11242017

Last update09:26:55 PM

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back Jste zde: Domů Aktuality Zpravodajství

Výzva pravoslavných věřících pražské eparchie

Z mnoha proseb a žádostí pravoslavných věřících, kteří nás prosí, včetně mnoha duchovních, kteří si nepřejí být jmenováni, si dovolujeme a považujeme za svou povinnost jako úřadu Metropolitní rady, který je ve středu zasílání těchto výzev, přeposlat následující výzvu pravoslavných věřících do celé Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku.

Praha 19. dubna 2013

My, pravoslavní věřící pražské eparchie a věřící naší místní Pravoslavné církve v českých zemích a Slovensku, považujeme za svoji povinnost vyjádřit tímto dopisem hluboké zklamání nad nedávnými událostmi v pražské eparchii a celé místní církvi ve věci tzv. Kanonické stížnosti, stejně tak chceme poukázat na naše znepokojení nad průběhem celé této kauzy. Považujeme za naprosto nezbytné dát tímto dopisem najevo nade vše jasně a nade vší pochybnost naše stanovisko a nemůžeme jinak než vynést na světlo naši nespokojenost a takto předložit náš nesouhlas s řešením celé situace. Zároveň tímto vyjadřujeme naše východisko, jak nastalou záležitost řešit.

Z verbálních či tiskových prohlášení mluvčích a všech ostatních určených v této kauze ke komunikaci uvnitř naší místní církve i k veřejnosti, stejně tak i z oficiálních usnesení a prohlášení včetně těch tiskových vydaných Posvátným synodem naší církve vyplývá a lze z těchto nade vší pochybnost vyvodit, že Jeho Blaženstvo metropolita Kryštof se nedopustil ničeho z čehož byl obviňován a za což by se měl zodpovídat a být souzen Soudem Posvátného synodu.

Podle oficiálního sdělení Posvátného synodu se metropolita Kryštof rozhodl sám a dobrovolně rezignovat, a jak vysloveně uvádí Posvátný synod, učinil tak z důvodu zachování pokoje a smíru v církvi. Sám metropolita Kryštof v oficiálním prohlášení uvádí doslovně, že se "pro její dobro a pokoj vzdávám své služby arcibiskupa pražského a metropolity Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku a zbytek svého života si přeji prožít v monastýru, který mi církev určí." A dále pokračuje v dalším odstavci, že "Samozřejmě, pokud mě církev požádá, jsem vždy ochoten pro ni pracovat, protože církev miluji. Prosím věřící a duchovní o zachování jednoty církve, o zachování úcty a lásky a o to, aby se všichni semkli kolem svých arcipastýřů." Toto prohlášení coby dokument o své rezignaci pak metropolita Kryštof vyjádřil se všeobecným souhlasem a přijetím Posvátného synodu.

My, pravoslavní věřící, s ohledem na výše uvedené, tímto prohlašujeme, aby bylo všem jasné nade vší pochybnost, že jsme vždy v jednotě stáli (a nejinak tomu bylo i po čas této uměle vyvolané kauzy) za naším arcipastýřem Kryštofem. V jednotě jsme takto stáli za námi řádně zvoleným eparchiálním biskupem a zároveň za Božím losem a vůlí a milostí Boží do posvátného úřadu tako řádně zvolenou a do svého úřadu řádně uvedenou hlavou naší místní církve, Jeho Blaženstvem metropolitou Kryštofem, arcibiskupem pražským. Takto stejně semknuti stojíme i nadále za metropolitou Kryštofem, v pevné a neochvějné jednotě, tak jak nás tomu učili a učí svatí otcové a Pravoslavná církev, v nerozbornosti a lásce, které nás také vždy učili naši archijerejové, a kterou vladyka Kryštof vždy sám zosobňoval a byl jí vzorem pro nás všechny. Vladyka Kryštof má naši plnou důvěru, podporu a oddanost coby pravoslavných křesťanů, pravoslavných věřících naší místní církve v českých zemích a na Slovensku.

Právě nyní je ten čas, kdy církev potřebuje opět stmelit i ty, kteří váhají či dokonce byli natolik přiotráveni jedem vylitým na církev a jejího představitele, že jsou zmateni a jejich víra i postoje jsou natolik zasaženy, že potřebují skutečnou duchovní medicínu, která by pomohla k jejich léčbě, a kterým je zapotřebí opětné vedení dobrým arcipastýřem.

Celá naše místní církev také zajisté potřebuje opravdovou duchovní pomoc a vedení těmi, kteří církev milují. Uvědomujeme si velmi dobře, že naším jediným Veleknězem je náš Pán Ježíš Kristus, který vyžaduje a posílá pro svou církev služebníky, kteří v Duchu svatém pomáhají vést Jeho církev, které On je Hlavou a my všichni jejími údy a tělem. Stejně tak si uvědomujeme, že On sám nám dává ve své církvi dovedení takové služebníky, kteří svou autoritou i vzdělaností, svou zkušeností, moudrou radou i znamenitou, usilovnou, jakož i nezištnou a obětavou prací, dokáží církev správným saměrem vyvést ze zakalených a neklidných vod tak, jak je tomu právě i v tomto čase u nás. V tomto čase nepotřebujeme nějakého nového či nezkušeného arcipastýře. Vždyť toho v naší místní církvi nejzkušenějšího jsme tady již měli a stále máme! Metropolita Kryštof vždy byl vynikajícím, vzdělaným, zkušeným a svou autoritou plně respektovaným "lodivodem" naší církve. Není pochyb, že církev a my všichni pravoslavní věřící této místní pravoslavné církve potřebujeme, aby se právě a jedině metropolita Kryštof opět ujal své funkce a stanul tak v čele církve jako její představitel, s odhodláním vyvést církev a její věřící z rozbouřených vod.

Z historie naší církve velmi dobře víme, že církev je vždy pokoušena a zkoušena a že na ní jsou vedeny neustálé útoky ze strany odpůrce Boha, tedy jak jinak než ze strany Satana, jeho démonů a jeho služebníků. Bylo tomu tak od počátku, kdy náš Pán byl pokoušen na poušti, či při zradě Jidášem nebo při zapírání Ježíše apoštolem Petrem. Co se naší místní Pravoslavné církve týká, bylo tomu tak i při misi svatých bratří Cyrila a Metoděje, a ve vztahu k jejich misi dokonce při zákulisních mocenských zájmů a bojů při svržení svatého Fotia (Φώτιος) z patriaršího stolce v Konstantinopoli, kdy se pak zcela změnili nejen podmínky pro misi svatých bratří, ale čímž se směr této mise začal ubírat zcela jiným směrem, ať už se tak stalo z vůle či dopuštění Božího. Tehdy svatý Fotios byl nucen rezignovat, aby se posléze opět ujal svého úřadu s ještě větší milostí Boží. Zatímco odpůrci Boha a zároveň odpůrci Božího služebníka svatého Fotia včetně těch ve světské či církevní moci si libujících různých uzurpátorů patriarších či dalších biskupských stolců jsou zapomenuti v propadlišti dějin, svatý Fotios a jeho dílo je nám známo a bude tak i po věky věkův. Vždyť se podívejte na naši situaci zde. Jak podobné a v historii církve čas od času se opakující!

Za vladykou Kryštofem stojí také obrovský kus, nemající jen tak obdoby, totiž stojí za ním jako knězem, eparchiálním biskupem, arcibiskupem pražským a metropolitou dílo, které nikdo nemůže zpochybnit. Církev pod jeho vedením rozkvétá, množství chrámů bylo opraveno či postaveno a vysvěceno, nové monastýry byly vybudovány, založena nová bratrstva monachů a sesterstva monašek, od základů vybudována Duchovní akademie, filantropická centra či centra pro imigranty, péče o všechny věřící a potřebné se rozrostla, řada nových kněží byla vysvěcena, nové a nové farnosti rozkvétají, více a více studentů navštěvuje naši bohosloveckou fakultu, přičemž již mohou studovat nejen na Slovensku, ale i na Moravě či v Čechách, pod vedením jeho Blaženstva metropolity Kryštofa církev vůbec netrpěla duchovním ale ani ani jakýmkoli hmotným nedostatkem, a tak dále a tak dále. Vztahy naší místní církve s ostatními místními Pravoslavnými církvemi, stejně tak i konstantinopolským patriarchátem, jsou právě i díky jeho autoritě, fundovanosti a nanejvýš inteligentní diplomacii na nebývale dobré úrovni. Ve vztahu k veřejnosti a společnosti se naše místní církev žila z dobrého jména, až do momentu, kdy byla uměle vyvolána tato akce, jejímž cílem nebylo nic menšího než poskvrnit a pošpinit dobré jméno místní pravoslavné církve a jejího představitele metropolity Kryštofa. Ale i toto církev překoná a jistě se obnoví její dobré jméno i dobré jméno jejího arcipapastýře Kryštofa, neboť již nyní je nade vší pochybnost jasné a na světlo Boží vychází skutečnost a pravda, že tato kauza byla jen nespravedlivým pokusem ze strany odpůrců Pravoslavné církve, ať už tak bylo činěno zevnitř církve samotné či z venčí, církvi a jejím jednotlivcům uškodit. Jak jinak! I nyní se ukázalo, že Satan a jeho služebníci se neštítí ale vůbec ničeho, ba naopak. A tak je třeba si vzít ponaučení i z doby jak tomu bylo vnaší místní církvi před jedenácti stoletími v případě svatých bratří Cyrila a Metoděje a v této souvislosti se svatým Fotiem. Tehdy byl Fotius svržen a než byl nastolen pořádek a on se mohl opět ujmout svého úřadu, uběhl jistý čas a proběhlo řada změn pro církev tak nedobrých. A svatý Fotios z milosti Boží musel mnoho činiti, aby se mnohé mohlo napravit. Nyní ale nenechejme odejít dobrého pastýře, neb by se mohlo stát, že by naši místní církev mohlo potkat něco nedobrého. V době, kdy se Fotios vrátil do svého úřadu, již bylo pro naši místní církev v mnohém pozdě, neb mezitím byly učiněny nevratné kroky, které se v budoucnu negativně odrazily na celých dějinách naší místní Pravoslavné církve v našem středoevropském prostoru.

Jen právě proto, co je již výše uvedeno, se my, pravoslavní věřící, v tuto chvíli obracíme na vladyku Kryštofa a na vás všechny arcipastýře Posvátného synodu, aby byla naplněna posvátná a právoplatná vůle lidu Božího, která není v rozporu ba naopak je plně v souladu s Kanonickými pravidly Pravoslavné církve, jakož i v souladu s Ústavou Pravoslavné církve a jejími prováděcími předpisy, stejně tak i s Jednacím i soudním řádem Pravoslavné církve a jiných předpisů Pravoslavné církve, a prosíme, aby vladyka Kryštof přehodnotil své stanovisko o rezignaci, a aby se ujal opět své služby arcibiskupa pražského a metropolity Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku. Proto zavčasu a bez jakéhokoliv otálení vyzvěme našeho arcipastýře Kryštofa, aby opět a z moci svého úřadu jako arcibiskup pražský a metropolita Pravoslavné církve v českých zemích na Slovensku nás všechny vedl ke spáse, v tomto světě ve kterém se nacházíme, ale ze kterého zároveň nejsme, jak k nám sám Pán Ježíš Kristus hovoří v jeho novozákonní zvěsti. Kdo má jakékoliv pochybnosti či obavy, zda by mohlo jít o "bez-precedent" a zda je toto vůbec možné učinit v souladu s kanonickými pravidly či právy nebo nařízeními a dobrými zvyky Pravoslavné církve, nechť se podívá do její historie, ať už na případ svatého Fotia či jiných, kteří ať už z podobných či jiných příčin a situací taktéž odstoupili ze svých úřadů či pozic v církvi, aby na ně byli záhy opět povoláni vůlí pravoslavných věřících.

Prosíme všechny pravoslavné věřící dobré vůle, kteří mají skutečný a nijak nezištný zájem o budoucnost naší místní Pravoslavné církve, aby se také připojili k této kanonické iniciativě, a aby i projevem své vlastní dobré vůle, svým nijak nezkaženým zájmem a svou osobní zainteresovaností a měrou takto přispěli k nastolení spravedlnosti, pořádku, jednoty a smíru v naší místní Pravoslavné církvi. Nechť vám to bude jednou přičteno k dobru na pravdě Boží.

Amen

Prosíme všechny pravoslavné věřící dobré vůle, aby tuto výzvu mezi sebou šířili, podpořili ji a posílali především na tyto adresy: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (na napsání vašeho dopisu by mělo stačit na tyto adresy kliknout)

Výzvu pravoslavných věřících pražské eparchie najdete zde.

Prohlášení metropolitního správce, arcibiskupa olomoucko-brněnského ThDr. Simona k přiznání sestry Rapcunové

Prohlášení metropolitního správce, arcibiskupa olomoucko-brněnského ThDr. Simona k přiznání sestry Rapcunové


19. dubna 2013

Přiznání paní Rapcunové ze lži a krvepřísežnictví ohledně jejího údajného milostného vztahu s vladykou Kryštofem je velikou úlevou pro celou Pravoslavnou církev a zvláště pro náš Posvátný synod, který se může brzy sejít a očistit vladyku Kryštofa z ošklivého nařčení. Nejradostnější však bude pro rodinu Rapcunovou: vždyť k nevěře vlastně nedošlo, není důvod k rozvodu, manželé se jako křesťané smíří a obě děvčátka budou šťastně vyrůstat v plné rodině s maminkou i s tatínkem.

Metropolitní správce, arcibiskup olomoucko-brněnský ThDr. Simeon.

Toto prohlášení bylo nadiktováno metropolitním správcem arcibiskupem ThDr. Simeonem tiskovému tajemníkovi olomoucko-brněnské pravoslavné eparchie Mgr. Romanu Jurigovi v poledne 19. dubna 2013 k bezodkladnému rozeslání na dostupné adresy v pravoslavné církvi.

Tel: 776394637

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Oficiální tiskové prohlášení Pravoslavné církve v českých zemích k falešným obviněním a pomlouvačné kampani

V Praze, 5.4. 2013


Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku hluboce lituje, že musí poskytovat následující vyjádření, dostala se však do situace, kdy nemůže jednat jinak, kvůli některým spekulacím a napadáním se ocitla ve velmi svízelné situaci, proto nemůže jednat jinak. Pravoslavná církev se omlouvá všem, kteří jsou situací znechuceni a omlouvá se také všem křesťanům v České republice, že jednání některých jejích členů mohlo hluboce poškodit jejich pověst a jejich poslání v tomto světě.

Na svém plánovaném řádném zasedání Posvátného synodu – Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku, který je kromě sněmu církve, nejvyšší duchovní autoritou církve a je složen ze všech pěti pravoslavných biskupů české i slovenské části naší církve, který se konal ve středu 3. dubna 2013 se Posvátný synod po posouzení kanonické stížnosti a žaloby na vladyku Kryštofa, arcibiskupa pražského a metropolity českých zemí a Slovenska s plnou zodpovědností a vážností rozhodl usnesením, ze kterého vyplívá:

1. Po prozkoumání a ověření údajů bylo prokázáno, že se stížnost paní Raptsunové ohledně sexuálního poměru s metropolitou Kryštofem absolutně nezakládá na pravdivých faktech, nebyly předloženy vůbec žádné průkazné důkazy.

2. Druhá žaloba představitelů a zástupců náboženské církevní obce v Teplicích a Bílině nepředložila žádný hmatatelný důkaz pro další svá tvrzení ohledně dalších obvinění.

3. Metropolita Kryštof byl požádán, aby právními kroky očistil své jméno a Pravoslavnou církev.

Žaloby tedy pozbývají reálného podkladu, nejsou podloženy důkazy a tudíž nemají faktickou vypovídající schopnost.

V následujících dnech bylo shledáno, že se jedná o účelové kroky skupiny osob snažící se záměrně poškodit dobré jméno metropolity Kryštofa a Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků, vše v souvislosti s tzv. majetkovým vyrovnáním státu a církví, ve kterém má církev obdržet od státu více jak 1 miliardu korun.

Proto byla pomlouvačná kampaň s falešnými obviněními zahájena prostřednictvím vmanévrované TV NOVA úmyslně den před zasedáním Posvátného synodu (zasedá dvakrát ročně), aby ovlivnila názory biskupů.

Přestože výrok Posvátného synodu jednoznačně vyzněl ve prospěch metropolity Kryštofa, je i nadále napadán a dehonestován, a to i některými členy vlastní církve, kteří bez jakéhokoliv oficiálního oprávnění hovoří s medii.

Pravoslavná církev i metropolita Kryštof, na základě pověření právě od Posvátného synodu, osobně připravuje a v příštím týdnu provede právní kroky proti skupině osob, která chtěla záměrně poškodit dobré jméno metropolity Kryštofa a Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku.

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte Úřad metropolitní rady Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku. Metropolita Kryštof je připraven komukoliv poskytnout rozhovor, aby tím vyvrátil všeobecné spekulace, že se skrývá a „zametá" kauzu pod koberec. Je to přesně naopak.

Tisková zpráva je podepsána samotným Metropolitou Kryštofem, také zaměstnanci úřadu metropolitní rady Mgr. Janem Novákem, kancléřem pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku a tajemníkem pro vnější vztahy a ekumenu Mgr. Ondřejem Chrástem.

tel.: 224 315 015, nebo 606 914 916, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ÚŘAD METROPOLITNÍ RADY – Rezidence metropolity PRAVOSLAVNÉ CÍRKVE V ČESKÝCH ZEMÍCH Šárecká 1065/36 160 00 Praha 6

Doxologie v Praze

Doxologie v PrazeV katedrálním chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Praze se konala v pondělí 25. března 2013 doxologie ke státním svátkům Řecké a Kyperské republiky. Řekové si tento den připomínají události spojené s osvobozením z několikastaletého osmanského jha. Bohoslužby konalo spolu s metropolitou Kryštofem 15 duchovních. Vladyka Kryštof pozdravil přítomné diplomaty a řecké věřící, pogratuloval jim k jejich svátku a poděkoval jim za soluňské bratry svaté Cyrila a Metoděje, kteří našim předkům přinesli poznání světla Kristova evangelia.
Metropolitní protopresbyter ThDr. Jaroslav Šuvarský, Ph.D. poblahopřál při této příležitosti metropolitu Kryštofovi k jeho třináctému výročí intronizace arcibiskupem pražským a Českých zemí. K jeho blahopřání se připojili všichni přítomní duchovní a věřící. Mnohá a blahá léta vladykovi Kryštofovi!

Ikona svatých věrozvěstů Cyrila a Metoděje darována svatovítské katedrále

Ikona svatých věrozvěstů Cyrila a Metoděje byla darována katedrále sv. Víta, Václava a VojtěchaDne 9. března 2013 delegace Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku, vedená metropolitou Kryštofem, darovala při slavnostní římskokatolické mši v pražské svatovítské katedrále, symbolu české státnosti a kultury, ikonu svatých věrozvěstů Cyrila a Metoděje, kterou napsal ikonopisec monach Paisij ze skitu Proměnění Páně
v Těšově. Devátý březen je datem původního svátku sv. Cyrila a Metoděje v římskokatolické církvi, kterým prohlásili císař a král Karel IV. s arcibiskupem Arnoštem z Pardubic soluňské bratry za patrony zemí Koruny české. Ikona bude uložena v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha a bude symbolicky připomínat působení a činnost pravoslavné církve na našem území a společné cyrilo-metodějské dědictví.

Mgr. jerej Vladimír Varga novým ředitelem úřadu EPS Ozbrojených sil SR

ředitele úřadu Ekumenické pastorační služby Ozbrojených sil a ozbrojených sborů Slovenské republiky.Dne 13. března 2013 se konalo slavnostní uvedení do funkce ředitele úřadu Ekumenické pastorační služby Ozbrojených sil a ozbrojených sborů Slovenské republiky. Stal se jím pravoslavný duchovní, poručík Ozbrojených síl SR Mgr. jerej Vladimír Varga. Slavnost uvedení byla vykonána v bratislavském pravoslavném chrámu svatého Mikuláše molebnem „Na počátek dobrého díla“ za vedení Jeho Vysokopřeosvícenosti Rastislava, arcibiskupa prešovského a slovenského. Spolusloužící byli tajemník úřadu Prešovské eparchie mitroforní protojerej Mgr. Michal Švajko, představený chrámu sv. Mikuláše protojerej Mgr. Jozef Haverčák.

Předání jmenovacího dekretu prevedl podplukovník Mgr. Miroslav Táborský, evangelický farář a generální duchovní Ozbrojených sil a ozbrojených sborů Slovenské republiky.

Číst dál...

Zvolen nový kancléř metropolitního úřadu mitroforní protojerej Mgr. Ján Novák

mitroforní protojerej Mgr. Ján NovákMetropolitní rada Pravoslavné církve v Českých zemích zasedala ve čtvrtek dne 14. března 2013 v monastýru Zesnutí přesvaté Bohorodice ve Vilémově. Jeden z hlavních bodů tohoto zasedání byl volba kancléře úřadu. Do konkurzu se přihlásilo 5 zájemců, z nichž tajným hlasováním byl zvolen mitroforní protojerej Mgr. Ján Novák. Dále rada schválila zprávu o činnosti úřadu a rozpočet na rok 2013. Tajemník pro ekumenické vztahy Mgr. Ondřej Chrást seznámil přítomné členy rady s programem připravovaných oslav letošního cyrilometodějského jubilea. Metropolita Kryštof též podrobně informoval o nedávném podpisu smlouvy mezi českým státem a naší církví a o účasti na intronizacích nového antiochijského patriarchy Jana X. a bulharského patriarchy Neofita. Mezi další důležitá usnesení patří schválení výběrového řízení firmy, která bude opravovat budovu pražské rezidence metropolity a ústředí církve. Jako host zasedání se schůze zúčastnil také Vysokopřeosvícený Juraj, arcibiskup michalovsko-košický, který přítomné pozdravil jménem slovenské části církve a předsedy metropolitní rady Slovenska arcibiskupa Rostislava. Další zasedání rady se bude konat opět ve Vilémově.

Prvé výročí zesnutí prot. Mgr. Emila Jarkovského

Prvé výročí zesnutí prot. Mgr. Emila Jarkovského Ve středu 6. března 2013 uplynul rok od zesnutí rektora Pravoslavného kněžského semináře PU prot. Mgr. Emila Jarkovského. Otec Emil byl dlouhodobým blízkým spolupracovníkem metropolity Nikolaje a v posledních letech i jeho osobním tajemníkem. Mnoho let se staral o Pravoslavný kněžský seminář a po jeho administrativní rekonstrukci se stal i jeho prvním rektorem. Jako dobrý pastýř do konce svého života věrně sloužil Hospodinu a Božímu lidu. Božskou archijerejskou liturgii v den prvého výročí zesnutí otce Emila vykonal metropolita Kryštof spolu s jeho nástupcem rektorem prof. prot. ThDr. Milanem Gerkou, CSc., proděkanem PBF protodiákonem doc. ThDr. Jánem Husárem, PhD., a dalšími duchovními působícími v semináři. Po promluvě vladyky Kryštofa, který zdůraznil otevřenost otce Emila pro vnější i vnitřní misii církve, se konala zádušní bohoslužba, které se zúčastnili kromě duchovních nejbližší příbuzní zesnulého a studenti Pravoslavné bohoslovecké fakulty. Věčná paměť!

Křest ve Františkových Lázních

Křest ve Františkových LázníchV neděli 3. března 2013 vladyka metropolita Kryštof vykonal duchovní vizitaci v církevní obci Františkovy Lázně. Po sv. archijerejské liturgii pokřtil druhého syna duchovního správce otce Mgr. Metoděje V. Kouta Šimona a setrval v duchovní přátelské besedě s místními věřícími i s těmi, kteří do Františkových Lázní pravidelně přijíždějí z nedalekého Německa.

Intronizace nového bulharského patriarchy Jeho Svatosti Neofyta

Intronizace nového bulharského patriarchy Jeho Svatosti NeofytaPodle ústavy Bulharské pravoslavné církve se volby patriarchy konají v samotný den intronizace. Volí členové místního sněmu, který tvoří zástupci všech metropolií, včetně zahraničních, a teologických škol. Z každé eparchie jsou na sněmu zvolení tři kněží, dva laici, jeden zástupce mnichů a jedna zástupkyně mnišek. Pochopitelně též eparchiální biskup a je-li, pak i biskup vikář. Sněm volí ze třech kandidátů zvolených již dříve Posvátným synodem.

Samotná intronizace se proto konala v patriarším chrámu sv. Alexandra Něvského až v odpoledních hodinách v neděli 24. února 2013 po ukončení práce církevního sněmu. Zvolen byl rusenský metropolita Neofyt, který v druhém kole získal 90 hlasů oproti 47 hlasy získaných protikandidátem, metropolitou lovčanským Gavrielem. Obřadu intronizace se zúčastnil prezident Bulharské republiky pan Rosen Plevelien, předsedkyně parlamentu paní Cecka Cačevová, bulharský car Simeon, vládní činitelé a představitelé diplomatického sboru.

Číst dál...

Svatý křest v katedrálním chrámu svatého Jiří v bulharské Dupnici

DupnicaVladyka metropolita Kryštof přicestoval v sobotu 23. února 2013 do Sofie. Na letišti jej přivítal lucum tenens bulharského patriarchátu, metropolita Varněnský Kirill a tajemník Posvátného synodu biskup Naum, s doprovodem. Po uvítacím ceremoniálu za účasti bulharské televize a rozhlasu se vladyka Kryštof odebral do katedrálního chrámu svatého Jiří v Dupnici, kde udělil svatou tajinu křtu Vasiliji, vnučce přítele Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku bratra Vasila Vasiljeva. Vladyku metropolitu doprovázel pražský duchovní prot. ThDr. Plamen Todorov.

Intronizace patriarchy antiochijského Jan X. v Bejrútu

Intronizace v AntiochiiDelegace Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku vedená metropolitou Kryštofem s doprovodem tajemníka pro vnější vztahy a ekumenu Mgr. Ondřeje Chrásta se dne 17. ledna 2013 účastnila slavnostní bohoslužby u příležitosti intronizace nového patriarchy antiochijského a celého východu Jana X. Nový patriarcha byl zvolen na patriarší trůn namísto nedávno zesnulého patriarchy Ignatie IV. Přestože sídlo historického patriarchátu je v současném Damašku, z důvodu hrozivé občanské války, která rozvrací celý syrský národ, se oficiální slavnostní bohoslužba u příležitosti intronizace konala v sousedním libanonském Bejrútu, kde má Antiochijský patriarchát silné zastoupení.

Patriarchát patří k nejstarším historickým místním pravoslavným církvím, byla zde založena jedna z prvních křesťanských obcí, dokonce právě zde byli podle Skutků sv. apoštolů křesťané poprvé označeni tímto jménem.  V současné době má své farnosti prakticky po celém světě, silné zastoupení má i v USA či západní Evropě, kde také jako biskup dlouhá léta působil nově zvolený patriarcha Jan X.

Číst dál...

Modlitby za obránce vlasti v chrámu Zesnutí přesvaté Bohorodice

Olšany Kozácká stanicePři Božské liturgii se pravoslavní věřící v chrámu Zesnutí přesvaté Bohorodice modlili za všechny obránce vlasti. Jsou to ti, kteří bojovali a bojují za svobodu své vlasti a národa. Po bohoslužbách padlé obránce uctili věřící církevním průvodem kolem jejich hrobů za zpěvu „Svatý Bože, svatý Silný, svatý Nesmrtelný..“ a věčnou pamětí. Průvodu se zúčastnili duchovní v čele s metropolitou Kryštofem a zástupci Kozácké stanice v Praze, kteří položili u Pomníku osvoboditelů Československa věnce.

Metropolita Kryštof podepsal Smlouvu o majetkovém vyrovnání se státem

Pravoslavná církev podpis smlouvy s vládouNa základě usnesení Metropolitní rady a Eparchiálních rad Pražské pravoslavné eparchie a Olomoucko-brněnské pravoslavné eparchie podepsal vladyka metropolita Kryštof v pátek 22. února 2013 ve Strakově akademii s premiérem vlády České republiky panem RNDr. Petrem Nečasem Smlouvu o majetkovém vyrovnání Pravoslavné církve v českých zemích s Českou republikou. Jedná se historickou událost, která zásadně mění vztahy mezi naší církví a českým státem. Na přípravě této smlouvy pracovaly všechny vlády od konce roku 1989. Pravoslavným v České republice smlouva umožňuje nastoupit cestu k návratu ke svým duchovním i historickým kořenům.


Česká republika uzavřela smlouvy o vypořádání s církvemi a náboženskými společnostmi

22. 2. 2013

Šestnáct statutárních zástupců církví a náboženských společností dnes s Českou republikou podepsalo smlouvy o vypořádání podle zákona o majetkovém vyrovnání.

Číst dál...

V Olomouci zasedal Posvátný synod

Pravoslavná církev Posvátný synodPosvátný synod Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku zasedal ve čtvrtek 21. února 2013 v Olomouci za předsednictví metropolity Kryštofa. Vladykové nejprve pogratulovali Jeho Vysokopřeosvícenosti vladyku Simeonovi k jeho 87. narozeninám a zapěli mu mnohá léta.

Dále mezi sebou poprvé přivítali nedávno intronizovaného arcibiskupa prešovského a Slovenska vladyku Rostislava. Hlavním bodem programu zasedání byla příprava oslav 1150. výročí příchodu slovanských věrozvěstů na Velkou Moravu, které se budou konat ve dnech 24. až 25. května za účasti nejvyšších představitelů všech pravoslavných církví včetně Jeho Svatosti patriarchy Bartoloměje I.

Vladykové se také zabývali přípravou místního sněmu a rozhodli se svolat setkání nejvyšších činitelů církve do Bešeňové na úterý 4. června 2013 jako tomu bylo již třikrát. Přítomní se na tomto setkání vzájemně informují o plnění jednotlivých bodů posledních sněmovních usnesení.

Číst dál...

Pětsetšedesát let po pádu Konstantinopole

Pravoslavná církev dobytí Konstantinopole 1453Českomoravský slovanský svaz spolu s pravoslavnou církví uspořádal seminář k 560. výročí pádu Konstantinopole v pondělí dne 18. února 2013 v RSVK v Praze. Hlavní přednášku měl metropolita Kryštof, ve které se věnoval příčinám i důsledkům konce této tisícileté křesťanské východořímské říše.  Semináře se zúčastnila kromě zájemců z řad pravoslavné církve také široká veřejnost.

Pražská eparchiální rada zasedala

Pražská eparchiální rada zasedala

Pražská eparchiální rada zasedala ve čtvrtek dne 7. 2. 2013. Nejprve vyslechla zprávu o plnění usnesení z posledního zasedání. Seznámila se s výsledky zkoumání textu smlouvy mezi naší církví a českým státem, které

provedlo několik advokátních kanceláří. Usnesla se, že souhlasí, aby statutář naši smlouvu podepsal s tím, že bude vytvořen speciální bankovní účet pro finanční vyrovnání. Dále se členové rady seznámili s prací jednotlivých

eparchiálních odborů: odboru církevního, hospodářského a osvětového. Do hospodářského výboru nově jmenovali mátušku Ing. Bertu Míškovou a sestru Annu Vaněčkovou.
Eparchiální rada se dále intenzivně zabývala přípravami cyrilometodějského jubilea. Jmenovala do přípravné komise oslav ThDr. Jiřího Jukla a otce Mgr. Metoděje V. Kouta. Další zasedání eparchiální rady se bude konat v

dubnu tohoto roku.

Výročí zhotovení ikony přesvaté Bohorodice „Strastnaja“ v Liberci

Pravoslavná církev LiberecPravoslavná církevní obec v Liberci oslavila dne 10. 2. 2013 100. výročí zhotovení ikony přesvaté Bohorodice „Strastnaja“. Jedná se o přesný opis zázračné ikony „Dostojno jesť“, která je uchovávána v Římě. Před 100 lety tuto ikonu nechali zhotovit zbožní věřící z Liberce a věnovali ji špitálnímu chrámu Proměnění Páně, ve kterém je uchovávána do dnešních dní.  

Tohoto vzácného výročí se zúčastnil také metropolita Kryštof, který spolu s místním otcem protojerem Nikolajem Mastnjukem a vzácným hostem archimandritou Feofanem z Ukrajiny sloužil archijerejskou božskou liturgii.

Ve svém kázání připomněl nejenom význam ikony v životě pravoslavného křesťana, ale také svátek všech mučedníků za víru Kristovu, které popravili ve 20. století v Sovětském svazu. Hovořil o velikých obětech pravoslavných křesťanů v Rusku, na Ukrajině, v Moldávii, v Gruzii a dalších zemích, jejichž počet se dá srovnat jenom s mučednictvím křesťanů prvních tří století po Kristu. 

Číst dál...

Mezinárodní konference ve Varně

Pravoslavná církev metroplia Krystof ve VarneBulharský patriarchát spolu s Fondem jednoty pravoslavných národů uspořádal Mezinárodní vědeckou konferenci ve dnech 17. až 20. února 2013 ve Varně. Konference byla věnována otázkám souvisejícím s tradičními hodnotami a demokratickou svobodou v současném světě. Zvláště se jednalo o významu tradičních náboženství při formulování významných hodnot naší doby. S přednáškou na konferenci vystoupil také metropolita Kryštof. Věnoval se v ní otázkám svobody člověka ve víře v kontextu chápání demokracie na křesťanském západě a východě. Ve svých závěrech se opíral zvláště o odkaz svatých Otců. Konferenci předsedal locum tenens bulharské církve metropolita Kirill.

Rozloučení s otcem Vladimírem Jachňukem

Pravoslavná církev pohreb otec JachnukKdo v srdci žije - neumírá.....
jak tiše žil, tak tiše odešel,
skromný ve svém životě,
velký ve své lásce k nám všem.

Není jednoho dne, aby nekončilo něco krásného a nezapomenutelného. Nesmiřitelný zákon přírody uplatní své právo a smrt vezme bez ptaní a bez rozdílu věku, aby zanechal jenom vzpomínky a čas.

Čas k rozloučení, čas ke smíření, čas ke ztišení velké bolesti a smutku. Život každého člověka je propleten prací, povinnostmi, láskou a pochopením, plány a nadějemi, ale také smutným a zlým.
Dne 1. 2. 2013 nás navždy opustil duchovní otec, okružní protopresbyter mitroforní protojerej Mgr. Vladimír Jachňuk. Naposledy, v pátek 8. 2. 2013 od 10°° hodin, se s ním přišlo do chrámu sv. Jakuba v Žatci rozloučit velké množství věřících, přátel a i zastupitelé měst Žatce a Podbořan. Před samotným obřadem se konala sv. archijerejská liturgie za účasti vladyky metropolity Kryštofa  a řady spoluoltářních otců. 

Číst dál...

Sváteční archijerejská božská liturgie a chrámový svátek v Ústí nad Labem

Pravoslavná církev Ústí nad LabemChrámový svátek oslavili pravoslavní věřící v Ústí nad Labem v sobotu 9. 2. tohoto roku. Jejich chrám v centru krajského města je totiž zasvěcen památce novomučedníků ruských a vůbec všem mučedníkům, kteří trpěli v době ateistického režim v Sovětském svazu a v dalších zemích východní Evropy. Sváteční archijerejskou božskou liturgii sloužil metropolita Kryštof spolu s místním duchovním otcem Pavlem Hamplem, archimandritou Markem z Litoměřic a otci duchovními protojerejem Miroslavem Vachatou z Krupky, Evženem Červinským z Mukařova a Miroslavem Šantinem z Roudnice nad Labem a arcidiákonem Vasilijem z Prahy. Metropolita Kryštof vyznamenal otce Pavla právem nošení zlatého kříže a vysoce ocenil výsledky jeho duchovenské služby. Otec Pavel dokázal semknout věřící po odchodu otce Evžena Červinského do Mukařova a vytvořil živou a obětavou církevní obec. Gratulujeme otci Pavlovi k jeho vyznamenání a blahopřejeme všem věřícím k jejich chrámovému svátku.

Rezignoval Benedikt XVI.

Vatikán BenediktVatikán. Benedikt XVI. se při dnešní konzistoři obrátil ke svolaným kardinálům s tímto prohlášením v latinském jazyce:

„Drazí bratři,

Svolal jsem tuto konzistoř nejenom kvůli třem kanonizacím, ale také proto, abych vám oznámil rozhodnutí velké důležitosti pro život církve. Po opakovaném zpytování vlastního svědomí jsem před Bohem došel k jistotě, že moje síly z důvodu pokročilého věku již nestačí na náležité vykonávání petrovského úřadu. Jsem si dobře vědom, že tato služba pro svou duchovní povahu musí být konána nejenom činy a slovy, ale neméně také utrpením a modlitbou. Nicméně, v dnešním rychle se měnícím světě zmítaném záležitostmi velkého významu pro život víry je pro řízení Petrovy bárky a hlásání evangelia zapotřebí také tělesných i duševních sil, kterých mi v posledních měsících ubylo natolik, že musím uznat svoji neschopnost spravovat úřad, který mi byl svěřen.

Číst dál...

Syrský chargé ď affaires se setkal s metropolitou Kryštofem

Pravoslavná církev SýrieSyrský chargé ď affaires a.s. Jeho Excellence pan Ibrahim Ibrahim navštívil vladyku metropolitu Kryštofa ve středu 6. února 2013 v jeho rezidenci v Praze a poděkoval mu za uspořádání Večera syrských křesťanů dne 24. Ledna v hotelu ICON. Dále jej informoval o životě a současném postavení Antiochijského patriarchátu v Sýrii. Vladyka metropolita přijal pozvání Jeho Excellence k návštěvě Syrského velvyslanectví po intronizaci nového antiochijského patriarchy, která se má uskutečnit v neděli 17. února v Bejrútu.

Pravoslavná církevní obec v Mostě

Pravoslavná církevní obec v MostěV novém roce pokračují v mostecké církevní obci opravy farní budovy. Zvláště pak modlitebna Narození přesvaté Bohorodice dostává novou čistou a ušlechtilou podobu. Nejdůležitější částí její rekonstrukce je nový ikonostas. Také v prvém patře se dokončuje úprava místností určených pro knihovnu Metropolitní rady v Českých zemích. Od konce loňského roku vévodí nad celou budovou osmiramenný pravoslavný kříž, který je v noci osvětlen.
Letošního prvého zasedání církevní rady Pravoslavné církevní obce v Mostě se v pondělí 4. února 2013 zúčastnil také metropolita Kryštof, který ocenil práci duchovního správce archimandrity Izaiáše. Spolu se členy rady hovořili o aktuálních otázkách spojených se životem pravoslavných věřících v Mostě. Mimo jiné bylo potvrzeno, že Duchovní areál věnovaný památce padlým rumunským a dalším vojákům z II. světové války je iniciativa Monastýru sv. Prokopa Sázavského v Mostě a má sloužit jako místo duchovní obnovy a duchovního prohloubení všech jeho návštěvníků. Letos by měla pokračovat dostavba jeho správní části a, pokud to podmínky dovolí, provedena i následná kolaudace.

Zemřel mitroforní protojerej Mgr. Vladimír Jachňuk

Pravoslavná církev otec Vladimír JachnjukOkružní protopresbyter mitroforní protojerej Mgr. Vladimír Jachňuk odevzdal svou duši Pánu v pátek 1. února 2013 v nedožitých 66 letech. Otec Vladimír byl dlouholetý Severočeský a po rozdělení protopresbyterátu Ústecký okružní protopresbyter a ještě déle obětavým duchovním správcem Pravoslavné církevní obce v Žatci.
Zarmoucená rodina, duchovní spolu s věřícími se zesnulým otcem Vladimírem rozloučí v pátek 8. února v chrámu svatého Jakuba v Žatci. V 8°° hodin se zde bude konat archijerejská sv. liturgie. Následovat budou v 10°° hod. pohřební obřady.
Ve blahém zesnutí věčný pokoj uděl, Hospodine, služebníku svému Vladimírovi. Věčná pamět!!

Zasedání Církevního odboru Pražské pravoslavné eparchie

Pravoslavná církev pražská eparchie církevní odborŘádné zasedání Církevního odboru Pražské pravoslavné eparchie svolal jeho předseda vladyka Kryštof na úterý 5. února 2013 do zasedací síně při chrámu svaté Kateřiny Alexandrijské v Praze 2. Hlavním tématem jednání byly přípravy oslav spojených s cyrilometodějským jubileem. Dále členové odboru probírali aktuální otázky spojené s novým zákonem o vyrovnání s církvemi. Církevní odbor Pražské pravoslavné eparchie se podílí podle tradice sv. biskupa Gorazda na duchovní správě eparchie.

Archijerejská liturgie v chrámu svatých Cyrila a Metoděje v Aši

Pravoslavná církev AšVe dnech 2. a 3. února 2013 navštívil metropolita Kryštof Pravoslavnou církevní obec v Aši. V sobotu 2. února se pomodlil spolu s účastníky zimního tábora Nedělní školy svaté Ludmily v Praze, které dal k dispozici ubytování a stravování v Doubravě jeden z obětavých členů ašské církevní obce. V neděli 3. února pak vladyka Kryštof sloužil sv. archijerejskou liturgii v chrámu svatých Cyrila a Metoděje v Aši. Bohoslužeb se účastnili kromě místních věřících také všichni účastníci dětského zimního tábora. Po ukončení besedoval metropolita Kryštof s duchovním správcem o. Romanem Mastíkem a jeho nejbližšími spolupracovníky o životě církevní obce, zvláště pak o záměru postavit v Aši nový pravoslavný chrám.

Vysvěcení pozemku a základního kamene k chrámu Památníku v Horní Lipové

Pravoslavná církev Horní LipováV pátek dne 1. února 2013 byl vysvěcen pozemek a základní kámen k chrámu Památníku s požehnáním místního archijereje Simeona, arcibiskupa olomoucko-brněnského, v Horní Lipové. Svěcení vykonal vladyka metropolita Kryštof spolu s místním duchovním správcem o. prot. Mgr. Josefem L. Kratochvílou za účasti starosty i zastupitelství místní obce, četných pravoslavných věřících a dalších zájemců o realizaci této chrámové stavby. Chrám Památník bude zasvěcen svátku z dvanáctera Proměnění Páně a velkému světci 20. století Nektarii Eginskému. Památníkem se nazývá proto, že se v něm bude vzpomínat na stovky zesnulých pravoslavných zajatců, kteří byli vězněni a pracovali v blízkých lomech za I. světové války. 
Po svěcení pozemku bude následovat proces přípravy stavebního povolení. Všichni účastníci se těší, že chrámové základy budou posvěceny již v červnu tohoto roku. Protože chrám bude zbudován z kamenných kvádrů z nedalekého lomu, kde pracovali zajatci, bude moci každý zájemce přispět konkrétně na jednotlivé kvádry potřebné k uskutečnění celé stavby. Blahopřejeme všem, kteří se podílejí na tomto bohulibém záměru.

Sedmé výročí zesnutí metropolity Nikolaje

Pravoslavná církevSedmé výročí zesnutí Jeho Blaženosti Nikolaje, arcibiskupa prešovského, metropolity českých zemí a Slovenska, si připomenuli duchovní a věřící ve středu 30. ledna 2013 v katedrálním chrámu svatého Alexandra Něvského v Prešově. Archijerejskou sv. liturgii se zaupokojnou ektenií za zesnulého sloužil metropolita Kryštof spolu s rektorem kněžského semináře a tajemníkem Posvátného synodu o. prof. prot. ThDr. Milanem Gerkou, CSc. a duchovními prof. prot. ThDr. Peterem Kormaníkem, PhD., prot. Mgr. Rastislavem Gerkou, spirituálem semináře prot. Mgr. Dimitrijem Pastierem, protodiákonem o. ThDr. Jánem Husárem, PhD., proděkanem PBF PU v Prešově, a místním diákonem o. Peterem.Polakovičem. Vladyka arcibiskup Rastislav se modlil ten den ve své rezidenci z důvodu náhlého vážného onemocnění.
Vladyka metropolita ve své promluvě vyzdvihl význam duchovního dědictví metropolity Nikolaje, které spočívalo v neochvějné pravoslavné víře a v lásce ke své rodné pravoslavné církvi.

Číst dál...

Zahájení cyrilometodějského roku na veletrhu cestovního ruchu v Brně

Pravoslavná církevNejvětší veletrh cestovního ruchu na Moravě Go-Region Tour spolu otvírali nejvyšší církevní představitelé naší republiky – začátek veletrhu byl totiž ve znamení Cyrilometodějského výročí – 1150 let od příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu.
Vladyka Kryštof, metropolita českých zemí a Slovenska Pravoslavné církve, kardinál Dominik Duka, jihomoravský hejtman Michal Hašek 17.1.2013  společně s několika dalšími hosty, včetně ministra pro místní rozvoj Kamila Jankovského nebo státního tajemníka ministerstva regionálního rozvoje Slovenské republiky Františka Palko, otevřeli jeden z největších středoevropských veletrhů cestovního ruchu Go-Region Tour na brněnském výstavišti. Důvodem účasti nejvyšších církevních představitelů bylo, že rok 2013 je rokem 1150 výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu a celá Jižní Morava – kraj Jihomoravský i kraj Zlínský mají toto výročí a akce s nimi spojené jako nevýznamnější událost vůbec v celém roce 2013, předpokládá se, že akce spojené s výročím přiláká i veliké množství turistů. Jihomoravský kraj také velkou část oslav v Mikulčicích finančně podporuje.

„Tento rok bude pro nás požehnaný,“ uvedl při návštěvě stánku Jihomoravského kraje vladyka Kryštof. Podle jeho slov dokládá význam velkého výročí i to, že na Moravu se v květnu chystá konstantinopolský patriarcha Bartoloměj, přímý nástupce patriarchy Fotia, jež svaté Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu vyslal.

Číst dál...

Svátek Zjevení Páně – Křest Páně v Jordánu

Pravoslavná církev Křest VltavyDne 19. 1. 2013 na Svátek Zjevení Páně – Křest Páně v Jordánu se konají od rána v pravoslavných chrámech obřady Velkého svěcení vody. Do roku 1945 se světila voda v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí a následně šel průvod k Vltavě. Nyní se tak děje v chrámu na Albertově, na Výtoni (Podskalí) pak probíhá tzv. velké svěcení vody a koupel ve Vltavě.

Předtím, než vyšel na veřejné služby a vystoupení, Pán Ježíš Kristus nejdříve přišel k Janu Křtiteli na řeku Jordán a nechal se od něho pokřtít. Tehdy k Jordánu přicházelo mnoho lidí z Jeruzaléma a jeho okolí, aby zde smyli své hříchy. Ale když Jan Křtitel uviděl kráčejícího k němu Ježíše Krista, tak pochopil, že právě on je tím Spasitelem světa, o kterém vyprávěli proroci. Právě křtem v Jordánu začalo veřejné vystoupení Krista.

Svátkem Křtění Páně tradičně končí vánoční svátky - 12 dní po Narození Krista.

KRISTUS SE RODÍ ! OSLAVUJTE HO ! Požehnané a radostné prožití svátků!

KRISTUS SE RODÍ ! OSLAVUJTE HO ! Požehnané a radostné prožití svátků!KRISTUS SE RODÍ ! OSLAVUJTE HO ! Požehnané a radostné prožití svátků!
Христос рождается – славите! С Новым годом и наступающим Рождеством!

Vánoční svátky dle Juliánského kalendáře v ČR

Pravoslavní v Českých zemích, kteří se drží tzv. Juliánského kalendáře, se chystají na vánoční svátky. Připomenou si tak narození Ježíše Krista. V dnešní době se juliánským kalendářem řídí mnoho autokefálních (tzv. samostatných) pravoslavných církvích na světě. Od civilního kalendáře gregoriánského se liší přesně o 13 dní. Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku, která patří k jedné ze 14 hlavních autokefálních církví světa a hlásí se k Cyrilometodějské tradici 9. století, je církví, která kromě Čechů a Slováků v sobě zahrnuje mnoho národností, hlásících se k pravoslavné víře.

Číst dál...

Duchovenské vyznamenání o. Janu Beránkovi a o. Vladimíru L. Spurnému

Otec Jan BeránekVladyka metropolita Kryštof vyznamenal ke svátku Narození Páně duchovního správce v Rakovníku a Hořovičkách d. o. Mgr. Vladimíra L. Spurného právem nošení zlatého kříže. Otec Vladimír kromě svých duchovenských povinností již mnoho let obětavě pečuje o pravoslavné věřící v ruzyňské věznici. Zlatý kříž mu vladyka metropolita předal na malém vchodu v neděli 30. prosince 2012 v chrámu sv. Ludmily v Praze 6 – Bubenči. 
Stejné ocenění za několikaletou duchovenskou službu po boku metropolitního mitroforního protopresbytera ThDr. Jaroslava Šuvarského, Ph.D. dostal v úterý 1. ledna 2013 na malém vchodu při Božské liturgii d. o. Jan Beránek.

Axios! Axios! Axios!

Panychyda za zesnulého metropolitu Doroteje

Panychyda za zesnulého vmetropolitu DorotejePanychidu za metropolitu Doroteje v chrámu Zesnutí přesvaté Bohorodice a u jeho hrobu Na Olšanech v Praze 3, konané ve výroční den jeho zesnutí v neděli 30.12. Panychidu s Jeho Blaženosti metropolitou Kryštofem sloužil arcibiskup Marek za učasti velkého množství duchovenstva a kozácké stráže.

Svěcení nového chrámu svaté mučednice Ludmily v Praze

Svěcení nového chrámu svaté mučednice Ludmily v PrazeNový pravoslavný chrám svaté mučednice Ludmily v Praze byl slavnostně vysvěcen v sobotu 29. prosince 2012. Chrám se nalézá na teritoriu Ruské federace v objektu výstaviště na Sibiřském náměstí v Praze 6 – Bubenči. Pro bohoslužebné účely jej získalo „Podvorije“ – Duchovní zastupitelství Ruské pravoslavné církve v České republice pod vedením prot. Mgr. Nikolaje Liščeňuka.

Svěcení chrámu vykonal z pověření Jeho Svatosti Kirilla, patriarchy moskevského a celé Rusi, vladyka Marek, arcibiskup grigorijevský, spolu s vladykou metropolitou Kryštofem a dalšími duchovními. Slavnostního svěcení prvého pravoslavného chrámu svaté Ludmily v Praze se zúčastnili kromě duchovních a věřících ze všech církevních obcí také hosté z Moskvy, Říma a Vídně. Přítomen byl mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Ruské federace pan Sergej Borisovič Kiselov.

Číst dál...

Svěcení chrámu svaté Kateřiny Alexandrijskou v Praze 2

Svěcení chrámu svaté Kateřiny Alexandrijskou v Praze 2Magistrát hlavního města Prahy poskytl k užívání pravoslavné církvi chrám svaté Kateřiny v Praze 2 nedaleko metra „C“ stanice I.P.Pavlova. Jeho zakladatelem byl císař Karel IV. „Otec vlasti“, který si velmi vážil východního křesťanství a upřímně ctil svatou mučednici Kateřinu Alexandrijskou. Chrám svaté Kateřiny, nalézající se v areálu nemocnice byl několikrát přestavován. V současné době nese znaky jak gotického, tak i barokního stavebního slohu. Charakterizuje jej gotická věž a velmi bohatá barokní výzdoba.

První pravoslavná bohoslužba se v chrámu svaté Kateřiny v Praze konala v pondělí 24. prosince na Štědrý den roku 2012. Vladyka metropolita Kryštof spolu s duchovními nejprve vysvětil nový sv. prestol a celých chrám po četných úpravách.

Číst dál...

Svátek ikony přesvaté Bohorodice v Loučkách

Pravoslavný monastýr LoučkyJiž po třetí oslavili obyvatelé Monastýru mučedníků svatého Václava a Ludmily svátek ikony přesvaté Bohorodice „Neočekávané radosti“ v sobotu 22. prosince 2012. Archijerejskou sv. liturgii sloužil metropolita Kryštof spolu s prot. Vladimírem Abrosimovem z Velvyslanectví Ruské federace v Praze, místním zpovědníkem igumenem Onufrijem, mladoboleslavským a milovickým duchovním správcem o. Pavlem Samotovkou, berounským duchovním správcem o. Igorem Efremuškinem, chebským duchovním správcem o. Nikolajem Popovičem a metropolitním arcidiákonem Vasylijem Bučukem. Při bohoslužbách překrásně zpíval sbor chrámu sv. Jiří při Velvyslanectví Ruské federace v Praze. V rámci bohatého pohoštění, které obyvatelé monastýru připravili pro více než 100 poutníků, všem přítomným předal jako dar vladyka metropolita poslední vydání časopisu IKONA, které připravil Český národní fond kultury.

Číst dál...

Zvolen nový antiochijský patriarcha Jan X.

Patriarcha Antiochije Jan X.Na uprázdněný antiochijský patriarší trůn byl zvolen vladyka Jan. Metropolita Kryštof mu za celou naši autokefální církev gratuloval. Z jeho listu vyjímáme: „Dovolte, abych Vám u příležitosti zvolení patriarchou antiochijským srdečně pogratuloval. Zároveň Vám přeji k nadcházejícím svátkům narození Páně, aby Vám Kristus Bůh náš daroval zdraví, dostatek sil ve Vaší významné službě, kterou jste na sebe v těchto dnech přijal.“ Nový patriarcha Jan X. (Haizigi) užívá starodávný titul velikého Božího města Antiochie, Sýrie, Arábie, Kilikie, Ibérie, Mezopotámie a celého Východu.

Osmdesáté výročí v Josefově

Josefov pravoslavíOsmdesáté výročí chrámu svatého Jiljí v Josefově - Jaroměří si připomněli věřící a duchovní 8. prosince 2012. V letošním roce péčí okružního protopresbytera otce Milana Jareše byl chrám celkově zrekonstruován. Kromě nové střechy, nové fasády, výmalby interiéru, došlo i k umístění uměleckých mříží, které chrání nové dveře a okna před poškozením. Chrám se nalézá totiž v parku před Josefovskou pevností, kde se několikrát ročně konají rockové festivaly. Jejich účastníci v parku přespávají a mnohdy se pokoušeli využít chrámový prostor jako noclehárnu.

Stavbu chrámu zahájili pravoslavní věřící počátkem roku 1932. V místní kronice postupně uveřejňované na webových stránkách (www.pravoslavihk.cz) se o tom píše: „Z popudu továrníka Vladislava Čerycha v Josefově ustavila se zde roku 1920 náboženská obec pravoslavná. Bohoslužby konány byly nejprve v bytě Vladislava Čerycha, později v jedné třídě Komenského školy, třída byla propůjčena zdarma.

Číst dál...

Svěcení základů nového chrámu v Mukařově

Mukařov pravoslavná církevPán Ježíš Kristus říká svým učedníkům: „Já jsem vinný kmen a vy ratolesti. Kdo zůstává ve mně, a já v něm, ten nese ovoce mnohé; nebo beze mne nic nemůžete učiniti.“ ( Jan 15,5)

Vše, co děláme ve svém životě, bychom měli činit s modlitbou a s vírou v pomoc Boží. Na počátku každého díla musíme nejprve poprosit Pána o požehnání našich záměrů a pak se o ně přičinit vlastní snahou a pílí.
Teprve před rokem vznikla nová pravoslavná obec v Mukařově a již letos 11. listopadu zde vysvětil Jeho Blaženost metropolita Kryštof základy nového chrámu.

Sychravé podzimní počasí neodradilo účastníky této slavnosti. Přítomni byli věřící z Mukařova, z Prahy i ze širokého okolí. Spolu s vladykou se požehnání základů účastnili duchovní správce mukařovské obce otec Evžen Červinský, okružní protopresbyter otec Vasil Stojka a další otcové: olšanský představený Vladislav Dolgušin, Igor Efremuškin z Berouna a Roman Haydamačenko z Kladna.

Číst dál...

Svěcení vladyky Rostislava

Arcibiskup prešovský a Slovenska vladyka RastislavVladyka Rostislav, arcibiskup prešovský a Slovenska, přijal biskupské svěcení v katedrále sv. Alexandra Něvského v neděli 18. listopadu 2012. Jeho světitelem byl metropolita Kryštof, předseda Posvátného synodu Pravoslavné církve českých zemí a Slovenska, spolu s arcibiskupem Jurajem a biskupem Jáchymem. Biskupské chirotonie se zúčastnili také významní archijerejové ze zahraničí. Vladyka Feodor, arcibiskup mukačevsko-užhorodský, z Moskevského patriarchátu, vladyka Porfyrij, biskup jágerský, ze Srbského patriarchátu a vladyka Pajsij, biskup gorlický z Polské metropolie. 
Archijerejské chirotonie byli také přítomni zástupci ze všech našich eparchií v čele s metr. prot. ThDr. Jaroslavem Šuvarským, Ph.D., který zahajoval Božskou liturgii.

Číst dál...