrdý, alias Jáchym, mne pomluvami bez důkazu v mailech i osobně zahlcoval dlouho před tím, než to svinstvo vypuklo. Ale moje jediná odpověď vždy byla - máte důkaz? Nemáte, tak mlčte.

Nejsem církevní zaměstnanec, nikdo mne nemůže vyhodit z práce za to, že řeknu svůj názor. A k patriarchovi se taky dostanu, tlumočníka naštěstí nepotřebuji. Tak se taky nebojte a jednejte, dokud není pozdě.

Helena Křepelková, 23-05-2013

Věřící i duchovní chtějí návrat vladyky, biskupové ne

Hlava světového pravoslaví na návštěvě v ČR. Místní církev uprostřed boje o moc

Nejvyšší autorita světového pravoslaví Bartoloměj přijíždí do České republiky v době, kdy uvnitř místní církve probíhá boj o převzetí moci kvůli více než miliardě korun z církevních restitucí. V důsledku toho církev stále nemá pražského arcibiskupa ani metropolitu, ale návrat odstoupivšího vladyky Kryštofa odmítá.

Čeští a slovenští pravoslavní křesťané slaví významné jubileum 1150 let cyrilometodějské mise a 1700 let svobody křesťanství ve stavu probíhající převzetí moci v církvi. Místo oslav nemají zvoleného pražského arcibiskupa ani metropolitu. Středeční návštěva Bartoloměje tak bude poznamenána velkým problémem českého pravoslaví. Podle důvěryhodného zdroje redakce vše začalo 2. dubna spiknutím proti pražskému arcibiskupovi Kryštofovi, kdy byla do televize a médií vypuštěna obvinění.

Záměrné a křivé obvinění na začátku půstu

Arcibiskup pražský a metropolita českých zemí a Slovenska byl záměrně na začátku posvátného období předvelikonočního půstu křivě obviněn z porušení celibátu a posléze rezignoval, jak sám uvedl, pro klid v církvi, přičemž v abdikaci napsal, že pokud ho církev povolá zpět, je ochoten pro ni opět pracovat. Kryštofa nyní zastupuje olomoucko-brněnský arcibiskup Simeon. Jde o snahu skupiny lidí získat moc v církvi a kontrolu nad 1, 2 miliardy korun z církevních restitucí, aby mimo jiné bylo možné splatit část investic, které do československé církve v uplynulých letech vložilo Rusko.

Věřící i duchovní chtějí návrat vladyky, biskupové ne

Značná část věřících i duchovních si přeje návrat vladyky Kryštofa. Potvrdila to i petice na webovém serveru www.christofor.cz. Biskupové však návrat vladyky Kryštofa odmítají. Podle důvěryhodného zdroje redakce by se novým kandidátem na pražského arcibiskupa pro příští volbu měl stát michalovsko-košický arcibiskup Juraj, který má údajně blízko k Marku Krupicovi i patriarchovi Bartolomějovi. V posledních měsících měl totiž Juraj několikrát prokazatelně navštívit konstantinopolský patriarchát v Istanbulu.
Cílem těchto návštěv údajně bylo zjistit možnosti vytvoření samostatné slovenské jednotky (tomos), což by zjednodušilo realizaci českých církevních restitucí a otevřelo Jurajovi možnost získání kromě postu pražského arcibiskupa také metropolity českých zemí. V sobotních volbách neúspěšný Marek Krupica by se pak mohl stát pomocným biskupem (vikářem) pražského arcibiskupství.

Církev prý dělení nezvažuje

Dělení uvnitř církve se má pak projednávat během návštěvy patriarchy Bartoloměje. Arcibiskup Juraj nám ale na tyto informace pocházející zevnitř církve odpověděl takto: „S patriarchou Bartolomějem o jakémsi dělení naší místní církve na českou a slovenskou část hovořit určitě nebudeme. Jsem přesvědčen, že se současnou krizi uvnitř naší místní církve podaří vyřešit zvolením nového arcibiskupa pražského a českých zemí, který se stane spolu s arcibiskupem prešovským a Slovenska jedním ze dvou kandidátů na post jejího nejvyššího představitele, tedy metropolity českých zemí a Slovenska. Ostatně z hlediska církevního práva není Slovensko nijak podřízeno české části církve; na základě dosud platné ústavy jednotlivé části naší církve působí vzhledem k odlišnému právnímu řádu obou zemí víceméně jako autonomní jednotky,“ řekl ParlamentnímListům.cz arcibiskup Juraj.

Podle něj by byla nesmírná škoda, aby apoštolská a historická návštěva biskupa církve, která k nám vyslala sv. Cyrila a Metoděje, byla zastíněna podivnými spekulacemi, které marginalizují význam pobytu konstantinopolského ekumenického patriarchy Bartoloměje v České republice během jubilejního cyrilometodějského roku.

„Naše církev možnost dělení nezvažuje. Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku patří do rodiny autokefálních, tedy ze správního hlediska na sobě nezávislých církví. Do našich vnitřních záležitostí nezasahuje ani Konstantinopol, ani Moskva, ani Bělehrad, ani Atény, ani Varšava, ani Sofie, ani Lefkósie... Mohl bych ve výčtu pokračovat. Restituce jsou prozatím záležitostí pouze české větve církve; jako biskup na Slovensku se necítím být kompetentní ani dostatečně poučený o problematice českého zákona o majetkovém narovnání, takže se k této otázce nemohu vyjádřit,“ doplnil Juraj.

Povolají biskupové vladyku zpět?

Není to ale tak jednoduché, jak odpověděl arcibiskup Juraj. Nezávislost (autokefalitu), o které v odpovědi mluví, totiž podle našeho zdroje místní církev dostala v roce 1998 potvrzenou právě od konstantinopolského patriarchátu, který ji také může zrušit. Proto bude zajímavé sledovat, jaký bude mít návštěva patriarchy Bartoloměje průběh a jestli v příštích volbách bude Juraj kandidovat na pražského arcibiskupa, nebo jestli biskupové zanechají pokusů o další kola voleb a povolají vladyku Kryštofa zpátky do úřadu.

Chtějí držet bývalou i současnou hlavu církve stranou

Vladyka Kryštof se programu návštěvy patriarchy Bartoloměje, který má redakce k dispozici, nezúčastní. Stejně tak jeho dočasný zástupce Simeon. Jak je patrné z vyjádření hodonínského biskupa Jáchyma, biskupové chtějí o problémech uvnitř církve před patriarchou Bartolomějem referovat pro sebe výhodným způsobem, a tak budou pro jistotu držet bývalou i současnou hlavu církve stranou. „Dále nechceme patriarchu Bartoloměje, jako vzácného hosta, vystavovat zbytečným konfrontačním a nepříjemným otázkám, které se ho stejně netýkají,“ reagoval na dotazy redakce ohledně neúčasti Kryštofa na oslavách biskup Jáchym, který kromě toho také neúčast arcibiskupa Simeona zdůvodnil jeho vysokým věkem a údajným špatným zdravotním stavem.

Kdo je ekumenický patriarcha Bartoloměj a pravoslavná církev?

V letošním roce oslavujeme nejen 1150 let od příchodu Cyrila a Metoděje, ale také velké jubileum 1700 let svobody křesťanské víry. V roce 313 totiž římský císař Konstantin vydal v Miláně dekret, který pro křesťany znamenal konec pronásledování. V této době bylo také hlavní město Římské říše přeneseno do Konstantinopole (dnes Istanbul) a proto se Konstantinopol jmenuje také Nový Řím. V této době bylo na světě 5 křesťanských patriarchátů. Byla to velká města, kam se křesťanství dostalo misijní činností svatých apoštolů. Byla to města Řím (patriarchát založený sv. Petrem), Konstantinopol (sv. Ondřej), Alexandrie (sv. Marek), Antiochie (také sv. Petr) a Jeruzalém (prvotní církev).

V prvním tisíciletí všechny patriarcháty spolupracovaly a kolektivně rozhodovaly jako jedna církev. V roce 1054 ale došlo k roztržce mezi římským papežem a konstantinopolským patriarchou, která skončila vzájemným exkomunikováním. Rozkol křesťanského západu a východu byl definitivně zpečetěn vypleněním Konstantinopolu křižáckým vojskem v roce 1204. Řím potom pokračoval vlastní cestou jako římskokatolická církev a čtyři východní patriarcháty pokračovaly ortodoxní (česky pravoslavnou) cestou. Konstantinopolský patriarcha dnes v ortodoxním světě platí za hlavu východní církve podobně jako v západní církvi římský papež, ale nemá nad ostatními patriarcháty a samostatnými církvemi absolutní primát, protože východ na rozdíl od západu rozhoduje kolektivně. Ale i tak jsou pravomoci konstantinopolského patriarchy velké, protože například nejvyšší shromáždění (synod), kterému předsedá, může místním pravoslavným církvím udělovat samostatnost a také ji může odebírat.

Po dobytí Konstantinopolu v roce 1453 a dále pak po dobytí celé jihovýchodní Evropy muslimskými Turky došlo k situaci, kdy jediná svobodná pravoslavná církev byla v Rusku. Tam je dnes největší a nejbohatší pravoslavná církev na světě. Z ruského pohledu je Moskva považována za třetí Řím a ruští carové jsou považováni za pokračovatele byzantských a římských císařů.

V moderních dějinách dochází ke sbližování pravoslavné a římskokatolické církve. Římský papež František a konstantinopolský patriarcha Bartoloměj plánují na rok 2014 v době 50letého jubilea odvolání vzájemné exkomunikace z roku 1964 společnou návštěvu Jeruzaléma. Moskevský patriarchát se ale těchto snah o sbližování východní a západní církve neúčastní.

Návštěva patriarchy Bartoloměje je pro nás a také pro celou Evropu velmi významná, protože se váže k jubileu 1150 let od mise Cyrila a Metoděje v roce 863, kdy ještě existovala jednotná církev. Cyril a Metoděj byli uznáni římským papežem Janem Pavlem II. za svaté patrony sjednocené Evropy a na východě jsou uznáváni jako svatí apoštolové Slovanů. Kromě shody západní a východní církve na odkaz Cyrila a Metoděje je třeba připomenout, že přestože byli byzantští Řeci, tak Cyril je pochovaný v Římě a Metoděj získal arcibiskupský titul z rukou tehdejšího římského papeže a sloužil liturgie západním způsobem, jenže používal domácí slovanský jazyk v duchu východní tradice. Toto je z dnešního pohledu velmi moderní přístup a proto je odkaz Cyrila a Metoděje vzorem, jak by se v budoucnu mohly narovnávat vztahy mezi západní a východní křesťanskou církví.


Parlamentnilisty.cz, Autor: Petr Kupka, 22.5.2012

Nový arcibiskup nebyl zvolen. Pochybnosti o spiknutí kvůli restitucím trvají

Jméno nástupce bývalého pravoslavného arcibiskupa Kryštofa, který rezignoval kvůli křivému podezření z porušení celibátu, zatím není známé. Sobotní sněm v Praze totiž novou hlavu církve nezvolil. Pochybnosti o tom, že za odstoupením vladyky může být snaha získat vliv nad kontrolou téměř 1, 2 miliardy korun z církevních restitucí, však nadále přetrvávají.

Vladyka Kryštof čelil obviněním z toho, že má několik milenek a s nimi děti, čímž měl porušit mnišský slib. Podezření však odmítal s tím, že má jen dvě dcery, ale to bylo podle něj ještě před tím, než složil slib mnišství. Až později se ukázalo, že jsou nařčení o porušení celibátu nepravdivá. Žena, která s tímto tvrzením přišla, totiž přiznala lež. To se stalo však až poté, co arcibiskup letos v dubnu dobrovolně odstoupil z funkce.

Přibývají další účelová obvinění

Na základě těchto událostí vznikla petice požadující Kryštofův návrat. Text petice upozorňuje na to, že původní vznesená obvinění se ukázala jako neplatná. Problém je podle tvůrců petice ale ten, že přibývají další účelová obvinění, když už se zdá, že je Kryštof očištěn. A na jednání synodu (shromáždění biskupů), které proběhlo minulý týden v Olomouci, se měla celá záležitost znovu posoudit. Biskupové však rozhodli, že na základě nových obvinění nadále trvají na všech okolnostech, které vedly k arcibiskupově rezignaci.

Kromě nových obvinění se také hovoří o tom, že vladyka Kryštof dodnes nedodal důkazy o své nevině ve formě výsledků testů DNA. Věc údajně vázne na souhlasu matek s provedením testů a předložením rodných listů dětí. Přitom vladyka s testy DNA souhlasí, jak sám řekl v interview pro ruskojazyčný Pražský express 11. dubna.

Na sněmu nebyl nikdo zvolen

V sobotu se pak v Praze uskutečnila volba nového pražského arcibiskupa. O tento post usiloval Michail Dandár, který slouží v jurisdikci ruské pravoslavné církve v Německu. Dalším kandidátem byl Marek Krupica, správce pražského arcibiskupství po odstoupení vladyky Kryštofa. Ani jeden z nich však nebyl zvolen. Marek Krupica vypadl hned v prvním kole. Delegáti si odhlasovali navíc ještě čtvrté volební kolo, ale ani v něm jediný kandidát Dandár těsným výsledkem nezískal dostatek hlasů. Kdy bude nová volba, zatím není jasné. Situaci bude řešit sbor biskupů.

Spiknutí kvůli restitucím?

Jak nedávno upozornily ParlamentníListy.cz, za celou kauzou může být snaha s cílem dostat se k necelé 1,2 miliardě korun z církevních restitucí a splatit část investic, které do československé církve vložilo Rusko. Hovoří se proto o spiknutí vůči Kryštofovi, který se chtěl údajně penězi z restitucí podílet na rozvoji duchovních aktivit a realizaci charitativních či humanitárních projektů, čili utrácet peníze za vykonanou práci. „To však nebylo po chuti jeho odpůrcům, kteří dávali přednost rozdělení peněz mezi sebe, a tak přišli s plánem, jak vladyku odstranit, aby si mohli přilepšit ke svým platům, a předložili televizi Nova nepravdivé svědectví o porušování celibátu,“ upozornil redakci důvěryhodný zdroj, který si nepřál být jmenován.
Tyto pochybnosti i nadále přetrvávají. Podle informací ParlamentníchListů.cz by se novým kandidátem na pražského arcibiskupa měl stát arcibiskup michalovsko-košický Juraj (Jiří Stránský), který je údajně blízký Marku Krupicovi a podle nejmenovaného zdroje má i blízko ke konstantinopolskému patriarchovi Bartoloměji, jenž je považován za nejvyšší autoritu pravoslavné církve. Bartoloměj ve středu přicestuje do České republiky v rámci oslav u příležitosti výročí 1150 let od příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu.

Synod spiknutí popírá

Synod ale slova o komplotu ústy svého mluvčího popírá. „Připravují se mechanismy, které by měly umožnit, aby peníze byly použity v souladu s posláním církve, ale rozhodně debata o penězích není s touto věcí v těchto dnech spojena,“ uvedl redakci tiskový tajemník Olomoucko-brněnské pravoslavné eparchie Roman Juriga.

Další podrobnosti ke kauze redakce připravuje.


Parlamentní listy, 21.5.2013
Autor: Petr Kupka

Епархиальное собрание не избрало Архиепископа Пражского! Что мешает возвращению владыки Христофора?

18-го мая в Праге на епархиальном собрании в храме св. Екатерины проходили выборы Архиепископа Пражского Православной Церкви. На нём было 110 делегатов со всей Чехии. Крупица и его кампания выбрали храм на узкой улице около больницы, где, по чешским законам, не может проводиться демонстрация, также призвал полицию, чтобы она запугала протестующих вне храма. Они знали, что православные намеревались провести массовый митинг протеста и путём такой "хитрости" намеревались не дать верующим помешать вершить свои тёмные планы. Кроме того, Крупица специально не призвал к выборам делегатов из тех областей, где священнослужители открыто выступали за владыку Христофора. Но ничего из этого заговорщикам не помогло.

На выборах с треском провалился основной заговорщик против владыки Христофора "архимандрит" Марек (Крупица). Без сомнения, причиной его полного провала стала информация о нравственном облике этого типа. Он больше никогда не сможет претендовать на должность Архиепископа Пражского и митрополита Православной Церкви Чешских земель и Словакии, да и в Православной Церкви таковым не место.

Впрочем, был ещё один кандидат священник московского патриархата в Германии Михаил Дандар. Это представитель РПЦ, очень добрый и хороший человек и его отношение к чехам хорошее, но он неизвестен в Чехии, что бы быть избранным и признанным. Так оно и произошло, для его избрания не хватило голосов.

По-прежнему, временным главой Православной Церкви Чешских земель и Словакии является владыка Симеон. Но с этого момента закончилась эпоха "архимандрита" Марека (Крупицы). Что делать теперь? Искать новых кандидатов или извиниться перед верующими и владыкой Христофором за то, что "поверили" очевидно лживым обвинениям и сослали как в тюрьму столь уважаемого и любимого верующими митрополита Христофора. Вывод очевиден, тем более, что нет сколь-нибудь достойной замены владыке Христофору.

Но тем не менее, вопрос остаётся: почему же Синод всё ещё не хочет вернуть владыку Христофора? Ответ очевиден: Крупица не был не один в заговоре. Он хотел сделать карьеру и был одержим властью, но не обладал достаточными умственными способностями и по этому Крупицой хитро управляли другие люди, которые ещё не видимы. Их надо искать в точке пресечения финансовых и карьерных интересов канцелярии пражской епархии, пражского факультета богословия и так далее.

Петиционный комитет за возвращение владыки Христофора отправлял письма как к Святейшему Патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу, так и Патриарху Константинопольскому Варфоломею. Отдел внешних церковных связей (ОВЦС) РПЦ соблюдает практически ничем не объяснимый и столь долгий режим молчания. А, вот, Патриарх Константинопольский Варфоломей уже оповестил о том, что он прибудет в Чехию 22-го мая и пробудет четыре дня. Очевидно, что Патриарх Варфоломей намеревается встретиться с владыкой Христофором. Чешские епископы напуганы и есть все основания полагать, что они, если удастся, постараются не допустить встречи владыки Христофора и Константинопольского Патриарха.

А для ОВЦС есть над чем подумать. Друзья познаются не в радостях, а в беде. А, ведь, владыка Христофор убеждённый славянофил, любящий Русь, никогда не уставал напоминать, что: "Для нас Россия - это Святая Русь; и это не история, это есть сегодня, и будет завтра. Именно такой образ России нам дорог". Митрополит Христофор всюду говорил об особой роли России. И это при том, что в Чехии является "не модным" говорить о России положительно, поскольку тут до сих пор автоматически возникают ассоциации с событиями "Пражской весны". Считаю важным отметить, что в Храме Благовещения Пресвятой Богородицы, в котором приход состоит исключительно из украинцев и там в пастырском слове владыка Христофор говорил о том, что славянским народам нужно дорожить дружбой, особенно украинцам с русскими.

Автор: Ярослав Мошков, ИА "Русские Новости", 18.05.2013

Бог пока еще от нас не отвернулся

Русские Новости, 18.05.2013

Похоже, что Господь решил пока еще не отворачивать своего лика от Православной Церкви Чешских земель и Словакии. И вразумил участников Епархиального Собрания Пражской епархии, которые собирались 18 мая избрать своего нового архиепископа.

Организатором заговора против Чешской и Словацкой Православной Церкви, как мы помним, выступил человек с криминальными замашками, именующий себя почему-то православным архимандритом. Имя его Марек Крупица. Именно он стал главным действующим лицом в деле устранения уважаемого владыки Христофора с Пражской архиепископской кафедры и с митрополичьего престола. Именно он организовал доселе неизвестную по своему размаху в Православной Церкви кампанию за очернение и клевету в отношении главного чешского православного подвижника, и поставил задачу всеми правдами и неправдами добиться личного господства в Чешской и Словацкой Православной Церкви.

При этом он забыл рассказать своим православнымбратьям и сестрам о том, что уже на протяжении длительного времени является адептом католического Ордена Святого Лазаря и помощником униатского Патриарха Григория III. Постоянно совершает со своими новыми собратьями молебны, оставаясь при этом формально монахом Православной Церкви. Это уже, прямо скажем, даже не двурушничество, а трехручничество какое-то. Видимо, именно в эту сатанинскую пропасть он и пытался затащить за собой всю Православную Церковь Чешских земель и Словакии.

Сегодня даже страшно себе представить, что сталось бы с верой православной в Чехии и Словакии, приди к власти данный «монах». Она моментально была бы отдана на поругание членам католического «Ордена».

А, впрочем, как это теперь выясняется, и не монах совсем был данный человек. Как это явствует из освещенных в СМИ свидетельских показаний и документов, он давно уже незаконно сожительствует с женщиной, участвует в диких развратных оргиях и пьянствует. Вот так монах! И он хотел стать архиепископом Пражским, а затем и митрополитом Чешских земель и Словакии?!

Но рука Божья вовремя отвела сию беду от православного люда в Чехии и Словакии. И, не смотря на то, что «архимандрит» Марек Крупица уже думал, что епархия, а затем и митрополия у него в кармане, и шел на Епархиальное Собрание, твердо уверенный в своей победе, у участников Собрания хватило мужества и внутреннего божественного убеждения, чтобы сказать этому заговорщику «Нет».

Марек Крупица уже никогда не будет претендентом на какие-либо высокие посты в Чешской и Словацкой Православной Церкви. И, думается, что ему вообще в ней не место. Потому что Господь наш учил гнать из храма всех кривых душой и неправедных в вере своей. А кривизна души этого «архимандрита» такова, что его нельзя близко подпускать к алтарю в простой сельской церквушке, а не то что к архиепископской кафедре.

Однако удаление Марека Крупицы из числа претендентов на пост архиепископа Пражского еще не означает полный разгром заговора против Чешской и Словацкой Православной Церкви. Потому что остались те, кто послушно шли за криминальным «архимандритом» и выполняли его преступные планы. Кроме того, архиепископская кафедра опять осталась пуста, а во главе митрополии опять будет находиться уважаемый, но опять-таки временный, владыка Симеон. И так долго продолжаться не может. Наметившийся «молитвами» Марека Крупицы и его сподвижников раскол должен быть окончательно преодолен. Только тогда православные верующие смогут вздохнуть свободно и спокойно.Блаженнейший Митрополит Христофор. Прага, 2011.08.28.

Так что же делать? Продолжать до бесконечности игры с поисками других претендентов на Пражскую архиепископскую кафедру и на митрополичий престол? Каких еще неожиданностей можно ждать на этом коварном пути? Какие еще проходимцы могут появиться на нашем православном горизонте?

А, может быть, членам Священного Синода пора уже взглянуть на происходящие вещи по церковному, по православному? Перестать искать несуществующие обвинения в адрес своего бывшего предстоятеля, снискавшего любовь и уважение простых православных верующих? Извиниться перед ним за безосновательные подозрения в несовершенных им грехах? И попросить его вернуться к исполнению его предстоятельских обязанностей? Или им мешает это сделать гордыня? Тогда хотелось бы им напомнить о том, что гордыня для истинного православного христианина является одним из главных грехов.

В своем обращении к членам Священного Синода я уже писал о том, что они должны наконец-то решить, что для них важнее: личные амбиции или уважение и почитание паствы. Как говорится, час Х настал. И, хотя Господь явно дал знак нам о том, что он окончательно не отвернул своего лика от Православной Церкви Чешских земель и Словакии, последнее слово должно остаться за разумными церковными клириками и тысячами простых православных прихожан, которые пекутся о благе своей Церкви и не желают ее окончательной гибели. И это слово уже сказали тысячи верующих и их духовных пастырей, подписавшихся под петицией о возвращении владыки Христофора на митрополичий престол и Пражскую архиепископскую кафедру.

Господь мудр и ждет ото всех нас очень простого, но по-настоящему христианского ответного шага.

Сергей Комков – директор «Русского Дома» в Марианских Лазнях, доктор философских наук, профессор, академик, член Союза писателей Москвы

Eparchiálního shromáždění v Praze nezvolilo biskupem ani jednoho z navržených kandidátů

18. 5. 2013

Ve volbách eparchiálního shromáždění v Praze v chrámu sv. Kateřiny nebyl nikdo zvolen. Archimandrita Marek Krupica vypadl hned v prvním kole. Delegáti si odhlasovali navíc ještě čtvrté volební kolo, ale ani v něm jediný kandidát na pražského arcibiskupa otec Michael Dandár nezískal dostatek hlasů.

Kandidát na pravoslavného biskupa archimandrita Krupica je členem katolického rytířského řádu Lazariáni ???

 

Archim. M. Krupica s rytířským křížkem (na zelené stužce u krku) - odznak příslušnosti ke katolickému rytířskému řádu.

Rytíři před ikonostasem pravoslavného chrámu v Litoměřicích, kde je archimandrita Marek Krupica farářem.

Při bohoslužbách s rytíři spoluslouží s nepravoslavnými duchovními a obléká k tomu pravoslavné liturgické roucho. Na oltáři leží meč.

Lazariánští rytíři při investituře v Ostrově. S řeckokatolickým biskupem je v pravoslavném posvátném rouchu před nepravoslavným chrámem někdo, kdo velice vypadá jako archimandrita Marek...

Nepravoslavný obřad v nepravoslavném chrámu. Na svících znaky rytířského řádu. Archim. Marek se v posvátném rouchu účastní obřadu.

Archimandrita Marek Krupica v epitrachilu při obřadu rytířského řádu (spolu s uniatským biskupem, nejvyšším duchovenským představeným řádu).

Byl do tohoto řádu, který je pochopitelně nepravoslavný, oficiálně přijat (povýšen do hodnosti v r. 2007) a slouží rytířům jako jejich kaplan. S členy řádu slouží jejich bohoslužby v plné liturgické jednotě, jak je zjevno z toho, že se s nimi modlí při jejich obřadech oblečen v posvátná bohoslužebná roucha.

Za zmínku stojí:
1.) rytířský řád vydává časopis REUNION (zde), do něhož archim. Marek Krupica přispívá
2.) nejvyšším duchovním představitelem řádu je uniatský (řeckokatolický) biskup
3.) s tímto nepravoslavným biskupem se archim. Marek účastní nějakých nepravoslavných obřadů a obléká se k tomu v posvátné pravoslavné liturgické roucho.

Lazariáni jsou (vznikem, dějinami i principem) římskokatolickým řádem, jemuž žehnal papež Jan Pavel II. i Benedikt XVI. Členem řádu je i kardinál Dominik Duka, maďarský kardinál László Paskai, anglický kardinál Cormac Murphy-O'Connor, australský kardinál George Pell a dále generální guvernér Nového Zélandu Anand Satyanand a generální guvernérka Austrálie Quentin Bryceová (Wikipedia).

Řád je ekumenicky otevřený i příslušníkům ostatních církví, což však (dle mého názoru) nic nemění na tom, že původem a duchovním principem zůstává římskokatolickým církevním uskupením a je duchovně podřízen římskokatolickému hierarchovi, konkrétně je veden řeckokatolickým melchitským patriarchou Jeruzaléma, Antiochie a Alexandrie. I když se řád prezentuje jako "mezinárodní ekumenický řád", římskokatolické kořeny a osnova jsou jasně patrné. Jedná se o vojenský a špitální řád.

"Vznik řádu svatého Lazara je nedílně spojen s křížovými výpravami zahájenými na konci 11. století" (Wikipedia). Obnova řádu je pak spojena s napojením na řeckokatolického patriarchu Jeruzaléma, Antiochie a Alexandrie. Od doby pontifikátu Jana Pavla II. je Vatikán řádu Lazariánů nakloněn, jeho členové slouží s papežem mše a podávají papeži hlášení o své činnosti.

Cíle řádu mají mj. i globalizační rozměr, neboť se - dle znění jeho ústavy - snaží podporovat splnění cílů a principů Charty Spojených národů a zákonů Evropské unie.

Mám otázku: Může být pravoslavný duchovní (kněz či biskup) členem církevního uskupení, jehož vrchním duchovním představeným je uniatský biskup a velmistrem nějaká naprosto nepravoslavná osoba, která musí být dle ústavy řádu vždy příslušníkem šlechtické elity? Vždyť členové tohoto uskupení jsou vázáni slibem poslušnosti svému představenému. Nebo se mýlím? Mám za to, že tito rytíři (bez ohledu na to, v jakých jsou církvích a jaké hodnosti tam zaujímají) tedy budou poslouchat především svého velmistra (nepravoslavná šlechta) a duchovního vůdce, tj. řeckokatolického biskupa, resp. uniatského patriarchu (potažmo římského papeže, jemuž tento biskup /patriarcha/ podléhá).

Myslím si, že by si každý měl vybrat, zda bude příslušníkem nějakého nepravoslavného řádu nebo zda chce být pravoslavným duchovním. Volba je jenom na něm, ale ať si vybere.

Jak napovídá už samotný název jejich časopisu, lze očekávat, že cílem řádu je UNIONIZACE, tj. zavádění nebo šíření či posilování nějaké formy podřízenosti římskému papeži. Vývoj situace pravoslaví v českých zemích v posledních týdnech - jak se mi zdá - hrozí zamířit tímto směrem, tj. k plíživé unionizaci. Jsem sám, kdo má obavy, že nic jiného už nelze čekat, stane-li se rytíř takového řádu pravoslavným arcibiskupem? Nebo jsou to plané obavy?

Obávám se, že tady už nejde o ekumenismus, ale o podřízení se římskokatolickému duchovnímu (a potažmo i organizačnímu?) vedení. Nebo se mýlím? Nebude takový rytíř - arcibiskup cosi jako "trojský kůň" v pravoslavné církvi?

Interpretuji souhlas posvátného synodu s kandidaturou rytíře Marka Krupici na pražský arcibiskupský stolec v tom smyslu, že dává tomuto směru zelenou (pokud jsou zprávy z posledního zasedání synodu přesné; proti byl prý jen vladyka Simeon). Nebo se mýlím?

Nyní mají vše v rukách voliči pražské eparchie. Nebo se mýlím, a vše má ve své režii od samého počátku někdo jiný?

Obrázky z části převzaty z
http://www.pravoslavnacirkev.info/aktuality
http://www.pravoslavnacirkev.info/aktuality/zpravodajstvi/644-2013-05-15-13-15-26


P.S.
Osobně mám z unionizace opravdu obavy. Unionizační tlak na pravoslaví tu stále je a v poslední době opět sílí. Nezapomínejme, že Řím se unionizačních snah nikdy nezřekl (pravoslavní na východním Slovensku by mohli dlouho vyprávět, co se tam dělo v posledních dvou desetiletích), i když se dnes vatikánská církevní diplomacie vyjadřuje opatrněji a unionizační projekty zahrnuje pod líbivý program úsilí o jednotu křesťanů (což je mimochodem jeden z bodů poslání řádu Lazariánů).
Pro pravoslaví na linii, kde se stýká západ a východ, je zásadní odpor proti unii otázkou bytí a nebytí. Připomeňme boj sv. Alexije Kabaljuka proti unii. K ilustraci tlaku Říma na pravoslavné bych rád připomenul, že papež Jan Pavel II. blahořečil kardinála Stepaniče - vraha 800.000 pravoslavných Srbů za II. světové války. Problematice uniatismu je věnována i naše pravoslavná stránka.
V prohlášení synodu se bohužel mlčí o tom, zda bylo při posuzování doporučení archim. Marka na pražský arcibiskupský stolec vzato v úvahu, co budou na jeho příslušnost k Lazariánům říkat ostatní pravoslavné církve. Neutrpí tím pověst naší místní církve v pravoslavném světě? Tázal se někdo např. moskevského patriarchy, jak se dívá na skutečnost, že by pražským arcibiskupem měl být rytíř duchovně řízený uniatským biskupem? (Aby se pak nestalo, že na nás při cestě do zahraničí budou hledět jako na poloviční uniaty.)

Necítím se být kompetentní k posuzování, zda je víra archim. Marka Krupici pravoslavná či nikoliv. Dovolím si však zmínit svůj čistě osobní názor, který nikomu nevnucuji, že jeho myšlení se mi už delší dobu zdá být nejen dost liberální, ale i hodně západnické, což by nemuselo být tak daleko od uniatského smýšlení. To je ale jen můj úhel pohledu. Třeba to vidím špatně.

Co se stavu naší církve (a její odolnosti vůči unii) týče, myslím, že přílišné sebevědomí není na místě. Na dědictví svatého vladyky mučedníka Gorazda (které je jediným reálným základem, na němž lze budovat české pravoslaví) se dnes v církvi útočí z mnoha stran. Při takovém morálním stavu a chřadnutí úcty k našim duchovním kořenům, nemohu už považovat nějakou formu plíživé unionizace za nic vyloučeného (zvláště když se to nějak pěkně moderně pojmenuje a třeba i naoko zaštítí např. starým kalendářem).

Zdroj: http://www.ambon.or.cz/ - titulek redakce

ПИКЕТЫ ЕПАРХИАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ НЕ ГРОЗЯТ

Пражский Экспресс, 16.05.2013

Владыка Симеон, местоблюститель митрополита Чешских земель и Словакии отказался принять петицию за возвращение владыки Христофора
Как стало известно «Пражскому Экспрессу», сегодня, 16 мая в Оломоуце состоялась встреча представителей петиционного комитета за возвращение владыки Христофора с архиепископом Оломоуцко-Брненским Симеоном, временно стоящим у руля чешско-словацкого Православия. Авторы воззвания, собравшего на данный момент более 3. тыс подписей, собирались лично вручить владыке Симеону петицию, которую до того уже несколько раз отправляли на адрес Синода и которую Синод игнорировал.
«Вчера мы договорились с владыкой Симеоном о том, что он нас примет в своей резиденции, - говорит один из членов петиционного комитета доктор философии, доцент Войтех Мерунка. - Владыка Симеон был настроен весьма благосклонно, заявил, что поскольку обвинения против митрополита Христофора были сняты, он, как местоблюститель, будет добиваться полного восстановления владыки Христофора во всех функциях. Петиция ему была нужна для того чтобы иметь на что опереться на епархиальном собрании, которое будет избирать пражского архиепископа. Так он говорил вчера. Сегодня же он ведет себя совершенно по-другому".
18 мая в Праге должно состояться заседание епархиального собрания, на котором будет избран архиепископ Пражский. Местом заседания избран храм на территории больницы на Катержинской улице. Очевидно, что столь экзотическое место выбрано неслучайно, учитывая, что ранее епархиальное собрание проходило в храме Св. Кирилла и Мефодия. У стен больницы нельзя устраивать пикеты, а стало быть, голоса несогласных с политикой Синода, не будут отвлекать святых отцов от серьёзного дела.
«В ситуации, когда Синод проявляет такое откровенное нежелание как-либо внять голосам верующих, огромное большинство которых поддерживает владыку Христофора, я считаю, что последний должен сам заявить Синоду о своём желании вернуться, - говорит доктор Мерунка. - Больше всего во всей этой ситуации меня возмущает то, что члены Синода, ведомые кукловодом Мареком Крупицей, вместо того, чтобы признать обвинения против владыки Христофора необоснованными и очистить его имя, продолжают как из шляпы фокусника предъявлять все новые и новые обвинения, находят каких-то женщин, которых потом заставляют лжесвидетельствовать с рукой на Евангелии. Всё это противоречит принципам римского права, которое лежит в основе права церковного о том, что если невиновность обвиняемого уже единожды была доказана, ее нельзя оспаривать постфактум. Но их это не смущает. Любое свое решение, часто не подкрепленное и не обоснованное церковными догмами, они возводят в ранг закона. Владыке Христофору они запретили общение с журналистами, лишили возможности как-либо себя защищать и продолжают безнаказанно поливать его грязью. Мы считаем, что учитывая все это, владыка Христофор должен открыто обратиться к Синоду и к Совету епархии с требованием о своем возвращении».
Когда данный материал уже был в работе, нам стало известно, что вчера в Оломоуце произошла встреча митрополита Христофора с местоблюстителем главы чешско-словацкой Православной церкви владыкой Симеоном, о чем последний сегодня сообщил в своём обращении к братьям по церкви. В частности в обращении сказано:
«Владыка Христофор посетил меня в оломоуцкой резиденции в среду 15 мая 2013 г., чтобы поблагодарить за поздравления с Пасхой и с двадцатипятилетнем его хиротонии. В дружеской беседе мы обсудили актуальные вопросы, связанные с жизнью нашей Церкви. Митрополит Христофор выразил благодарность Священному Синоду, председателем которого я являюсь, за уважение, проявленное к решению о его добровольном уходе и надежду на скорое избрание пражского архиепископа, которому будет полностью подчиняться. Также владыка заявил, что он не был инициатором петиции о его возвращении и не имеет к ней никакого отношения. Так же он сказал, что не согласен с формой интерпретации его отставки, как вынужденной под тяжестью различных свидетельств. Напротив, единственной причиной отставки было желание сохранить единство Церкви, которая его вскормила и которой он служит вот уже почти сорок лет. Наша встреча прошла в духе светлой пасхальной радости и духовных объятий христианской любви, смирения и взаимоуважения».
Зная характер владыки Христофора, всегда, прежде всего руководствующегося интересами Церкви, следовало предполагать, что он не прибегнет ни к каким неканоническим методам для того, чтобы обеспечить свое возвращение. Поскольку в отставку он подал добровольно по просьбе владыки Симеона, вернуться он может только в том случае, если его попросят об этом представители Церкви.
Чем кончится заседание 18 мая пока трудно сказать с определенностью. Согласно информации, полученной «Пражским Экспрессом», весьма вероятно, что епархиальное собрание в этот раз не выберет никого из рассматриваемых кандидатов, поскольку в настоящий момент против каждого из них на адрес Совета епархии опять же поступило множество компрометирующих материалов.

Константин Гербеев

Správce Krupica vyhrožuje Policií ČR

Odpověď:

Vážená paní xxxxxxxx,

nejsem si vědom, ze by na doméně www.pravoslavnacirkev.info byly zveřejňovány jakékoliv neetické, natož protiprávní informace. Do dnešního dne mne kromě Vás, nikdo písemně ani elektronicky nekontaktoval s jakoukoliv stiznosti. Webové stránky vznikly na přání Metropolitního úřadu Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku. Pana Krupicu osobně neznám, co vim, je knězem v Litoměřicích, a pokud jsem dobře četl, tak v dnesnich dnech zastává prozatímní funkci v Pražské eparchii, která je zcela jinym samostatným subjektem. Jako vlastník domény a webhostingu Vás tímto žádám o zachování stávajícího stavu.

Děkuji a mějte se hezky
Roman Wimmer

PS: Odesláno z mobilu, proto se předem omlouvám za případné diakritické chyby v našem mateřském jazyce

Sdělení od provozovatele:

Dobré dopoledne,

obdrželi jsme stížnost na obsah Vaší domény pravoslavnacirkev.info. Níže Vám zasílám kopii stížnosti, kde je vše detailně popsáno. Prosím, proveďte vše potřebné k odstranění problému, případně reagujte na e-mail stěžovatele Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  a pokuste se domluvit. Stížnost dorazila přímo nám, protože jste na jejich upozornění prý nereagoval.

"Věc: Okamžité pozastavení provozování hostingu domény http://pravoslavnacirkev.info

Stížnost správce M. Krupicy:

Vážená paní xxxxxxxxx,

jako správce Pražské pravoslavné eparchie v Praze Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku se na vás obracím jako na provozovatele hostingových služeb pro doménu http://pravoslavnacirkev.info, která zveřejňuje obsah, který zneužívá oficiální název, pod kterým jsme u Ministerstva kultury registrováni jako církevní právnická osoba (IČO xxxxxxx) k šíření pomluv, lží a dezinformací, tvářících se jako oficiální stanovisko naší církve.

Protože držitel domény pan xxxxxx, bytem xxxxxxx, xxxxxx se svou činností ani na opakované výzvy nechce skončit, žádáme Vám proto o okamžité pozastavení provozování hostingu domény http://pravoslavnacirkev.info, protože dochází k závažnému poškozování zájmů a dobrého jména Pravoslavné církve v českých zemín a na Slovensku, což se stalo i předmětem trestních oznámení podaných u Policie ČR. Současně podnikáme příslušné právní kroky k odebrání domény v rámci rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, který řeší problematiku .info domén.

Zdůvodnění: Ústava Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku schválená na IX. sněmu pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku konaném ve dnech 15.-17. 10. 1999 ve Vilémově v článku 27 definujícím právní subjektivitu říká, že právnickou osobou je:

Pravoslavná církev v českých zemích

Pravoslavná církev na Slovensku

Oba tyto subjekty jsou řádně registrované podle právního řádu České a Slovenské republiky, což lze ověřit na oficiálních stránkách např.
českého Ministerstva kultury http://www3.mkcr.cz/cns_internet/.

Právní nárok na používání tohoto názvu je tedy nezpochybnitelně na naší straně. Prosím Vás proto o okamžité vyhovění naší žádosti.

S pozdravem

ThDr. MARTIN MAREK KRUPICA ThD."="

Děkuji za odpověď a spolupráci

Пресс-релиз петиционного комитета за возвращение владыки Христофора

Прага, 15.5.2013

I.
Данное заявление информирует Священный Синод Православной Церкви чешских земель и Словакии, нынешнее руководство Пражской епархии и широкую общественность о текущем положении в деле поддержки петиции за возвращение владыки Христофора ко всем функциям. Подробная информация о петиции на сервере www.christofor.cz

II.
Петиционный комитет сообщает, что к 18-00 по среднеевропейскому летнему времени 15.05.2013 получил 2191 подпись на подписных Листах петиции за возвращение владыки Христофора от верующих Православной Церкви. В приложении интернет-версии петиции комитет получил еще 704 голоса по Чешской Республике и зарубежную. Всего петиционный комитет зарегистрировал 2895 подпись к петиции за возвращение владыки Христофора. Кроме этого, комитет получил выражение поддержки от сотен других лиц в форме различных писем, написанных помимо петиции. На подписных Листах зарегистрировано минимум 12 подписей священников.

III.
Петиционному комитету известно об атаках на интернет-версию петиции на сервере jednej.cz со стороны противников данной петиции путем приписывания к списку проголосовавших несуществующих личностей, причем некоторые из таких имен содержали вульгарные слова или попытки высмеивания членов петиционного комитета и владыки Христофора. Эти голоса не учитывались при подсчете результатов. С подписными Листами и электронными базами данных члены епархиального совета и Священного Синода, которым петиция предназначена, могут ознакомиться у членов петиционного комитета, связавшись с ними по электронному адресу: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

IV.
Общественности 14.5.2013 были представлены два документа о заседании Священного Синода, датированные одним и тем же числом. В документах, помимо всего прочего, пишется, что епископы подтверждают: «митрополит Христофор добровольно подал в отставку под давлением показаний свидетелей», и далее: «Епископы, однако, вынуждены после ознакомления с дальнейшими свидетельствами 14 мая 2013 года констатировать, что отставка митрополита была уместной, а потому невозможно выполнить просьбу тех, кто ходатайствует о возвращении бывшего митрополита». Эти утверждения производят впечатление, что отставка владыки 12.4.2013 интерпретируется как признание его вины в том, в чем он был обвинен не только в момент отставки, но и в новых обвинениях, представленных через месяц после отставки, что само по себе абсурдно. Общественности известно, что владыка ушел в отставку ради сохранения спокойствия и мира в Церкви, а не из-за какого-либо признания. По этой причине петиция за возвращение владыки продолжает действовать. Петиционный комитет заявляет, что невозможно от кого-либо избавиться на основании обвинений, которые оказавшись ложными, продолжают вновь появляться, будто кролики из цилиндра, только лишь затем, чтобы сделать невозможным очищение от этих обвинений. Петиционный комитет апеллирует, прежде всего, к тем, кто был не вполне доволен с деятельностью владыки как главы всей Православной Церкви, с тем, чтобы они осознали – захват власти имеет смысл только в том случае, если новое положение дел не окажется хуже прежнего. Но сейчас Чехословацкая Церковь однозначно не пребывает в лучшем состоянии, чем была при владыке Христофоре.

V.
Членам петиционного комитета поступает много тревожной информации. Священники и сотрудники пишут, что на них оказывается давление и поступают угрозы. Мы также получаем множество обвинений, по большей части анонимных, на разных представителей Церкви. Продолжают распространяться фальшивые сведения, с которыми уже разбирается полиция Чешской Республики, поступают к нам анонимные послания с вымышленными наветами различного вида. Заверяем Вас, что на эти анонимные послания мы не реагируем и далее их не распространяем.

VI.
Существует весьма серьезная информация, которую петиционный комитет получил из нескольких источников. Вслед за владыкой Христофором обвинения, по-видимому, готовятся и против владыки Симеона. Этот уважаемый человек посвятил служению Церкви всю свою жизнь и является после ухода владыки Христофора управдомами всей Чехословацкой Православной Церкви. Также как это было месяц назад ведущий представитель православия может быть осыпан жалобами, и вновь от своих же людей. Широкой общественностью и государственными органами подобное нападение на следующего высшего представителя воспринималось бы как полный хаос в Чехословацкой Православной Церкви, как абсолютное доказательство ее некомпетентности. На лицо попытка опорочить еще одного высшего представителя чехословацкого православия. Репутация Православной Церкви общественности представляется как совершенно неприемлемое поведение некоторых высокопоставленных членов Церкви, подобное действиям сумасшедшего инквизитора Боблига Эдельштадтского. Чехословацкое православие было в прошлом важной составной частью нашего общества. В то время оно не было управляемо страхом жалоб, клятвами лжесвидетелей и порч. Петиционный комитет заявляет, что подобные отвратительные практики, которые сегодня применяются, принадлежат совсем другой эпохе и географическому расположению.

VII.
Критика сервера www.christofor.cz, целенаправленная или нет, не основывается на доказанных фактах, но лишь на домыслах и спекуляциях. Содержание сервера www.christofor.cz складывается исключительно из информации, заимствованной из других общественно доступных источников, что легко доказать, поскольку каждый материал содержит гиперссылку на свой источник или копию источника. Он был создан с целью защиты владыки Христофора, но это не является проступком ни общественным, ни каноническим. Если у кого-то есть сомнения относительно содержания севера www.christofor.cz, он может обратиться с критикой к автору первоначального источника. Источником в ряде случаев, к сожалению, является информация, обнародованная самими критиками. Между источниками информации находятся также иные общественно доступные серверы или рассылка электронной почты, которую используют те, кто петицию за возвращение владыки Христофора критикует и злословит. Если имеется еще какая-либо доступная информация, имеющая отношение к делу владыки Христофора, она будет обнародована на сервере www.christofor.cz в связи с нашей заинтересованностью в полноте и объективности предоставляемой информации. Таким образом, будет обнародована любая общественно доступная информация, включая и новые обвинения против владыки Христофора, содержание которых, однако, по сей день утраивается.

VIII.
Петиция за возвращение владыки Христофора подвергается обвинениям в незаконности, манипулятивности и злом умысле. Обвинения эти исходят от тех, кто по личным причинам не желает возвращения владыки Христофора. Петиционный комитет заявляет, что к созданию петиции его подвигло лишь стремление к справедливости. Чтобы никто не делал другому то, чего он не желает, чтобы другой сделал ему. Стремление к тому, чтобы Божий народ, который является составной частью Церкви, мог проявить свою волю и свое мнение. Петиция была запущена только после того, как многие священники и другие члены Церкви получили десятки писем и сообщений с выражением просьб и поддержки. Текст петиции широко известен, он вовсе не агрессивен, наоборот, спокоен и содержателен и исходит из фактической информации. Петиционный комитет заявляет, что его целью не является развал Православной Церкви, но совершенно обратное. Цель петиции – мудрое, достойное и полезное для будущего чехословацкого православия решение сложившейся ситуации во славу Господа нашего Иисуса Христа.


Данная информация является открытой, ее можно распространять далее.

петиционный комитет за возвращение владыки Христофора

assoc. prof. Войтех Мерунка, Ph.D.
prof. Сергей Комков, Gr.Ph.D., JUDr.
Mgr. Надежда Скварник
Mgr. Петра Стауфчикова

Boj o bývalého arcibiskupa. Mluví se o spiknutí kvůli miliardě z restitucí

Parlamentnilisty.cz, 15.5.2013 16:35

Bývalý arcibiskup pražský a metropolita Česka a Slovenska pravoslavné církve vladyka Kryštof se zpět do čela eparchie nevrátí. Rozhodl o tom v úterý Posvátný synod (shromáždění) biskupů pravoslavné církve. A to i přesto, že obvinění o porušení celibátu, kvůli nimž sám rezignoval, se ukázala jako neplatná.

Podle informací ParlamentníchListů.cz však celý případ provází řada podivných okolností. Hovoří se například o tom, že za odstoupením vladyky může být převrat s cílem dostat se k restitučním penězům. To však synod popírá.

Duchovní Kryštof čelil obviněním z toho, že má několik manželek a dětí, čímž měl porušit mnišský slib. Podezření však odmítal s tím, že má dvě dcery, ale to bylo podle něj ještě před tím, než složil slib mnišství. Až později se ukázalo, že jsou nařčení o porušení celibátu nepravdivá. Žena, která s tímto tvrzením přišla, totiž přiznala lež. To se stalo však až poté, co arcibiskup letos v dubnu dobrovolně odstoupil z funkce.

Číst dál...

Ещё не поздно спасти Православную Церковь Чешских земель и Словакии

Автор: Ярослав Мошков, ИА "Русские Новости", 15.05.2013

Заговор против владыки Христофора за обладание титулом Архиепископа Пражского продвигается строго по сценарию. Данный титул не является конечной точкой всего этого переворота, а лишь последним этапом перед овладением властью в Православной Церкви Чешских земель и Словакии.

Согласно Уставу Православной Церкви Чешских земель и Словакии, юрисдикция Церкви распространяется на два независимых государства: Чехию и Словакию, а её предстоятелем может быть выбран как архиепископ Пражский, так и архиепископ Прешовский. В связи с этим полный титул предстоятеля Православной Церкви Чешских земель и Словакии звучит как Архиепископ Пражский, Митрополит Чешских земель и Словакии или Архиепископ Прешовский, Митрополит Чешских земель и Словакии, в зависимости от того, кто был избран им: архиепископ Пражский или архиепископ Прешовский.

14-го мая было заседание Священного Синода. Главный заговорщик и интригант в этом заговоре - архимандрит Марек (Крупица), на данном собрании в Синоде был как гость, но вместе с тем, он управлял заседанием как председатель (!). Просто уму не постижимо, какой же это он такой властью обладает, что уже руководит Синодом, и уже, видимо, чувствует себя предстоятелем Православной Церкви Чешских земель и Словакии.

Впрочем, Синод состоял из 4-х епископов (Симеон Оломоуцкий, Иоаким - помощник Симеона, Растислав Прешовский и Георгий Михаиловский) с 5-ю голосами. У Симеона два голоса, потому что он епископ Оломоуца и вместе с тем у него второй голос как от митрополита всей церкви. Архимандрит Марек (Крупица), будучи гостем, хоть и управлял (!) заседанием, но не мог голосовать.

Тем не менее, Крупица, видимо, не может жить без интриг и хоть все над ним, надеюсь, скоро будут смеяться, а так же над его методами по выдумыванию любовниц. В этот день он предъявил Синоду якобы новую любовницу владыки Христофора - бывшую матушку Евангелу (Алла Глазунова). Синод, видимо, посчитавший, что хватит их выставлять на посмешище не стал принимать этой новой жалобы.

Напомним, что все прежние обвинения против владыки Христофора рассыпались в пух и в прах, а сама предыдущая "любовница" Ксения Рапцунова в полном объеме сняла судебный иск и просит забыть обиды и возвратить владыку Христофора на престол Православной церкви. Более того, она рассказала о том, что это заговорщики подговорили её солгать и составили за неё текст жалобы, которую написал протоиерей Евгений Фрейманн (активный в прошлом участник заговора).

На удивление, на голосование был поставлен вопрос о возвращении владыки Христофора. К сожалению, за возвращение владыки Христофора было отдано только два голоса из пяти.

Я думаю, что за возвращение Владыки голосовал только архиепископ Симеон (Радивой Яковлевич), отсюда и два голоса, которые были за Христофора. Кроме того, накануне архимандрит Марек Крупица был им разгневан и готовил на владыку Симеона "каноническое нарекание", можно предположить, что его метания склонились как раз-таки в сторону владыки Христофора.

Можно быть уверенным, что епископ Иоаким (Jáchym) голосовал против владыки Христофора, т.к. он за время заговора многим людям звонил и фантазировал о новых жалобах на Христофора.

Почему владыка Растислав (Rastislav) не голосовал за Христофора, не знаю, но не хочется подозревать владыку Растислава в нечистоплотности и участии в заговоре, а моё отношение к нему самое хорошее, хоть лично с ним не знаком. Можно предположить, что он, являясь настоящим молитвенником, не знал всех этих "подковёрных" дел. Не могу с уверенностью сказать почему и архиепископ Георгий (Juraj) не голосовал за владыку Христофора. А быть может, всё до банальности просто: зная нрав Крупицы, они, как молодые люди с нехваткой опыта, не хотели разозлить Крупицу, что бы не испытать в будущем с его стороны мести. Ведь, очевидно, что его очень многие боятся.

Впрочем, у меня есть сведения о том, что Крупица со словацкими епископами Растиславом и Георием заключили договор о том, что Крупица будет Архиепископом Праги, а Словакия будет иметь митрополита всей автокефальной Церкви Чехии и Словакии. Хочется верить, что это не так и данная информация - всего лишь домыслы.

На петицию и сбор подписей за возвращение владыки Христофора никак отреагировано не было. Хоть Синод был проинформирован о сборе подписей. На данный момент собрано более 3000 подписей и их число приближается к 4000-м. Петиционный комитет в день получает приблизительно по 100-200 новых голосов.

Основным решением Синода было избрание двух кандидатов. Синод избрал священника московского патриархата в Германии Михаила Дандара и архимандрита Марека (Крупицу). Именно из этих двух кандидатур будет избран новый Архиепископ Пражский. Выборы пройдут в Праге в субботу 18-го мая.

Несколько слов о священнике московского патриархата в Германии Михаиле Дандаре. Это представитель РПЦ, уверен, что это очень добрый и хороший человек и его отношение к чехам хорошее, но он неизвестен в Чехии, что бы быть избранным и признанным. Теоретически можно предположить, что он может быть избран, но наиболее вероятно, что новым Архиепископом Пражским будет избран архимандрит Марек (Крупица). Но кто такой этот Марек (Крупица)?

Так кто же такой этот Марек (Крупица)?

Без сомнения, что архимандрит Марек (Крупица) играет главную роль в заговоре против владыки Христофора, а его жажда власти доходит чуть ли не до помешательства. Но может это очень духовный монах-аскет, который желает блага Православной Церкви и верующим? Владыка Христофор старался держать Православие в Чехии и Словакии в канонических рамках, поддерживал очень тесную связь с Русской Православной Церковью. Давайте посмотрим на нашего "аскета" Марека (Крупицу) и на то, какие реформы ждут Православную Церковь Чешских земель и Словакии, если он станет её предстоятелем.

Скажу сразу, что Марек (Крупица) меньше всего похож на монаха, а на монаха-аскета и подавно, а в каком-то благородстве его и вовсе невозможно заподозрить. Но для начала давайте посмотрим на фотографию:

На этой фотографии архимандрит Марек (Крупица) у алтаря православной церкви св. Вячеслава в г. Литомержице (Чехия), настоятелем которой он является. Это очень интересная фотография, где персонажи не менее интересны. Здесь он в окружении членов католического Ордена Святого Лазаря, членом которого он также является и имеет от него награды. Вдумайтесь, православный священник - член католического ордена. Так кому же он служит? Не менее интересным персонажем является женщина по левую сторону от монаха Марека. Это Людмила Птачкова, его гражданская жена (!), которая живет по такому же адресу, как и он (о чём сообщает наш источник). Фотография сделана в 2012 г.

Невероятно?! Да. Но это ещё не самое страшное и отвратительное, хотя, монах живущий в блуде - это что-то вопиющее. Уж не в этом ли этот "монах" обвинял владыку Христофора? Но для этого ему потребовалось выдумать, обмануть и подкупить Ксению Рапцунову и затем Аллу Глазунову.

Но оставим пока амурные похождения нашего "монаха". И взглянем на следующие фотографии:

Архимандрит Марек (Крупица) перед алтарём в католическом костёле участвует в экуменистическом богослужении, где также участвуют и униаты (!). Обратите внимание, он облачён в епитрахиль (!), что свидетельствует не просто о присутствии, а о совместном "богослужении". Свечи с крестами католического Ордена Святого Лазаря, членом которого является архимандрит Марек (Крупица).

На этих двух фотографиях та же литургия с католическим Орденом Святого Лазаря, но ещё не менее важным является то, что он сидит по левую руку от униатского Патриарха Мелькитской католической Церкви Григория III.

Глядя на эти фотографии так и ловишь себя на мысли, а не является ли этот заговор против владыки Христофора - заговором против всей Православной Церкви Чешских земель и Словакии с целью перехода в униатство? Я не исключаю такого хода событий. Так кому же архимандрит Марек (Крупица) служит: Православию, католическому ордену, униатам или мамоне?

Но вернёмся к нравственному облику нашего монаха Марека (Крупицы), которому так хочется стать Архиепископом Пражским и даже Митрополитом Чешских земель и Словакии. Есть свидетельства о том, что он курит сигареты, но и эта, недопустимая для служителя Церкви вредная привычка, выглядит как мелкое баловство. Но есть и не такие "мелкие шалости"...

Процитируем воспоминания сестры Яны, которая прекрасно осведомлена в данных событиях. Она знает о внутрицерковных делах не понаслышке, в том числе и потому, что несколько лет была корректором книг владыки Симеона:

"Во время изучения архивов монастыря в г.Мост, я не слишком охотно выслушивала жалобы соседей на шумные разгулы, которые учинял Марек Крупица в монастыре. Говорилось и о женщинах, которые у оного монаха и ночевать оставались.

Не слишком обращая внимания на людские пересуды, я стараюсь судить объективно по тому, что вижу сама. А увидела я в паломнической поездке в Грецию вполне достаточно.

Марек Крупица пил со своими подругами в конце автобуса в течение всей поездки туда и обратно. ... На следующий день по приезду ранним утром, я шла на исповедь со своей подругой Наталией. У ворот монастыря нас ожидал "монах" Крупица с запечатанной пол-литровой бутылкой водки и желал, чтобы мы составили ему компанию. Он уже изрядно пошатывался. Когда мы отказались, тут же водку "приговорил" сам, после чего швырнул пустую бутылку перед монастырем ...

В другой раз валялся в трусах, едва прикрывавших его "срам", на берегу моря прямо возле тротуара, где проходили потоки народа..."

Вот таков он - архимандрит Марек (Крупица), который, быть может, уже на этой неделе станет Архиепископом Пражским и в самом ближайшем будущем с перспективой стать предстоятелем всей Православной Церкви Чешских земель и Словакии.

Тем не менее, заговорщики зря надеются, что им всё сойдёт с рук, верующие не примут Иуду и не признают эти "выборы". Люди через СМИ узнали правду, которую иуды уже неспособны скрыть. И те 30 серебренников в виде реституционных денег ещё им костью в горле станут. Как известно, владыка Христофор вызвал возмущение некоторых фракций в Православной Церкви тем, что он не собирался оставлять более чем миллиард чешских крон в церкви на милость небольшой группы священнослужителей, используя непрозрачные схемы (в предлагаемые ему сомнительные банковские программы), но призывал к прозрачному использованию средств в проектах для нужд всех верующих - священников и мирян и оплате только за реальную работу, что для него, вероятно, и стало фатальным. В любом случае, верующие (а это не менее 90%, которые выступают за владыку Христофора, а остальные не имеют чёткой позиции) не признают заговорщиков и по старому обычаю люди в храмах во время богослужения будут на них кричать: "анаксиос!" ("недостоин").

18-го числа проводятся "выборы". Ещё не поздно их отменить и спасти Православную Церковь в Чехии и Словакии. Я довольно неплохо знаком с владыкой Христофором и могу с полной уверенностью заявить, что это благороднейший человек, а, зная его дела, могу без преувеличения назвать владыку Христофора одним из величайших православных подвижников нашего времени. И я прекрасно понимаю почему его так любят верующие не только Чехии и Словакии, но и за их пределами, несмотря на то, что эта Церковь далеко не самая многочисленная. Помимо необычайной доброты, заботливости и множества других замечательных качеств. Как известно, владыка Христофор - убеждённый славянофил и его точно также любят все, кто хоть немного знаком с ним, кто бывал на возглавляемых им Литургиях, кто видел его выступления, слышал проповеди. С особой любовью владыка Христофор всегда высказывался о России и Русском народе. Вот одна из цитат владыки: "Для нас Россия - это Святая Русь; и это не история, это есть сегодня и будет завтра. Именно такой образ России нам дорог".

Иерей Микола Попович: "Владыка молится о заблудших душах, чтобы они оттолкнули мамону и вернулись ко Христу"

Автор: Ярослав Мошков, ИА "Русские Новости", 14.05.2013

Публикуем интервью с иереем Православной Церкви чешских земель и Словакии Миколой Поповичем (село Ровная, область города Хеб (по-чешски: Cheb), западная Чехия на границе с Германией, недалеко от крохотного монастыря Тешов, где пребывает сейчас владыка Христофор). В интервью, посвящённому владыке Христофору, иерей Микола Попович ответил на вопросы главного редактора ИА "Русские Новости" Ярослава Мошкова.

Прежде всего, хотелось бы задать вопрос о владыке Христофоре. Какой деятельностью он занимается в Тешинском монастыре, как себя чувствует?

Владыка занимается молитвенной деятельностью: молится о заблудших душах, чтобы они оттолкнули мамону и вернулись ко Христу.

Владыку Христофора заговорщики сослали в этот отдалённый и очень маленький Тешинский монастырь. Я употребил слово "сослали" т.к. это больше похоже на заточение в тюрьму. Он может совершать службы в других храмах или просто съездить в другой город?

Согласно решению Синода Владыка должен постоянно пребывать в Тешинском монастыре. Владыка повиновался закону, поскольку всякий закон дан от Бога.

В мировой истории христианства были случаи, когда любимые в народе и всей Церкви пастыри были оклеветаны и подвергались гонениям, но люди их защищали как могли. Достаточно вспомнить Иоанна Златоуста, святителя Николая Мир Ликийских, Иоанна Дамаскина, Патриарха Гермогена и многих других достойнейших представителей Церкви, многие из которых чуть позже были причислены к лику святых. Были ли подобные случаи в истории Чешской и Словацкой Православной Церкви?

Я не достаточно знаком с историей Чешской и Словацкой Православной церкви, т.к. я глубоко изучал историю Русской Православной церкви и являюсь выпускником Киевской Духовной Семинарии. В Чехии я занимаюсь лишь миссионерской деятельностью, поэтому не имел возможности детально ознакомиться с историей Чешкий церкви.

Создаётся впечатление, что архимандрит Марк (Крупица) захватил власть в Священном Синоде. Почему его все так боятся?

Возможно потому, что для него Устав превыше всего, а Устав был написан людьми, которые никогда не имели семьи, не были женаты и не имели детей, поэтому они не знают в полной мере, что такое настоящее прощение.

Какова роль в заговоре владыки Симеона?

Прелесть.

Заговорщики распространяют информацию о том, что Христофор нелегально давал работу священникам не из стран ЕС (России и Украины), без должного разрешения ЕС и платил им часть зарплаты, а другую часть их зарплаты брал себе. Далее, заговорщики утверждают, что они с владыкой Христофором заключили скрытый договор, что если он не вернется, то они не будут его обвинять за эти зарплаты. Так ли это на самом деле?

Это неправда. Свою зарплату я получаю полностью до последней копейки. Я также не платил ничего, когда становился священником. Я готов присягнуть, что это действительно так и могу подтвердить эту информацию, где угодно.

Абсолютное большинство верующих, можно было бы даже сказать – все, на стороне владыки Христофора и хотят его возвращения. Как Вы считаете, как поведут себя верующие, если к их мнению не прислушаются и заговорщики возьмут власть в свои руки?

Не стоит забывать о том, что 70% православных верующих здесь - это люди, прибывшие сюда из-за рубежа, поэтому вряд ли их мнение будет учтено в связи с тем, что они официально не имеют права голоса на територии Чехии. Однако именно на этих верующих держится вся Православная церковь в Чехии. Если заговорщики возьмут власть в свои руки, полагаю, что наши верующие будут глубоко разочарованы, посколку осознают, что и в Церкви сегодня важную роль играют деньги и искушения, а не Вера во Христа.

Как Вы лично поступите, если заговорщики полностью победят? Угрожает ли победа заговорщиков распадом Православной церкви в Чехии и Словакии?

Без истинного Пастыря не может быть и паствы... Православная церковь не была создана в Чехии, чешская Православная Церковь скорее пожинает плоды русскоязычных отцов-основателей этой церкви и их труда. В 90-х годах прошлого века подобный раскол можно было наблюдать на Украине при Патриархе Филарете, возможно, теперь мы станем свидетелями подобного раскола здесь, в Чехии и Словакии. Хотелось бы верить в то, что правда восторжествует, молитвы всех наших верующих будут услышаны и помогут Владыке Христофору преодолеть нынешнее искушение.

ПО КЛИЧКЕ "АРХИМАНДРИТ"

Пражский Экспресс, 15.05.2013 

Несколько дней назад в России произошла знаковая политическая отставка: своего поста в правительстве лишился бывший главный кремлевский идеолог Владислав Сурков (на самом деле его настоящее имя Асламбек Дудаев).
К чему это я? Да к тому, что совершенно неожиданно для себя обнаружил методы сурковской (дудаевской) деятельности в Чешской Республике. И не где-нибудь, а в святая святых – в лоне Православной Церкви Чешских земель и Словакии. И продолжателя «дела Суркова-Дудаева» нашел. Им стал некий гражданин, именующий себя «Архимандритом».
Именно он стал главой политического заговора против владыки Христофора – человека весьма уважаемого и почитаемого не только в Чехии и Словакии, но и во всем православном мире. И все это было сделано абсолютно в духе незабвенного Суркова-Дудаева.
За доказательствами далеко ходить не надо. Так же, как и Сурков-Дудаев, «Архимандрит», по воле случая оказавшийся во главе управления делами пражской епархии, сумел организовать в отношении владыки беспрецедентную кампанию по сбору «компромата». Правда, «компромат» этот, как показало время, не выдерживал никакой критики. Да, кого же это смущает? Тем более, если речь идет о захвате не только власти, но и значительной части финансовых ресурсов.
Главарь группировки по кличке «Архимандрит» быстро сумел организовать «заявления» от подчиненных ему служителей и их членов семей о, якобы, недостойном (как это говорят на церковном языке, неканоническом) поведении владыки Христофора. А затем провел поистине гениальную операцию по его очернению в СМИ и среди простых православных верующих. Это почему-то очень напоминает историю с бывшим российским генеральным прокурором Юрием Скуратовым. Когда он очень уже встал поперек горла новоявленным российским «реформаторам» и криминальным «олигархам», была сфабрикована видеозапись, на которой человек, весьма похожий на генпрокурора, кувыркается в сауне с молодыми девочками. Скуратов, как честный человек, немедленно подал в отставку. Что и требовалось заговорщикам.
Практически то же самое произошло и с владыкой Христфором. Не имея возможности моментально оправдаться и отмыться от вылитого на него потока лжи, он 12 апреля 2013 года подал в отставку. Чего и добивались заговорщики во главе с «Архимандритом».
Как видим, они стали достойными учениками наших российских политических криминальных авторитетов.
И даже, когда ложь стала совершенно очевидна и оболгавшая митрополита Христофора мадам Рапцунова (матушка одного из подчиненных «Архимандриту» священников) написала покаянное заявление, главарь организации заговорщиков предпринял все попытки к тому, чтобы Священный Синод не удовлетворил заявление бывшего владыки о восстановлении его в прежней должности главы Церкви.
И это вполне объяснимо. Потому что не стоило бы и затевать всю эту свору, если не умеешь добиться поставленной задачи.
Так какую же задачу поставил пред собой церковный криминальный авторитет по кличке «Архимандрит»? Она весьма проста. Во-первых, добиться собственного возвеличивания. Любыми средствами. И, во-вторых, завладение финансовыми ресурсами Церкви, полученными в виде реституции от государства. А они – эти средства – набежали немалые – более 1 миллиарда чешских крон (то есть, почти 50 миллионов евро).
Согласно своему плану, «Архимандрит», используя доверчивость (или какие-то другие не менее важные факторы) членов Священного Синода, запасся еще несколькими совершенно абсурдными с точки зрения логики лжесвидетельствами. Которые спланировал, как факир на арене цирка, время от времени доставать на глазах изумленной публики из-под своей сутаны. И сделал все возможное, чтобы окончательно избавиться от владыки Христофора.
Затем решил завладеть бухгалтерией епархии и всей финансовой документацией. И сделал это в лучших традициях рейдерских захватов.
Однажды он явился в бухгалтерию, не имея на руках никаких правоустанавливающих документов. Именно так всегда и поступают настоящие рейдеры. Зато для солидности и для доказательства своих полномочий (а может быть, для того, чтобы попросту напугать несчастных женщин – сотрудниц бухгалтерии) прихватил с собой полицейского офицера. Полицейского, который так, видимо, и не понял, в какой афере он участвует, представили уполномоченным по борьбе с коррупцией. Заручившись такой «крышей», наш «Архимандрит» попытался резко, в карьер провести операцию изъятия документов. Но к чести сотрудников бухгалтерии, они не спасовали перед преступником и документов не отдали. Полицейский же, у которого не имелось никаких постановлений на изъятие, смекнул, что лучше с Законом шутки не играть. И очень быстро ретировался. При повторном посещении бухгалтерии его уже не было. Видимо, потому что он понял, чем это может ему грозить.
Данные события показывают, что «Архимандрит» освоил все методы и способы криминальной деятельности. И решил идти дальше, до конца. Он стал главным организатором новых выборов Пражского епархиального архиепископа.
И тут началось самое интересное. Ну, прямо опять-таки в стиле Суркова-Дудаева. В первоначальный список кандидатов на пост архиепископа оказались внесенными люди, ни сном, ни духом не предполагавшие своего участия в данных «выборах». Одним из таких стал афонский монах Иоаник (Купец). Когда ему сумели дозвониться на Афон, он очень долго не мог сообразить, о чем вообще идет речь. И, когда, наконец, понял, был весьма удивлен. Потому что даже не предполагал когда-нибудь покинуть свою келью на Святой Горе. Аналогичная ситуация складывается и со священником Русской Православной Церкви в Германии отцом Михаэлом Дондуром.
Таким образом, на Епархиальном Совете (который вел сам криминальный «архимандрит») 10 мая 2013 года в список для выборов архиепископа Пражского попали 3 человека: все тот же священник Михаэл Дондур, архиепископ Георгий Странский (не понятно, зачем ему Пражская епархия при наличие собственной) и, конечно же, сам наш криминальный «Архимандрит». То есть, мы наблюдаем давно известный трюк: создавать заведомо непроходные или подставные кандидатуры для избрания нужного человека.
И, конечно же, таким нужным человеком является уже известный нам церковный криминальный авторитет по кличке «Архимандрит».
Все это весьма грустно и прискорбно. Потому что православная церковь всегда и во все времена являлась образцом нравственности и морали. Так почему же она вдруг начала превращаться в криминальный притон? Почему в ней начали хозяйничать криминальные авторитеты? Не означает ли это глубочайшее падение самой идеологии православия?
И есть еще один важнейший вопрос: почему по поводу всей этой ситуации до сих пор молчит главная защитница православия в мире – Русская Православная Церковь и ее предстоятель – Святейший Патриарх Кирилл?
Одной из причин этого может служить довольно странная позиция представителя РПЦ при Православной Церкви Чешских земель и Словакии протоиерея Николая Лищенюка. Он настойчиво начал рекомендовать российским православным соотечественникам в Чехии устраниться от событий в Чешской Православной Церкви и даже начал нападать на защитников владыки Христофора из числа российских соотечественников. Это может быть обусловлено лишь двумя факторами: либо слабой позицией этого святого отца среди иерархов Чешской Православной Церкви и неумением выполнять важнейшие функции посланника Русской Православной Церкви, либо его непосредственным участием в неблаговидных делах нашего криминального «Архимандрита». Но и то, и другое одинаково прискорбно.
18 мая 2013 года в Пражской епархии состоятся выборы нового архиепископа. И, судя по всему, на главную роль претендует именно наш криминальный «Архимандрит». Не хочется думать о плохом, но при таком исходе вся Пражская епархия (а за ней, скорее всего, и вся Православная Церковь в Чешских землях и Словакии) может со временем превратиться в одно большое криминальное сообщество.
И тогда их деятельностью уже будет заниматься не церковный, а светский уголовный суд.
Такого исхода, конечно же, не хотелось бы. Поэтому свое веское слово настало время сказать простым православным верующим, ради которых была создана и существует наша Святая Матерь-Церковь. Потому что они-то пока помнят о том, что есть и Высший суд – Божий. Избежать который вряд ли удастся любому криминальному авторитету.
Сергей Комков – профессор, доктор философских наук, академик, член Союза писателей Москвы

OTEVŘENÝ DOPIS - Jeho Svatost ekumenický patriarcha konstantinopolský Bartoloměj, Jeho Svatost patriarcha moskevský a vší Rusi Cyril

ČESKOMORAVSKÝ SLOVANSKÝ SVAZ, o. s.
se sídlem 274 01 Slaný, Vikova 473

Praha, 8. května 2013

Jeho Svatost
ekumenický patriarcha konstantinopolský
Bartoloměj

Jeho Svatost
patriarcha moskevský a vší Rusi
Cyril

OTEVŘENÝ DOPIS

Vaše Svatosti, slovanské hnutí včetně vlasteneckých organizací považuje za jeden z nejvýznamnějších svátků všech Slovanů 24. květen jako Den slovanského písemnictví a Den památky sv. Cyrila a Metoděje. Oslavy se pravidelně konají v městě Mikulčice na východě České republiky na místě Velké Moravy, kde oba svatí a apoštolům rovní bratři působili a kde se zřejmě nachází místo posledního odpočinku sv. Metoděje.

V letošním roce jsou tyto oslavy spojené s 1150. výročím příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Bohužel tyto tak významné oslavy pro všechny slovanské národy a slovanské pravoslaví jsou bolestně poznamenány spiknutím proti vladykovi Kryštofovi v naší Pravoslavné církvi českých zemí a Slovenska.

Číst dál...

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО - Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл

Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Ваше Святейшество, славянское движение, в том числе и патриотические организации, считают одним из самых важных праздников всех славян 24-й мая - День славянской письменности и День памяти св. Кирилла и св. Мефодия. Торжества проводятся регулярно в городе Микульчице на востоке Чешской Республики, на месте Великой Моравии, где и святые Ровноапостолы - братья работали и где, видимо, находится место последнего упокоения святого Мефодия.

Празднование в этом году проходит под знаком 1150-летия прихода святых Кирилла и Мефодия в Великую Моравию. К сожалению, эти столь важные для всех славянских народов и славянского православия праздники катастрофически нарушены заговором против Владыки Христофора в нашей Православной Церкви Чешских земель и Словакии.

Číst dál...

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ - Ή Αυτού Θειοτάτη Παναγιότης Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίος

Ή Αυτού Θειοτάτη Παναγιότης Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίος

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Παναγιώτατε, τα Σλαβικά κινήματα, συμπεριλαμβανομένων και των πατριωτικών οργανώσεων, θεωρούν μία από τις πιο σημαντικές αργίες όλων των Σλάβων, την 24η Μαΐου ως Ημέρα των Σλαβικών Γραμμάτων και Ημέρα της μνήμης των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου. Εορτές πραγματοποιούνται τακτικά στη Μΐίαιίαοθ (Μικουλτζιτσε) ανατολικά της Τσεχικής Δημοκρατίας, στην περιοχή της Μεγάλης Μοραβίας, όπου οι δύο Άγιοι και ισαπόστολοι αδελφοί εργάστηκαν και όπου είναι ο τόπος αναπαύσεως του Αγίου Μεθοδίου.

Οι φετινοί εορτασμοί συνδέονται με την 1150η επέτειο της αφίξεως των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου στη Μεγάλη Μοραβία. Δυστυχώς, αυτές οι τόσο σημαντικές εορτές, για όλα τα Σλαβικά έθνη αλλά και τη Σλαβική Ορθοδοξία, είναι σοβαρά αμαυρωμένες από συνωμοσίες εναντίον του Αρχιεπισκόπου Χριστοφόρου στης Ορθόδοξης Εκκλησίας της Τσεχίας και της Σλοβακίας.

Číst dál...

СЕРГЕЙ КОМКОВ: "У НАС ЕСТЬ СВЕДЕНИЯ О КРИМИНАЛЬНОМ ПОВЕДЕНИИ МАРЕКА КРУПИЦЫ"

Автор: ПРАЖСКИЙ ЭКСПРЕСС, 12.05.2013

В четверг петиция от имени наших православных соотечественников, которые требуют отмены перевыборов главы архиепископа Пражского и Чешских земель и возвращения на престол митрополита Христофора, официально была доставлена в Священный Cинод. Один из инициаторов и подписантов петиции - Сергей Комков, председатель «Русского Дома» в Марианских Лазнях, писатель, юрист и философ. Сергей Комков согласился ответить на вопросы «Пражского Экспресса».

- Мы говорим о том, что Священный Синод совершил ошибку, изначально зная, что обвинение в отношении Христофора носит ложный характер. Знал об этом и владыка Симеон, к которому первому обратилась госпожа Рапцунова, а он отправил ее к Фрайману. Тот помог ей составить это заявление. В результате чего был отстранен от служения и в понедельник пострижен в монахи. Это говорит о том, что возврата в протоиреи ему нет. Сейчас он не имеет права отпускать грехи, принимать исповедь, совершать причастия, крестить, соборовать, служить панихиды. Совершена ошибка, причем неканоническая. Единственный возможный вариант на сегодня — не проводить перевыборов, а просто отменить свое решение о принятии отставки владыки Христофора. А если к нему есть претензии, то собирается Священный Собор, в котором участвуют все участники церковного деяния, там могут быть озвучены претензии, заявления и жалобы.

- А если Священный Синод откажется пересмотреть свою позицию?

-Мы — достаточно серьезные юристы. Среди четырех членов петиционного комитета, два доктора юридических наук, я и Радмила Земанова, прекрасно владеющие основами европейского права. Тогда материалы будут переданы в прокуратуру, чтобы было начато расследование и возбуждено уголовное дело по статье «Клевета».

- Однако же, архимандрит Марк Крупица подавал официальное заявление о том, где опровергал тот факт, что Рапцунова отозвала свои обвинения. В частности, он сказал, что в русскоязычных СМИ появляются сообщения, вводящие православных людей в заблуждение. Что возвращение митрополита на престол просто невозможно. Что, согласно канонам церкви и Уставу, должно быть созвано епархиальное собрание, на котором пройдут выбора архиепископа пражского, и только после его интронизации, могут произойти выборы Предстоятеля...

Číst dál...

Блаженнейший Владыка Христофор отмечает 25-летие своей Епископской хиротонии

Автор: ИА "Русские Новости", 12.05.2013

Сегодня, в воскресный день, 12-го мая, Блаженнейший Владыка Христофор отмечает 25-летие своей Епископской хиротонии. Он отслужил Литургию в Тешове, пообщался с верующими и наиболее близкими людьми.

Это очень тяжёлое время для всех верующих. Владыку Христофора любят и уважают не только в Чехии и Словакии, но и далеко за пределами этих стран. Как известно, владыка христофор - убеждённый славянофил и его точно также любят все, кто хоть немного знаком с ним, кто бывал на Литургиях возглавляемых им, кто видел его выступления, слышал проповеди и читал интервью.

С особой любовью владыка Христофор всегда высказывался о России и Русском народе. Вот одна из цитат владыки: "Для нас Россия - это Святая Русь; и это не история, это есть сегодня и будет завтра. Именно такой образ России нам дорог".

Владыка, мы молимся за Вас. Мы верим, что несмотря на всю подлость заговорщиков, Вы вернётесь и вновь возглавите Православную Церковь чешских земель и Словакии.

СПРАВКА:

Митрополит Христофор
Его Блаженство митрополит Христофор (Радим Пулец) родился в 1953 г. в Праге.
В 1974 г. рукоположен в сан диакона, а затем священника.
Богословское образование получил, закончив Православный богословский факультет Прешского университета (1979), Московскую духовную академию (1984) и на богословском факультет Афинского университета (1987).
В 1985 г. принял монашеский постриг в Троице-Сергиевой лавре с именем Христофор.
В 1987 г. возведен в сан архимандрита. Приходское служение проходил при Кафедральном соборе Святых Кирилла и Мефодия в Праге.
В 1988 г. блаженнейший митрополит Христофор хиротонисан во епископа Оломоуцко-Брненского.
В 2000 г. после смерти блаженнейшего митрополита Дорофея был избран Архиепископом Пражским и Чешских земель и назначен главой Митрополичьего совета.
Митрополит Христофор - постоянный участник богословских конференций, он занимается научной и преподавательской деятельностью. Имеет ученые степени доктора теологии и философии, владеет русским, греческим, немецким и английским языками.
2 мая 2006 г. в чешском городе Вилемов состоялся Собор духовевства и мирян Православной церкви Чешских земель и Словакии, на котором архиепископ Христофор был избран предстоятелем Православной Церкви в Чешских землях и Словакии.

Весной этого года произошла подлая измена со стороны Священного Синода. Блаженнейший Владыка Христофор был отстранён от всех должностей и сослан в Тешинский монастырь.

Případ odstoupení metropolity Kryštofa vyvolal velkou mediální pozornost nejen u nás, ale i v zahraničí. Přehled vývoje událostí najdete na této adrese: www.christofor.cz/chronologie

Изменники составили список кандидатов на избрание пражского архиепископа. Владыки Христофора там нет.

Автор: Ярослав Мошков, ИА "Русские Новости", 10.05.2013

10-го мая в Праге в Кафедральном соборе Святых Кирилла и Мефодия проходило заседание Пражского епархиального совета под председательством архимандрита Марка Крупицы, на котором были выбраны кандидаты для избрания пражского архиепископа.

Сегодня стали известны кандидаты на выборах пражского архиепископа. По сведениям нашего источника это: архиепископ Георгий (Странский), архимандрит Марек (Крупица), священник московского патриархата в Германии Михаил Дандар (но сказали, что он не пройдёт через Синод, так как нет Церковного развода). По ещё одним сведениям, есть и четвертый кандидат - монах Иоаникий (Купец) из Афонского монастыря Каракалл.

Как уже давно было ясно, согласно логике, что именно Марк Крупица и будет победителем на этих "выборах" или как архиепископ Праги, или как митрополит Чехии и Словакии. Теперь же ещё всё отчётливее прослеживается в этих событиях роль архиепископа Георгия.

Как и ожидалось, владыка Христофор был из числа кандидатов исключен. Заговорщики не оставят ни одного шанса для своего провала, видна долгая и тщательная подготовка к заговору. И из всех кандидатур (четырёх!) есть только два (!) реальных кандидатуры, которые, видимо, и являются основными заговорщиками.

Также есть интересные сведения, что архимандрит Марек Крупица готовит некую жалобу на владыку Симеона в виде "канонического нарекания". На данный момент точно неизвестно в чём состоит эта жалоба.

Číst dál...

Zahraniční média píší, že mezi spiklenci je rozkol

10-05-2013 

V Teplicích protojerej Eugen Freimann podepisuje Petici za návrat vladyky Kryštofa. Zahraniční média píší, že mezi spiklenci je rozkol. (zde)

10-05-2013

V Praze se koná zasedání pražské eparchiální rady pod vedením archimandrity Marka Krupicy, které vybíralo kandidáty do voleb pražského arcibiskupa. Podle zpráv z eparchiální rady byl do kandidatury z 10 přijatých nominací vybrán archimandrita Marek Krupica, athoský mnich Ioanik (Kupec) a duchovní Moskevského patriarchátu v Německu Michael Dandár. Dle očekávání byl vladyka Kryštof z kandidatury vyřazen. Dále se údajně připravuje stížnost na vladyku Simeona. (zde)

Среди чешских заговорщиков раскол – Фрейман подписал петицию за возвращение Митрополита Христофора

sobor.by, 10 мая 2013 (Пятница) 11:17:46

Петиционный комитет за возвращение Митрополита Христофора к вечеру 10.05.2013 зарегистрировал 2731 подпись за возвращение владыки к прежним функциям.

Среди подписавшихся есть прихожане храма в городе Теплице и сам протоиерей Евгений Фрейманн, написавший каноническую жалобу от имени госпожи Рапцуновой на Предстоятеля Чешской Церкви, – сообщили sobor.by в Петиционном комитете. Как видно их данного факта а также из гневного письма Митрополита Марка (Крупицы) к Священному Синоду, о котором также стало известно в Петиционном комитете (письма на русском языке пока найти не удалось), становится понятно, что среди инициаторов клеветнической кампании против владыки Христофора и его отстранения с поста Предстоятеля поместной церкви уже нет единства.

Из разосланного по приходам 31 конверта в Петиционный комитет на сегодняшний день поступило 11 конвертов с подписями. Подписи продолжают поступать. В упомянутое число зарегистрированных подписей вошли 582 электронные подписи. Имеются также письма от сотен людей помимо петиции. Священный Синод Чешской церкви уже проинформирован о собранных подписях, однако не менее на прошедшем сегодня епархиальном собрании Пражской епархии кандидатура Митрополита Христофора была отвергнута. Собрание под председательством архимандрита Марка утвердило кандидатуру самого архимандрита Марка.

По неофициальной информации пражские верующие в случае избрания архимандрита Марка Пражским епископом при его хиротонии будут кричать «анаксиос» - «не достоин», что поставит под сомнение каноничность самой хиротонии.

V Praze se konalo zasedání pražské eparchiální rady

10-05-2013 - V Praze se koná zasedání pražské eparchiální rady pod vedením archimandrity Marka Krupicy, které vybíralo kandidáty do voleb pražského arcibiskupa. Podle neoficiálních zpráv z eparchiální rady byl do kandidatury z 10 přijatých nominací vybrán Marek Krupica a dle očekávání byl vladyka Kryštof z kandidatury vyřazen. Dále údajně archimandrita Marek Krupica připravuje žalobu na vladyku Simeona.

Aktuální informace a POZVÁNKA na Eparchiální shromáždění

Zasedání eparchiální rady Pražské pravoslavné eparchie se uskutečnilo 10.května 2013 v 10 hod. v chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Praze 2. Zasedání předsedal eparchiální správce PPE archimandrita Marek Krupica,zúčastnilo se ho všech 9 členů rad,1 člen revizní komise,kancléř,tajemník a ředitel úřadu ER.

Z usnesení vyplývá
-že z 10 navržených kandidátů volbou postoupilo několik nejdůstojnějších ke schválení kanonické způsobilosti na funkci biskupa pražské eparchie pro zasedání Posvátného synodu,které se má uskutečnit v nejbližších dnech

-bylo rozhodnuto, že na sobotu, dne 18. května 2013 v 9 hod. bude svoláno EPARCHIÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ, které se uskuteční v chrámu sv. Kateřiny,Kateřinská 30, /areál nemocnice/, Praha 2, Nové Město, metro C, stanice I.P.Pavlova /asi uprostřed Kateřinské/

Úkolem eparchiální rady je splnit ústavní termíny a usnesení Posvátného synodu k této otázce.

Celé usnesení a písemné pozvánky obdrží farnosti co nejdříve.

ÚER

Петиционный комитет за возвращение владыки Христофора, проинформировал Священный Синод о собранных подписях

Автор: ИА "Русские Новости", 10.05.2013

Петиционный комитет за возвращение на прежний пост владыки Христофора, распространил заявление в связи со сбором подписей перед так называемыми "выборами" главы Православной Церкви в чешских землях и Словакии.

Петиционный комитет информирует Священный Синод Православной Церкви чешских земель и Словакии, нынешнее руководство Пражской епархии и общественность о текущем положении в деле поддержки петиции за возвращение владыки Христофора ко всем функциям.

Они сообщают, что к 12:00 по среднеевропейскому летнему времени 09.05.2013 получил 1979 подписей на подписных листах петиции за возвращение владыки Христофора от верующих Православной Церкви. В приложении интернет-версии петиции комитет получил еще 582 голоса по Чешской Республике и зарубежью.

Всего петиционный комитет зарегистрировал 2561 подпись к петиции за возвращение владыки Христофора. Кроме этого, комитет получил выражение поддержки от сотен других лиц в форме различных писем, написанных помимо петиции.

Číst dál...

Redakce Hlasu Pravoslaví mění autora dopisu

08-05-2013- Správce Pražské eparchie po vladyku Kryštofovi Archimandrita Marek Krupica se obrací s žádostí na Posvátný synod o oficiální stanovisko k probíhajícím pokusům vrátit vladyku Kryštofa, které on sám v dopise označuje za snůšku lží, dezinformací a polopravd а připomíná existenci dalších obvinění na vladyku Kryštofa. (v aktualitách Hlasu Pravoslaví)

09-05-2013 - Redakce Hlasu Pravoslaví mění v aktualitách v textu žádosti na Posvátný synod o zásadní, jednoznačné a nezpochybnitelné stanovisko k probíhajícím pokusům vrátit vladyku Kryštofa jeho autora z archimandrity Marka Krupici (zde) na otce Petra Klokočku (zde).

Если заговорщики победят, это будет означать канонический конец Православной Церкви в чешских землях и Словакии

Автор: Ярослав Мошков, ИА "Русские Новости", 9.05.2013

Публикуем интервью с членами петиционного комитета за возвращение владыки Христофора, на пост главы Православной Церкви чешских земель и Словакии. В интервью Сергей Комков, Войтех Мерунка и Надежда Скварник ответили на вопросы главного редактора ИА "Русские Новости" Ярослава Мошкова. В интервью также принимала участие и четвёртый член петиционного комитета Петра Стауфчикова, но поскольку она не знает русского языка, то её ответов нет, но она участвовала в беседе, давая дельные советы.

Заговорщики из Священного Синода утверждают, что сбор подписей под петицией за возвращение владыки Христофора – это не канонический метод, неуважение к священному Синоду, непозволительны, излишни и распространяют смуту. Так ли это на самом деле?

Сергей Комков: Изъявление своей воли верующими (в том числе, и в виде петиции) – это чисто каноническое явление. Церковь существует для паствы, а не для клириков. Клирики в ней являются лишь служителями и посредниками между Господом и верующими. Поэтому воля верующих, приходящих в храмы, значительно выше воли любого клирика или собрания клириков, каковым является Священный Синод. Высшим органом Православной Церкви является Церковный Собор, в котором главную роль играют простые православные верующие люди. Поэтому Священный Синод обязан чутко прислушиваться к воле верующих, тем более изложенной в виде петиции. В ином случае он утрачивает свои функции (и моральное право) управления Церковью.

Číst dál...

Stojí za atentátem na vladyku Kryštofa boj o miliardu z restitucí?

Vladyka pravoslavné církve v Čechách a na Slovensku Kryštof se stal obětí „atentátu“ který nejspíše mohli spoluorganizovat někteří z církevních představitelů Pravoslavné církve a důvodem může být boj o využití víc jak miliardy korun z církevních restitucí.

Počátkem dubna TV NOVA odvysílala reportáž, v niž vladyku pravoslavné církve v České republice Kryštofa obvinila z mimomanželského poměru s jednou z věřících členek pravoslavné církve a dalších sexuálních vztahů. Jenže jak se ukazuje, stala se TV NOVA cílem kampaně, jenž za pomoci falešných a zmanipulovaných faktů se snažila o odstranění nejspíše některým představitelům pravoslavné církve nepohodlného vladyky Krištofa.

Osoba Xenie R. jenž byla iniciátorkou stížnosti interpretovanou TV NOVA jako obvinění z mimomanželského poměru zaslal Posvátnému synodu pravoslavné církve dva dopisy, kde nejen odvolává svou stížnost, ale poukazuje i na to, že byla k lživým obviněním vůči vladykovi Kryštofovi donucena metropolitním správcem olomoucko-brněnským arcibiskupem Simoenem.

Číst dál...

Сумерки в Светлое Христово Воскресение

(Русские Новости 06-05-2013)

Вот и пришло оно – Светлое Христово Воскресение! Разверзлись врата ада, и воскресшая душа Спасителя возвестила нам о вечности жизни. Уже почти две тысячи лет христианский мир озаряется этим великим праздником. Во время которого происходит уникальное очищение от всей мерзкой плотской скверны. И каждый раз этот светлый день заставляет нас переосмысливать все наше земное существование. Вознося молитвы перед ликом Спасителя, каждый из нас старается отбросить в сторону все тяжкие и темные мысли, стремится приобщиться к высокому и всеобъемлющему божественному началу. Происходит подобное и со мной. Но в последнее время невольно начинаю ловить себя на мысли о том, что делать этот год от года становится все труднее. Что это? Кризис всего нынешнего христианского православного мировоззрения? Или мой собственный нравственный и духовный кризис? Или оба эти начала вместе взятые?

Задумавшись над этой непростой проблемой, решил очередное Светлое Христово Воскресение встретить подальше от испорченной современной цивилизацией жизни. И отправился на Страстной Седмице в паломническую поездку по черногорским монастырям.

И только здесь, в тишине глухих монастырских стен, понял, наконец-то, что же на самом деле в последнее время так тревожило мою душу, вселяя в нее червя сомнения. Здесь я перестал общаться с людьми и остался, наконец-то, наедине с Богом.

Číst dál...

Открытое письмо

Уважаемый архимандрит Марк, в вашем письме к читателям «Пражского экспресса» вы дали официальную и, якобы, объективную информацию. По этой информации, на заседании Священного Синода ПЦЧЗиС 03.04.2013 владыке Христофору, было предложено, чтобы он предъявил доказательства своей невиновности, через принятие правовых шагов, всего лишь за 8 дней.

Но сразу же, невиновного владыку, вы отстранили от всех полномочий. Несмотря на то, как вы пишете, наша церковь, чтит презумпцию невиновности, согласно которой, владыка хотя и невиновен, но вами осужден. Сам так должен доказывать свою невиновность. Хотя, согласно международных и чешских законов виновность должна доказываться обвинением.

Достоверность обвинений пани Рапцуновой от которых она отказалась, написанных для нее, мы все смогли оценить. И, по вашим словам, у вас есть еще в резерве несколько таких обвинений.

Číst dál...

Otevřený dopis

Timestamp = 5/2/2013 15:15:07

vaše jméno = Tomas Kvasnička

kontakt na vás = Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

text vaší zprávy = Otevřený dopis

 

Správci pražské pravoslavné eparchie

Pravoslavné církve v českých zemích na Slovensku
Archimandritu ThDr. Markovi Krupici, Th.D

Vážený Archimandrite Marku,

ve Vašem dopisu k čtenářům Pražského expresu, jste zveřejnil oficiální a jakoby objektivní informaci.
Podle této informace na zasedání Posvátného synodu dne 03.04.2013 Vladykovi Krištofu bylo navrženo aby předložil důkazy své neviny formou podniknutí příslušných právních kroků za pouhých 8 dnů, ale okamžitě nevinného vladyku jste zbavili všech funkcí. Ačkoli, jak píšete naše církev ctí presumpci nevinny podle které je vladyka sice nevinen, ale Vámi již odsouzen. Sám by pak měl dokazovat svou nevinu, ale podle mezinárodních i českých zákonů se musí vina dokazovat.

Důvěryhodnost obvinění paní Raptsunové, které pak sama stáhla a které bylo pro ni napsáno, jsme si všichni mohli ověřit a podle Vás máte v rezervě ještě několik takových obvinění.

Spontánní petice ukazuje co si myslí pastva a jaký má vztah k vladykovi Kryštofu, zato Vaše reakce a postupy zavání nepravosti a falší. Zvláště když jste si na odstranění vladyky Kryštofa vybrali dobu velkého půstu a na Paschu. Kdo tedy přivádí „smutu" do našich zemí, rozhodně ne lid který žádá spravedlnost a lásku Boží.

Číst dál...

Петиция о возвращении Владыки Христофора ко всем функциям

Если мы смиримся с тем, что порядок вещей не будет прежним, каким был до скандала, и что верующим и общественности не скажут, кто и зачем этот скандал спровоцировал, нам всем грозит, что подобное беззаконие будет повторяться вновь и вновь. Просим всех Вас, кто неравнодушен к происходящим событиям, присоединиться к данной петиции. Те, кому есть, что сказать, пусть не молчат. Те, кто скован страхом, пусть не боятся. Лучший способ противостоять лживым манипуляциям и темноте - ничего не утаивать и не навязывать людям, как им мыслить.

текст петиции
/ файл для скачания и печати /

подписной лист
/ файл для скачания и печати /

сопроводительное письмо
/ файл для скачания и печати /

электронный вариант этой петиции здесь

 

УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ
петицие за возвращение владыки Христофора

Мы учреждаем данный петиционный комитет с целью свободного выражения воли членов Православной Церкви чешских земель и Словакии. Цель петиции – поддержка Его Блаженства Христофора (в миру Радима Пулеца, рож. 29.06.1953), архиепископа Пражского, митрополита чешских земель и Словакии.

предмет петиции

В свете фактов от 19.04.2013 и дальнейшего развития событий члены Православной Церкви чешских земель и Словакии, подписавшиеся под данной петицией, просят Священный Синод полностью очистить имя митрополита. В соответствии с формулировкой митрополита в тексте об отречении, о том, что по призыву Церкви он с радостью вернется к работе на благо Церкви, просим вернуть митрополиту его прежний статус, ответственность и полномочия в полном объеме, как это было до отречения. Действуем в соответствии с законом №85/1990 Sb, о праве петиционном в его последней редакции.

Прага, 20 апреля 2013 года


члены петиционного комитета

doc. ing. Vojtěch Merunka, PhD.
(od 20.4.2013)

prof. Sergej Komkov, Gr.Ph.D, Ju.Dr
(od 30.4.2013)

Mgr. Naděžda Skvarnik
(od 20.4.2013)

Mgr. Petra Štaufčíková
(od 20.4.2013)

kontakt / контакт
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

подписные листы отправляйте по адресу

Mgr. Naděžda Skvarnik
Janovského 963/3
170 00 Praha 7 - Holešovice
Česká republika

Číst dál...

Верующие Чехии и Словакии не бросят своего Владыку, как бы изменники не препятствовали этому

Автор: Ярослав Мошков, ИА "Русские Новости", 01.05.2013

В Чехии начался сбор подписей за возвращение владыки Христофора, что бы он вновь возглавил Православную Церковь в чешских землях и Словакии. Несмотря на то, что сбор идёт спонтанный и без как таковой организации, но уже собрано более двух тысяч подписей. Митрополита Христофора любят и уважают не только в Чехии и Словакии, но и далеко за пределами этих стран. 

Напомню, что не так давно в Чехии начали литься волны лжи и клеветы на митрополита Христофора. Владыка был обвинён журналистами в нарушении монашеского обета безбрачия. О том, что у Блаженнейшего Христофора будто бы есть несколько любовниц и около десяти детей от них, сообщил чешский телеканал Nova. Вскоре стало всем известно, что телеканал Nova и главный "обличитель" и "главный свидетель" Ксения Рапцунова оказались всего лишь пешками в мерзком и корыстном заговоре, организованном лицами из Священного Синода. Цель заговора - получить свои 30 серебряников (но об этом чуть позже) и на удивление, даже, период совпадает - Великий пост. И методы схожие, а дальше фраза: "Распни Его! Распни!", звучащая не столь кровожадно: "В монастырь его! В монастырь!"

Číst dál...

Владыка Христофор полностью очищен от лжи и клеветы

Публикуем неофициальный перевод с чешского языка документа, подтвержденного адвокатом и направленного Св. Синоду от 17-04-2013 от обличителя и главного свидетеля (Ксении Рапцуновой), в деле против Блаженнейшего митрополита Чешских земель и Словакии Христофора.

Следом за этим документом госпожа Ксения Рапцунова написала ещё второй документ Св. Синоду 22-04-2013, в котором вновь подтверждает содержание первого документа и ещё пишет, что ей многие люди серьёзно угрожают и хотят, чтобы она вернулась к своей жалобе.

Ксения Рапцунова в полном объеме сняла судебный иск и просит забыть обиды и возвратить владыку Христофора на престол Православной церкви. Священника Евгения Фрейманна, который (как пишет Ксения Рапцунова) написал жалобу, Священный Синод уже лишил права проводить церковные службы.

Číst dál...

Членам Священного Синода Чешской православной церкви.

"Русский Дом" в Марианских Лазнях чрезвычайно озабочен ситуацией, сложившейся в чешской православной поместной церкви. Волна лжи и клеветы привела к отставке весьма уважаемого и достойного человека - владыки Христофора с митрополичьего престола. И это может окончиться для всей чешской православной церкви расколом и гибелью. Определенные силы, враждебные всему христианскоу миру, сегодня пытаются нанести удар по людям, положившим жизнь свою во имя ее блага. Владыка Христофор является одним из величайших православных подвижников 21-го века. Поэтому мы считаем, что тот, кто попытался опорочить его честное имя, фактически занес свою грязную руку над всей православной церковью. Ибо в сегодняшнем суровом мире лишь христианские православные ценности могут противодействовать лжи и лицемерию, губящим людей. 

Как известный эксперт в области религиозных отношений могу с уверенностью сказать, что лживая атака на владыку Христофора была организована не просто бесчестными и бессовестными людьми. Она была организована ярыми врагами христианства и православия. Все участвовашие в этой гнусной кампании должны понести суровую кару - они должны быть изгнаны из лона церкви. А владыка Христофор должен вернуться на свой престол и продолжить свои праведные труды во благо матери-церкви.
Надеюсь, что Священный Синод прислушается к голосу истинно верующих людей и не допустит раскола в чешской православной церкви. В ином случае, православные верующие отвернут свой лик от церковных иерархов и перестанут поминать их во здравии. Подумайте, что вам дороже: личные амбиции или любовь и верность вашей паствы?

От имени православных российских соотечественников Западной Чехии

--
Сергей Комков - директор "Русского Дома" в Марианских Лазнях, первый вице-президент Международной Академии Духовного единства и сотрудничества народов мира, президент Всероссийского Фонда Образования, эксперт Государственной Думы России, академик Российской Академии естественных наук, академик Международной Академии наук педагогического образования, доктор педагогических наук, доктор философских наук, доктор права, профессор, член Союза писателей Москвы, член Союза писателей России

Pravoslavný chrám sv. Kateřiny v Praze - Velikonoční bohoslužby

Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku
Sedmá pravoslavná církevní obec - Praha
Pravoslavný chrám sv. Kateřiny

Chrám je otevřen pro veřejnost:

Úterý, Čtvrtek: 16:00 – 19:00
Středa, Pátek: 8:00 – 12:00
16:00 – 19:00
Neděle: 8:00 – 12:00
17:00 – 19:00

VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY

1.5. VELKÁ STŘEDA
18:00 – Svatá liturgie
(Předem posvěcených Darů)

2.5. VELKÝ ČTVRTEK
10:30 – Svatá liturgie
18:00 – Jitřní se čtením 12 evangelií

3.5. VELKÝ PÁTEK
18:00 – Večerní s vynášením
pláštěnice
19:00 – Jitřní Velké soboty

4.5. VELKÁ SOBOTA
22:30 – Půlnoční s litií

5.5. VZKŘÍŠENÍ PÁNA NAŠEHO JEŽÍŠE KRISTA
0:00 – VELIKONOČNÍ JITŘNÍ A SV. LITURGIE – SVĚCENÍ POKRMŮ

6.5. SVĚTLÉ PONDĚLÍ
10:30 – Svatá liturgie


Pravidelný program

Úterý: 18:00 – Večerňa (o. Konstantin)
19:00 – Večer křesťanské rodiny

Středa: 10:30 – Svatá liturgie (o. Konstantin)
18:00 – Povečerie s Akathistem (o. Konstantin)
19:00 – Večer liturgického zpěvu a hudby

Čtvrtek: 18:00 – Večerňa (o. Konstantin)
19:00 – Zkouška sboru sv. Ekaterina

Pátek: 18:00 – Povečerie s Akathistem (o. Konstantin)
19:00 – Věrouka pro dospělé

Neděle: 10:30 – Svatá liturgie (o. Konstantin)
13:00 – Věrouka pro děti
18:00 – Akathist
19:00 – Večer pravoslavné mládeže

Chrám sv. Kateřiny se nachází v areálu Kateřinské zahrady v Praze 2
Vchod do zahrady je na ul. Ke Karlovu 11 a na rohu ulic Kateřinská 30 a Viničná 2

Bohoslužby v křestní kapli porodnice U Apolináře

Úterý - 15:00
POBOŽNOST K SPASITELI
15:30 – Duchovní rozhovor
Pátek - 15:00
POBOŽNOST K PŘESVATÉ BOHORODICI
15:30 – Duchovní rozhovor

Informace: jer. Mgr. Konstantin Moravenov, tel.: 722 015 023, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pascha v Těšově

Bratrstvo monastýru Proměnění Páně v Těšově bude konat bohoslužby velkého týdne a sv. Paschy Kristovy podle tohoto programu:

velké pondělí 30. dubna
v 9°° hod. postní sv. liturgie Předem posvěcených Darů

velké úterý 31. dubna
v 9°° hod. postní sv. liturgie Předem posvěcených Darů

velká středa 1. května
v 9°° hod. postní sv. liturgie Předem posvěcených Darů
v 17°° hod. „saborovanije“ - bohoslužba pomazání olejem nemocných

velký čtvrtek 2. května
v 9°° hod. sv. liturgie velkého čtvrtku
v 18°° hod. jitřní velkého pátku - čtení dvanácti evangelií „strasti“ Kristovy

velký pátek 3. května
v 18°° hod. večerní bohoslužba s vynášením pláštěnice

velká sobota 4. května
v 9°° hod. sv. liturgie „malé vzkříšení
v 23°° hod. půlnočnice

Pascha neděle 5. května
v 00°° hod. paschální jitřní
v 1°° hod. slavnostní sv. liturgie
po ní posvěcení přinesené paschy
v 18°° hod. velikonoční večerní bohoslužba

světlé pondělí 6. května
v 9°° hod. velikonoční sv. liturgie v čest sv. Jiří vítězného

V monastýru proměnění Páně v Těšově se koná pravidelně sv. liturgie každou sobotu v 9°° hod. a každou neděli také v 9°° hod.
Večerní bohoslužby každý den v 18°° hod.
Ostatní bohoslužebný čas je určen pro monašské pravidlo.
archimandrita Kosma - představený monastýru

Výzva Posvátnému synodu

Posvátnému synodu
Pravoslavné církve v českých zemích a Slovensku


Ve věci kanonické stížnosti na metropolitu doc. ThDr. Kryštofa, PhD. (Radima Pulce) podanou dne 8.3.2013

Vaše Vysokopřeosvícenosti a Přeosvícenosti,

opětovně se na Vás obracím, jako řádné členy Posvátného synodu Pravoslavné církve v českých zemích a Slovensku ve věci již odvolané kanonické stížnosti na metropolitu a arcibiskupa pražského J. B. Kryštofa ve věci jeho nekanonického chování a to ve smyslu nedbání kanonických předpisů a Božích přikázáních, kterými se má řídit a zároveň vytvářet v Církvi vzor svým osobním příkladem.
Dne 17. dubna 2013 jsem se distancovala od své stížnosti, kdy jsem byla jako osoba zneužita a uvedena v omyl a stala se předmětem intrik a zavádějících informací. Vyzvala jsem Eparchiální radu a Posvátný synod k sjednání nápravy. K dnešnímu dni však nemám žádné svědectví o tom že by se v této věci konalo.
V pátek dne 19.dubna 2013 jsem s radostí v srdci a morálním zadostiučiněním zaregistrovala prohlášení metropolitního správce, arcibiskupa olomoucko-brněnského ThDr. Simeona ve kterém mne pochopil, a vyjádřil se ve smyslu brzkého svolání Posvátného synodu, na kterém by se tato situace měla řešit a uvést na pravou míru.
S politováním jsem však zaregistrovala v prohlášení Posvátného synodu dne 21.dubna 2013, že touto mojí prioritní otázkou a jsem přesvědčena, že prioritní otázkou celé naší Pravoslavné církve, se Posvátný synod nezabýval, tak jak to metropolitní správce vladyka Simeon slíbil. Ani Eparchiální rada konaná dne 18. dubna 2013 díky lživým prohlášením mého manžela že dokument je falešný a můj originální podpis není pravý, se mým distancováním od původní stížnosti i přes mou naléhavou urgenci nezabývala a zcela ji ignorovala.
Vaše Vysokopřeosvícenosti a Přeosvícenosti, obracím se na vás opětovně v době, kdy mi pro pravdu uvedenou ve zpětvzetí mé stížnosti přicházejí výhružné maily, vzkazy a výhružky od různých osob dokonce i smrtí. Obracím se na vás znovu i přesto, že touto skupinou lidí je na mne vyvíjen obrovský tlak abych trvala na své původní stížnosti a věřím, že sjednáte brzy nápravu a uvedete vše do původního stavu. O této mé situaci jsem informovala vladyku Jáchyma, který vás pravděpodobně nedostatečně o mé situaci informoval, neboť v opačném případě by jistě Posvátný synod neučinil protichůdné prohlášení od prohlášení metropolitního správce.

 

Žádala jsem Posvátný synod aby se k této záležitosti nejen vyjádřil, ale zároveň učinil taková církevně-právní opatření k zabránění šíření mylné interpretaci této stížnosti. Doposud tak Posvátný synod neučinil ba naopak, nezbavím se dojmu, že toto zpětvzetí doposud plně ignoruje.

Toto mé opětovné vyjádření je zasláno pouze členům Posvátného Synodu, vladykovi metropolitovi Kryštofovi, archimandritovi Markovi Krupicvi, správci Pražské pravoslavné eparchie.
Jak jsem slíbila, své prohlášení jsem zaslala pouze na uvedené adresy. Zároveň informuji, že pokud toto mé opětovné vyjádření nebude dne 22.dubna 2013 respektováno, budu informovat ostatní duchovní, veřejnost, media, ostatní autokefální církve, jejich Zastupitelské úřady v ČR atd. Zároveň zvažuji podání žalob za šíření pomluv a uvedení v omyl vůči všem osobám, které se na tomto případu podílely.

 

V Praze dne 22. dubna 2013

Mgr. Xenie R a p c u n o v á
(osobní údaje a kontakty paní X. R. byly redakčně odstraněny)

Doručuje se:

Jeho Vysokopřeosvícenost
Rastislav
arcibiskup prešovský a Slovenska
Bayerova 8, 080 01 Prešov, Slovensko
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
____________________________________
Jeho Vysokopřeosvícenost
Simeon
arcibiskup olomoucko-brněnský
Masarykova tř. 17, 779 00 Olomouc, ČR
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
_____________________________________
Jeho Vysokopřeosvícenost
Juraj
arcibiskup michalovsko-košický
Duklianská 16, 071 01 Michalovce, Slovensko
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
______________________________________
Jeho Přeosvícenost
Jáchym
biskup hodonínský
Monastýr sv. mučedníka Gorazda, č.p. 194, 696 73 Hrubá Vrbka, ČR
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Výzva Posvátný synod

Воззвание православных верующих Пражской епархии

По многочисленным просьбам православных верующих, в том числе многих духовных лиц, пожелавших остаться неназванными, считаем своим долгом как ведомство Митрополичьего совета разослать следующее воззвание православных верующих по всей Православной Церкви чешских земель и Словакии.

Прага, 19-ого апреля 2013

Мы, православные верующие Пражской епархии и всей поместной Православной Церкви чешских земель и Словакии считаем своим долгом выразить данным письмом свое глубокое разочарование, вызванное недавними событиями в Пражской епархии и всей поместной Церкви в связи с так называемой «Канонической жалобой». Хотим также отметить свою обеспокоенность всем ходом данного дела. Считаем необходимым высказать свою точку зрения и проявить свое недовольство и несогласие с решением данного вопроса. Вместе с тем предлагаем свой взгляд на решение этой проблемы.

Из всех устных и печатных заявлений пресс-секретарей и других представителей нашей Церкви, уполномоченных обращаться к общественности, из официальных постановлений и деклараций, в том числе сделанных Священным Синодом нашей Церкви, несомненно следует, что Его Блаженство митрополит Христофор не совершил ничего из того, в чем его обвиняли и за что бы мог быть судим Судом Священного Синода.

Číst dál...

Zpětvzetí kanonické stížnosti paní Xenií Rapcunovou

Posvátnému synodu

Pravoslavné církve v českých zemích a Slovensku

Ve věci kanonické stížnosti na metropolitu doc. ThDr. Kryštofa, PhD. (Radima Pulce) podanou dne 8.3.2013

Vaše Vysokopřeosvícenosti a Přeosvícenosti,

obracím se na Vás, jako řádné členy Posvátného synodu Pravoslavné církve v českých zemích a Slovensku ve věci kanonické stížnosti na metropolitu a arcibiskupa pražského J. B. Kryštofa a to ve věci jeho nekanonického chování a to ve smyslu nedbání kanonických předpisů a Božích přikázáních, kterými se má řídit a zároveň vytvářet v Církvi vzor svým osobním příkladem.

Jsem si vědoma, že tímto podáním způsobím bolest v Církvi, ale je velice nutné aby se okamžitě Posvátný synod k této záležitosti nejen vyjádřil, ale zároveň učinil taková církevně-právní opatření k zabránění šíření mylné interpretaci této stížnosti.

Osobně jsem byla v současné době přivedena jako manželka pravoslavného duchovního ale hlavně jako osoba Xenie Rapcunová v omyl a stala jsem se předmětem intrik, mylných a zavádějících informací daleko složitějších než v době po zaslání předmětné stížnosti.

Mou stížností jsem v první řadě chtěla vyřešit svou rodinnou situaci a nezasahovat do situace v církvi jako celku. V této věci se cítím být podvedena a zneužita jako osoba i jako žena. Tímto prohlašuji, že se od mylné interpretace prohlášení distancuji a dále prohlašuji že s vladykou metropolitou Kryštofem jsem měla pouze blízký duchovní vztah, v žádném případě vztah intimní tak, jak to bylo dále presentováno.

Moje stížnost byla podána jako stížnost v rámci církve s tím, jak mi bylo vladykou Simeonem slíbeno, že zůstane v rámci církve respektive Posvátného synodu nikoliv však záležitostí veřejnou natož pak mediální. Účelem bylo obrátit pozornost na mou rodinnou situaci a situaci v PCO Chomutov, kterou jsem se snažila řešit a poukazovala na ni již na přelomu roku 2011 a rok 2012. Úřad eparchiální rady především její ředitel otec Šuvarský Jaroslav , se kterým jsem osobně mluvila, který tuto situaci absolutně neřešil. Po osobním setkání jsem s ním mluvila telefonicky a dále pak při setkání s paní Pavlíkovou mi bylo souhlasně oběma sděleno, že za celou situaci může metropolita Kryštof společně s mým manželem a pokud na vladyku něco mám, tak ať to tak nenechám a ať bojuji.

Metropolitu Kryštofa jsem považovala za svého a rodinného blízkého přítele, který nám po našem příjezdu do České republiky pomáhal v počátečních krocích co se týká PCO Chomutov morálně i duchovně ve všech směrech podpořil.

 

Bylo pro mne zarážející, že právě on je vinen a naši situaci nechce řešit a neřeší. Chtěla jsem se s metropolitou Kryštofem spojit a osobně se s ním setkat. Narážela jsem pouze na lidi, kteří ho obklopují a k němu mne nepřepojili ani k němu nepustili. Otec Hauzar, se kterým jsem se setkala v dubnu na ÚMR v Praze mi řekl, že metropolita Kryštof už se mnou nechce komunikovat a když jsem mu chtěla zavolat tak mi vytrhl sluchátko z ruky a vykázal z úřadu s tím, že už nejsem zaměstnankyně ÚER a nemám tam co dělat .

Tímto nepochopením, zavádějícími informacemi a pohodlností úředníků na všech úrovních jsem se dostala do krizové situace. Nadějí bylo setkání s vladykou Simeonem, který mi mohl radou pomoci. Pomohl mi radou, že jediné východisko je abych na metropolitu Kryštofa podala stížnost která aby měla váhu musím uvést, že jsem jeho milenka. Toto, jak mi řekl, bude považováno za pravdu v době, kdy se kolem něj tyto pomluvy šíří a oni tuto situaci delší dobu sledují s tím, jak mi navíc uvedl, že má dokonce již několik nemanželských dětí a nebo zůstanete v této situaci sama a církev mně nemůže pomoci. Jako věřící mám úctu k autoritám a plně jim důvěřuji tím spíše, že jak mi arcibiskup Simeon řekl, je to v zájmu církve a její jednoty. Přislíbil mi, že vše zůstane v rámci zainteresovaných představitelů církve především Posvátného synodu a v žádném případě se nedostane na veřejnost či do medií.V této věci mne bylo vladykou Simeonem řečeno, že mi pomůže otec Evžen Freimann, na kterého jsem se obrátila, který stížnost sepsal.

Vzhledem k výše uvedenému se já jako osoba Xenie Rapcunová ale stejně tak jako hluboce věřící podvedena organizovanou skupinou osob manipulující mou kanonickou stížností a tím jsem se stala obětí jejich intrik a mediální manipulace.

Na základě toho odstupuji a distancuji se od svého podání. Tímto se vladykovi metropolitovi Kryštofovi hluboce omlouvám a žádám Posvátný synod o sjednání nápravy a uvedení všeho do původního stavu neprodleně tak, jako to bylo před podáním této stížnosti. Na celou záležitost je třeba pohlížet tak, jakoby se vůbec nestala.

Zároveň tímto odvolávám své Přísežné prohlášení ze dne 8.3.2013 neboť byly porušeny kanony církve, jednací soudní církevní řád a byla jsem uvedena v omyl.

Toto mé vyjádření je zasláno pouze členům ER Pražské eparchie, členům Posvátného Synodu a vladykovi metropolitovi Kryštofovi.

Zároveň informuji, že pokud toto mé vyjádření nebude respektováno, budu informovat ostatní duchovní, veřejnost, media, ostatní autokefální církve, jejich Zastupitelské úřady v ČR atd. Zároveň zvažuji podání žalob za šíření pomluv a uvedení v omyl vůči všem osobám, které se na tomto případu podílely.

Tímto pověřuji otce kancléře Nováka k osobnímu urychleného předání mého vyjádření všem kompetentním osobám.

V Praze dne 17. dubna 2013

Mgr. Xenie R a p c u n o v á
(osobní údaje a kontakty paní X. R. byly redakčně odstraněny)

Doručuje se:

Jeho Vysokopřeosvícenost

Rastislav

arcibiskup prešovský a Slovenska

Bayerova 8, 080 01 Prešov, Slovensko

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

____________________________________

Jeho Vysokopřeosvícenost

Simeon

arcibiskup olomoucko-brněnský

Masarykova tř. 17, 779 00 Olomouc, ČR

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

_____________________________________

Jeho Vysokopřeosvícenost

Juraj

arcibiskup michalovsko-košický

Duklianská 16, 071 01 Michalovce, Slovensko

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

______________________________________

Jeho Přeosvícenost

Jáchym

biskup hodonínský

Monastýr sv. mučedníka Gorazda, č.p. 194, 696 73 Hrubá Vrbka, ČR

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zpětvzetí Xenia Rapcunová