so11172018

Last update12:51:23 AM

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back Jste zde: Domů Aktuality

Aktuality

Lži a falešné hry samozvaného nezákonného biskupa Jáchyma

Vladyko Jáchyme,

musím reagovat na Váš dopis, který jste poslal emailem a který se týká dočasného zákazu kněžských úkonů.

Zároveň Vám píši, protože odmítáte osobně komunikovat s věřícími. Tímto mým vyjádřením chci pouze objasnit situaci, která se stala v Mostě aby nedocházelo k desinformacím jak sám zmiňujete a píši Vám jako, přímí účastník této konfrontace. Zároveň Vás ujišťuji, že tento dopis píši za všechny věřící v církevní obci v Mostě.

Nejsem si zcela jistý jestli je ve Vás bolest, kterou zmiňujete ve svém dopise, ale v Mostě jste vystupoval zcela jinak. Nikdy bych nečekal, že se někdy setkám s takovou falší od biskupa, s jakou jste přijel vy do Mostu.

Vůbec se nedivím, že Vás naše chování zarazilo, ale nemůžete se nám věřícím divit, když mi jsme dopředu věděli co chystáte za podlost a čekali jsme na Vaše chování. Ukázal jste nám jaký opravdu jste a jak umíte hrát svou falešnou hru. Navštívil jste Most 13.3.2014 a žádal jste pokání po našem duchovním otci Izaiášovi a zákaz služby jste podepsal již 11.3.2014.

Vy jste nám přišli zakázat našeho duchovního otce a chtěl jste po nás úctu? Vy jste si zavolali jako náhradu za našeho duchovního otce, o. Urbáška a chtěli jste po nás úctu? Proč jste odmítl jednat s naším duchovním otcem za naší přítomnosti? Naléhal jste, aby u jednání byl pouze o.Červinský a odůvodnil jste to tak, že nejste s mosteckou situací zcela seznámen. Podle mého názoru když jedete na nějaké jednání tak se máte připravit, aby jste tedy věděl o čem vlastně chcete jednat.

Ale, Vaše podlé plány Vám nevyšli a tak jste radši bez důvodu utekl jak malé dítě, které si neumí poradit s hračkou. Zmohl jste se pouze na vyhrožování, které bylo mířeno k našemu duchovnímu otci, cituji " tímto jste právě skončil" a nezapomněl jste ještě vyhrožovat, cituji" kvůli vám Váš duchovní otec skončil".

Dále bych se chtěl vyjádřit k mému postoji k Vaší osobě. Nazval jsem Vás nekanonickým biskupem! Divíte se? Váš nadřízený vladyka Simeon napsal pastýřský list, kde uvádí, že je jediný právoplatný biskup a správce nad pražskou eparchií. Vše co jste činili a budete činit je neplatné! Zároveň nás všechny ujistil, že jako jediného zákonného biskupa ho podpořil Cařihrad. Vy jste se stal arcibiskupem jako zakázaný a nezvolený!!! Jak Vás tedy máme uznávat?

Směšné na tom je, že osobně vyžadujete pokání a vy sám jste se vzepřel proti svému nadřízenému a nerespektoval jste jeho rozhodnutí. Vladyka Simeon Vás zakázal a dneska vy jako zakázaný dáváte zákazy. Kde je Vaše pokora? Kde je Vaše poslušanie? Kde jsou Vaše prosby odpuštění? " vidíš třísku v oku bratrově a trám ve vlastním oku nevidíš".

Vladyko Jáchyme chtěl bych upozornit na skutečnost, že podle ústavy a kánonů PC je duchovní otec volen do církevní obce, tudíž není možné, aby jste bez souhlasu věřících v mostecké farnosti prováděl jakékoliv výměny duchovních otců. Naše farnost si našeho duchovního otce Izaiáše zvolila a váží si ho, a jiného duchovního otce nepřijmeme. Respektujte naše rozhodnutí a nevytvářejte výhružné tlaky vůči našemu duchovnímu.

Ve svém dopise jste nás nazval " agresivní kamarádi" ujišťuji Vás že nejsme kamarádi ale věřící, kteří se vždy zastanou svého duchovního otce. Jestli vy na to nejste zvyklí, aby za Vás bojovali věřící a ne jen lidé z vedení PPE tak Vás upřímně lituji. Zmiňoval jste také, že náš duchovní nerespektuje vaše pokyny a usnesení posvátného synodu. Jistě jste měl na mysli užívání titulu achimandrity. Musím Vám na to odpovědět, že do dnešního dne nikdo toto usnesení posvátného synodu neviděl.

Zároveň jsem se osobně setkal se třemi biskupi z jiných církví, a ptal jsem se jestli je možné něco takového jako je degradace z titulu archimandrita. Odpověď mi byla dána zcela jasná, a to, že to není možné, že jsme asi nenormální církev. Odpověď byla vždy totožná a s úsměvem na tváři. Bylo mi vysvětleno, že při přijímání titulu archimandrita se čte nad duchovním modlitba a ta se zcela jistě nedá vzít zpět. Pro mě logické vysvětlení.

Po té mi to potvrdili i duchovní autority(biskupové) pravoslavného světa, kteří oslovují našeho duchovního titulem archimandrita. Byl jsem u mnoha takových setkání. Navíc našemu duchovnímu otci chodí mnoho podpůrných dopisů od pravoslavných církví a oslovují ho archimandrita i když vědí o jeho tzv. degradaci.

Myslím si, že Vaše výroky a vynucování si něčeho nemožného Vás osobně zesměšňuje. Abych nezapomněl, zmíním se ještě k uvedeným dopisům drzého charakteru. Jistě máte na mysli titulování Vaší osoby a Vašich přátel, kteří píší dopisy našemu duchovnímu otci. Vyjádřím se k tomu tak, že všechny dopisy jsme my jako věřící viděli, protože náš duchovní otec před námi nemá tajnosti a viděli jsme, jak oslovujete našeho duchovního otce. Uvědomte si prosím, že náš duchovní otec přijal jméno IZAIÁŠ! Neoslovujte ho tedy Igor Slaninka a nebude se Vám vracet pošta se jménem Roman Hrdý.

Proto Vás vladyko žádám, zamyslete se sám nad sebou, co a jak činíte. Projevujte úctu Vy a úcta se Vám vrátí.

Nemusíte si vynucovat, aby jste mohl dávat požehnání! To si musíte zasloužit a věřící k Vám přijdou sami.

S láskou v Kristu

Věřící PCO Most

Z redakční pošty

Z jakých důvodů pan Hrdý (Jáchym) není knězem ani biskupem a natož arcibiskupem?

Na základě apoštolských pravidel pan Hrdý (alias lžibiskup Jáchym) není řádný kanonický arcibiskup a jako laik nemá žádné kanonické pravomoci. 

Kánony mluví jasně:

Pravidlo 15. (apoštolské)

Zanechá-li kněz nebo jáhen nebo vůbec někdo z kleru svoji eparchii a přejde do jiné, a po úplném přesídlení bude tam bydliti bez svolení svého biskupa: zakazuje se mu konati nadále bohoslužby, zvláště neuposlechne-li svého biskupa, který jej vyzval k návratu. Setrvá-li nadále v tomto nedůstojném chování: budiž tam ponechán v obecenství pouze jako laik.

Pravidlo 32. (apoštolské)

Bude-li některý kněz nebo jáhen biskupem zbaven úřadu, nepřísluší mu, aby byl přijat do služeb jinde a jiným, než tím, kterým byl zbaven úřadu, vyjímaje případ, kdy biskup, který suspensi provedl, zemřel.

Pravidlo 33. (apoštolské)

Žádný s cizích biskupů, nebo kněží nebo jáhnů nesmí být přijímán bez doporučujícího listu. Když tento předloží, musí se o nich pečlivě souditi: v případě, že to budou hlasatelé zbožnosti - buďtež přijati; v opačném případě poskytne se jim čeho je jim zapotřebí, ale do obecenství se nevezmou, jelikož často dochází k podvodu.

Pravidlo 16. (I. všeobecného sněmu)

Kněží, jáhni a vůbec kdokoli z duchovního stavu, kteří nerozvážně a bez bázně Boží a neznajíce církevního pravidla odejdou od své církve, nemohou v žádném případě býti přijati do jiné církve. Proti takovým osobám má býti použito všech donucovacích prostředků, aby se vrátily do své církevní obce. Setrvají-li takové osoby ve své zatvrzelosti, mají býti vyloučeny z církevního společenství. Také jestliže se někdo opováží rukopoložiti ve své c írkvi někoho, kdo náleží pod pravomoc druhého biskupa, bez souhlasu biskupa, od něhož odešla osoba, zařazená mezi duchovenstvo, takové svěcení je neúčinné.

Takže, pan Hrdý nemá jakékoliv požehnání od svého biskupa vladyky Simeona!!!

Vše co činí, činí jako laik a ne jako biskup a natož jako údajný arcibiskup pražský. 

 Z redakční pošty

Jaký je rozdíl mezi lží a pravdou?

Jaký je rozdíl mezi lží a pravdou?
Stejně velký jako byl personální rozdíl mezi našimi delegacemi u kanonické komise.

Současné samozvané vedení Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku ve svém konání došlo již tak daleko, že se nestydí bohapustě lhát pravoslavným věřícím, široké veřejnost i zástupcům státních orgánů. Lžou dokonce i o událostech u kterých byly desítky zahraničních svědků.

Téměř všichni pravoslavní věřící a desítky pravoslavných duchovních, kteří jsou silně nespokojeni se současným samozvaným vedením Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku žádají, aby protichůdné informace byly uvedeny na pravou míru.

Dovolte nám, abychom na několika příkladech ukázali, jaký je rozdíl mezi pravdou a lží. Jací představitelé dnes samozvaně reprezentují Pravoslavnou církev v českých zemích a na Slovensku před pravoslavným světem, širokou veřejností i státními orgány? Jsou to shodou okolností tytéž osoby, které před rokem očernily a donutily abdikovat vladyku Kryštofa a následně se snažily neúspěšně odstranit z pozice metropolitního správce vladyku Simeona.

Vše, co tito samozvanci činili a činí, směřuje pouze k tomu, aby se mohli dostat k vytoužené miliardě korun, kterou má církev obdržet od státu.

 

Příklad 1.

Složení delegací, které byly slyšeny kanonickou komisí ve Fanaru

Už jenom personální složení delegací, každému slušnému a inteligentnímu člověku napoví, kdo reprezentuje lež a kdo pravdu.

Delegace takzvané současného samozvaného vedení:

• biskup Jáchym - odvolaný pomocný biskup, který nemá pravoslavné vysokoškolské vzdělání
• arcibiskup Juraj - dlouhodobě čelí mnoha obviněním z homosexuality, které nevyvrátil ani se nesnaží vyvrátit
• prot. Milan Gerka - udavač StB, registrační číslo 15526, KS ZNB –ŠtB Košice
• prot. Jaroslav Šuvarský - udavač StB, ev. č. 2019, 201988, krycí jméno ASPIRANT
• prot. Michal Švajko - "režisér" tragikomické nekanonické volby na Slovensku

Pozn.:
Arcibiskup Rastislav, neuznaná hlava naší církve, na jednání nedorazil, přestože byl také pozván!!! Dalšího spolupracovníka StB pana M. Krupicu v delegaci zastupoval jeho kolega z StB J. Šuvarský.

Delegace metropolitního správce arcibiskupa Simeona:

• arcibiskup Simeon - metropolitní správce
• Izaiáš Slaninka - igumen monastýru v Mostě
• jerej Jan Beránek - duchovní v Příbrami
• jerej Alexander Lapin - klerik olomoucko-brněnské eparchie
• ing. Igor Střelec - bývalý pracovník předrevoluční i demokratické československé rozvědky, osobní tajemník vladyky Simeona a vydavatel časopisu Ikona

 

Příklad 2.

Informování veřejnosti o slyšení před kanonickou komisí ve Fanaru

Lživé oficiální prohlášení samozvaného vedení:

Komuniké z pracovního setkání představitelů naší církve se zástupci konstantinopolského patriarchátu.

Pravda:

Nejednalo se o pracovní setkání, ale o slyšení před kanonickou komisí.

Lživé oficiální prohlášení samozvaného vedení:

Tímto krokem konstantinopolský patriarchát vyšel vstříc žádosti Jeho Blaženosti metropolity Rastislava, kterou jménem Posvátného synodu adresoval Jeho Všesvatosti patriarchovi Bartolomějovi.

Pravda:

Slyšení před kanonickou komisí inicioval metropolitní správce arcibiskup Simeon.

Lživé oficiální prohlášení samozvaného vedení:

Členy delegace překvapila přítomnost Jeho Vysokopřeosvícenosti Simeona, arcibiskupa olomoucko-brněnského…

Pravda:

Jeho Vysokopřeosvícenost Simeon, arcibiskup olomoucko-brněnský byl taktéž oficiálně pozván.

Lživé oficiální prohlášení samozvaného vedení:

Komise se setkala s Jeho Vysokopřeosvíceností arcibiskupem Simeonem a jeho doprovodem k hodinovému jednání.

Pravda:

Protokol konstantinopolského patriarchátu uvedl delegaci arcibiskupa Simeona při setkání patriarchou Bartolomějem na nejčestnější místa. Dle oficiálních fotografií delegace samozvanců obsadila dle protokolu až poslední místa (např. agent StB J. Šuvarský seděl až na nejvzdálenější poslední židli od patriarchy Bartoloměje). V hodinovém jednání si obě strany potvrdily společný pohled na současný stav v Pravoslavné církvi v českých zemích a na Slovensku a na kanonická narušení od doby odstoupení vladyky Kryštofa.

Lživé oficiální prohlášení samozvaného vedení:

Na jednání se probíraly podrobněji otázky života církve za uplynulé období. Jednání byla vedena v konstruktivním duchu, obě strany si vyjasnily svá stanoviska a dohodly se na další spolupráci.

Pravda:

Delegace samozvanců k překvapení všech členů komise na pokyn biskupa Juraje skandálně opustila slyšení, aniž se pak účastnila původně plánované názorové konfrontace obou delegací a společného projednání možných východisek ze současné složité situace naší církve. Arcibiskup Simeon s delegací zůstal ve Fanaru i následující den, kdy se zúčastnil bohoslužby a oběda společně s patriarchou Bartolomějem.

 

Příklad 3.

Informování o závěrech všepravoslavného shromáždění

Zavádějící článek na webu Pražské eparchie

Ve svém projevu na úvod zasedání moskevský patriarcha uvedl na naši adresu: "Není však přítomen ani představitel církve, jejíž autokefalitu uznávají všichni. Blažený arcibiskup prešovský, metropolita českých zemí a Slovenska Rastislav, který byl zvolen zákonně místním sněmem církve v souladu s její ústavou…“

Pravda:

Není žádným překvapením, že moskevský patriarcha podporuje vladyku Rastislava a uznává ho za našeho metropolitu (víme o tom z oficiálních zpráv z Moskvy a od vladyky Ilariona). Tento názor patriarchy patrně vychází z jednostranných informací o průběhu událostí v naší církvi.

To je zřejmě také důvod, proč se shromáždění představitelé místních církví s postojem patriarchy Kyrilla neztotožnili a nepodpořili jej.

Zvolení vladyky Rastislava není Konstantinopolským patriarchátem uznáváno, a proto nebyl na setkání hlav světových pravoslavných církví pozván; a přítomné hlavy místních církví to ve své většině akceptovaly.

Jak se zdá, orodování Moskvy za platnost ustanovení metropolity Rastislava lze považovat za jeden z neúspěchů moskevského patriarchy, které na zasedání utrpěl. Na tuto zmínku totiž nikdo kladně nereagoval a postavení vladyky Rastislava zůstalo v očích většiny zástupců světového pravoslaví beze změn.

Na vladyku Simeona hledí světové pravoslaví dál jako na metropolitního správce naší církve.

 

Příklad 4.

Právo na informace podle samozvanců

Zkušenosti bývalých estebáků v praxi. Cenzura, cenzura, cenzura…

Je třeba reagovat na velmi zavádějící a demagogické prohlášení, které se dnes večer 1. 3. 2014 začíná objevovat na FB i internetových stránkách současného vedení Pravoslavné církve. Pokoušel jsem se reagovat zde na FB také na jejich stránkách, příspěvky byli okamžitě smazány a cenzurovány. Takhle si představují svobodnou diskuzi… (příspěvek z FB)

Každý, kdo chce opravdu znát skutečnou pravdu a ne lež, již zajisté vše pochopil…

redakce

Dopis vladyky Simeona patriarchovi Kirillovi


Přinášíme v českém překladu dopis vladyky Simeona jeho Svatosti patriarchovi Kirillovi. Tento dopis byl také poslán v ruském a anglickém znění na vědomí ostatním pravoslavným církvím.

Jeho Svatost Kirill, patriarcha Moskevský a celé Rusi

119034 Moskva, Čistyj preulok 5.

Vaše Svatosti,

Jak je Vám známo, dostala se vloni na jaře Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku do velmi těžké situace, ze které hledá východisko sama i pomocí bratrských pravoslavných církví. Informoval jsem o ní představitele těchto církví na oslavách Milánského ediktu v Srbsku, kde jsem se setkal s upřímným pochopením. Vy sám jste mne objal a slíbil pomoc. Protože se Ruská církev v našich záležitostech opravdu angažuje, dovoluji si obrátit se k Vám tímto dopisem, abych doplnil Vaše informace:

Česká republika se rozhodla v roce 2013 přistoupit k odluce církve od Státu a začít tím, že odevzdá církevním organizacím majetek, který kdysi zabavila. Jde o miliónové částky, které budou postupně odevzdávány hlavám jednotlivých vyznání. Za pravoslavnou církev měl být příjemcem blažený metropolita Kryštof. Byl však vloni v předpostní době obžalován z vážného přestupku proti mravnosti a vyslýchán posvátným synodem naší církve. Soud byl veden ve vší diskreci, avšak kdosi na něj upozornil sdělovací prostředky, takže se mu dostalo široké publicity. Metropolita se rozhodl abdikovat, soud byl přerušen a už nedoveden do konce. Žalobkyně později žalobu na metropolitu odvolala, ale úřad metropolitovi nebyl vrácen.

Dnes je známo, že iniciátory žaloby, procesu i jeho medializace byla skupina kněží ve vyšší administrativě české pravoslavné církve. Cílem, jak je nasnadě, bylo získat přístup k penězům, kterými se stát hodlal vyrovnat s pravoslavnou církví. Bylo třeba nejprve odstranit biskupa, který měl peníze převzít, tedy arcibiskupa pražského. Tím byl blažený Kryštof. Dále zajistit vhodného člověka, který jej vystřídá. Tím byl archimandrita Marek Krupica, který byl jmenován správcem pražské eparchie a byl též určen za kandidáta na pražský stolec. Obě funkce mu zajišťují přístup k penězům. A nakonec bylo potřeba izolovat posvátný synod, aby převzetí do „správných rukou“ nepřekazil. Synod se skládal ze čtyř biskupů: mne, mého vikáře biskupa Jáchyma a arcibiskupů Rostislava prešovského a Juraje michalovsko-košického, blízkého přítele otce Marka. Přibližně stejné stáří a blízkost k archimandritu Markovi tyto tři biskupy sblížily. Hlasovali vždy společně a tak vždy odhlasovali, co si usmysleli. Odhlasovali například tresty pro kněze, které otec Marek neměl rád nebo kteří si dovolili protestovat proti jeho opatřením, privilegia, která posvátné kánony kněžím nepovolují, například rozvádět manželství. Já jsem byl vždy přehlasován, i když šlo o věci kanonicky samozřejmé, které by navrhl každý rozumný pravoslavný biskup. Současně začala proti mně kampaň se snahou zbavit se mne stejně jako blaženého Kryštofa. Proti mně bylo využito mého stáří. Byl jsem prezentován jako člověk senilní a pro stáří neschopný, bez ohledu na mou bohatou publikační činnost a církevní práci.

Využil jsem tehdy svého postavení správce metropolitního stolce a obrátil se o pomoc k ekumenickému patriarchovi. Tomos, kterým nám v roce 1998 udělil autokefalitu, mi dává právo tuto pomoc žádat. Předpokládal jsem také, že k jeho případné intervenci se připojí hlavy všech ostatních autokefálních církví a že jeho postoj bude mít příznivý dopad na stanovisko našeho státu, neboť pro celou mou vlast je Cařihrad místem, odkud k nám přišla se svatými bratry Cyrilem a Metodějem naše slovanská kultura, díky které jsme přežili jako národ dodnes, byť tísněni nepřízní germánské přesily.

Náš předpoklad se splnil: Ekumenický patriarchát se nás ujal s bratrskou obětavostí a diskrecí a vrátil mi autoritu toho, kdo usiluje o správné a svědčí o pravdě. Takřka všechny pravoslavné patriarcháty a autokefální arcibiskupství se k němu připojily a náš stát přistoupil k přehodnocení svých zdrženlivých postojů vůči nám. Bolí nás jen, že na straně zmíněných není Ruská pravoslavná církev. Nacházíte pravdu na straně archimandrity Krupici? Obávám se, že ve svém jednání došel tak daleko, že jeho vítězství by znamenalo konec naší autokefality, ale i konec českého pravoslaví, které je nyní mnohonárodní; nacházejí v naší zemi domov pravoslavní Rusové, Ukrajinci, Řekové, Rumuni, Gruzínci, a všichni stmeleni v jednotě naší místní církve. Jestliže ta přestane být, zbydou jen národnostní skupinky, které se rozplynou v jinoslavném moři. My, Češi to cítíme jako násilné ničení pravoslaví u nás a prosíme Vás abyste aspoň nezasahovali proti mně a proti kanonickému vedení naší církve. Jsem ruskou církví vychován. Dostalo se mi od ní vzdělání, kterým žiji já i ti kterým sloužím, a dokonce v roce 2007 ve Vaší církevní nemocnici Svatého Careviče Dimitrije mi Vaši lékaři a sestřičky zachránili život a vyléčili všechny choroby, které v mém hříšném těle našli. A nebyl to jen nemocniční personál, ale i moskevští kněží a spousta dalších lidí, kteří se za mne modlili. Za to vše jsem stále vděčen. I z tohoto daru naše církev dnes žije. Prosím Vaši Svatost, aby zrevidovala své současné postoje vůči naší církvi a své mylné zásahy zaměnila modlitbami.

Za to prosí Boha Váš spoluslužebník

Arcibiskup Simeon olomoucko-brněnský

 

V ruském jazyce:

СИМЕОН
(Д-р Богосл Радивой Яковлевич)
АРХИЕПИСКОП ОЛОМОУЦКО-БРНЕНСКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ ЕПАРХИИ
Масарикова 17, 779 00, ОЛОМОУЦ


Его святейшеству Кириллу, патриарху Московскому и всея Руси
119034 Москва, Чистый переулок, 5

Ваше Святейшество,
Как Вам известно, весной прошлого года Православная церковь чешских земель и Словакии оказалась в очень тяжелой ситуации, из которой ищет выход сама и с помощью братских православных церквей. Я информировал о ней представителей этих церквей на торжествах Миланского эдикта в Сербии, где встретил искреннее понимание. Вы сами тогда меня обняли и пообещали помощь. В силу того, что Русская церковь действительно принимает участие в наших делах, я позволил себе обратиться к Вам с этим письмом, чтобы дополнить имеющуюся у Вас информацию:
В 2013 году Чешская Республика решила приступить к отделению церкви от государства, начав с передачи церковным организациям имущества, которое когда-то было отнято. Речь идет о миллионах, которые постепенно частями будут переданы главам отдельных вероисповеданий. Получателем за православную церковь должен был стать Блаженный митрополит Христофор. Однако в предпостную неделю минувшего года он был обвинен в серьезном проступке против нравственности и был допрошен Священным Синодом нашей церкви. Процесс проходил с полным соблюдением тайны, однако нашлись те, кто обратил на него внимание средств массовой информации, в результате чего стал объектом широкой гласности. Митрополит решил уйти в отставку, процесс был приостановлен и уже не доведен до конца. Вскоре жалобщица отозвала свою кляузу на митрополита, однако должность митрополиту не была возвращена.
Сегодня общеизвестно, что инициатором жалобы, процесса и его медиализации была группа высокопоставленных священников чешской православной церкви. Их целью, что нетрудно понять, стало стремление найти подход к средствам, которыми государство намеревалось рассчитаться с православной церковью. Для этого, прежде всего, требовалось отстранить епископа, который должен был получать деньги, то есть епископа пражского. Им был Блаженнейший владыка Христофор. Затем (заговорщикам) было необходимо подобрать подходящего человека, который его заменит. Им оказался архимандрит Марек Крупица, который был назначен управляющим пражской епархией, выдвинутый к тому же кандидатом на пражский престол. Обе функции обеспечивали доступ к деньгам. И, наконец, возникла необходимость изолировать Священный Синод, чтобы не помешал процессу передачи денег в «правильные руки». Синод состоял из четырех епископов: меня, моего викария епископа Иоакима и архиепископов Ростислава Прешовского и Георгия Михаловско-Кошицкого, близкого друга отца Марека. Примерно один возраст и непосредственная близость к архимандриту Мареку сдружили этих трех епископов. Они стали голосовать всегда совместно и большинством голосов принимали то, что им вздумается. Например, они проголосовали за наказания священников, которые отцу Мареку не нравились, либо которые позволяли себе протестовать против его мероприятий, за привилегии, которые святые каноны священникам запрещают, например, разводы. Мой голос всегда был перекрыт большинством голосов, даже когда речь шла о вещах канонически очевидных, которые предложил бы каждый разумный православный епископ. Одновременно с этим в Масс-медиа против меня началась компания с целью избавиться от меня, как избавились от Блаженнейшего Христофора. Против меня был использован мой преклонный возраст. Я был представлен, как человек престарелый, из-за старости неспособный; не принимались во внимание моя богатая публицистическая деятельность и церковная служба.
Тогда, используя свое положение исполняющего обязанности местоблюстителя Предстоятельского престола, я обратился за помощью к Вселенскому Патриарху. Томос, который в 1998 году даровал нам автокефалию, дает право мне просить об этой помощи. Я предполагал также, что к возможному вмешательству патриарха присоединятся главы всех остальных автокефальных церквей и что его подход будет иметь благотворное воздействие на позицию нашего государства, ибо для всей моей родины Царьград является городом, откуда к нам со святыми братьями Кириллом и Мефодием пришла наша славянская культура, благодаря которой мы выжили, будучи угнетаемы враждебностью германского превосходства, и живы как народ до сего дня.
Наше предположение исполнилось: Вселенский патриархат заступился за нас с братской самоотверженностью и деликатностью, вернув мне авторитет того, кто стремится к истине и свидетельствует о правде. Почти все православные патриархаты и автокефальные архиепископства к нему присоединились, а наше государство пошло на переоценку своих сдержанных позиций по отношению к нам. Только нам очень больно, что среди вышеупомянутых патриархатов нет Русской православной церкви. Вы находите правду на стороне архимандрита Крупицы? Опасаюсь, что в своих поступках он зашел так далеко, что его победа могла означать не только конец нашей автокефалии, но и конец чешского православия, которое является ныне многонациональным: на наших землях находят дом православные русские, украинцы, греки, румыны, грузины и все сплотившиеся в единстве нашей поместной церкви. Если она прекратит свое существование, то останутся лишь маленькие национальные группы, которые растворятся в инославном море. Мы, чехи, чувствуем это как насильственное уничтожение православия у нас и просим Вас, чтобы, по крайней мере, не выступали против меня и против канонического руководства нашей церкви. Я воспитан русской церковью. От нее получил образование, которым живу я и те, которым служу. Наконец, в 2007 году в Вашей церковной больнице святого царевича Димитрия Ваши врачи и сестры спасали мою жизнь и вылечили все болезни, которые нашли в моем грешном теле. И это был не только больничный персонал, но и московские священники и множество других людей, молившихся за меня. За это все я буду вечно благодарен. И этим даром наша церковь сегодня живет. Прошу Ваше Святейшество пересмотреть свои нынешние позиции в отношении нашей церкви и свои ошибочные вмешательства заменить молитвами.
За это просит Бога Ваш сослужитель
Симеон, архиепископ Оломоуцко-Брненский

Оломоуц, 06.03.2014

 

V anglickém jazyce:

His Holiness Kirill
patriarch of Moscow and the whole Russia
119034 Moscow, Tchisty pereulok 5

Your Holiness,

As you may know, last year in Spring, the Orthodox Church in the Czech Lands and in the Slovakia happened to find itself in a very difficult situation, from which it seeks some way out alone, as well as with assistance of brother Orthodox Churches. I have informed about it representatives of the above mentioned Churches during celebrations of the Milano Edict in Serbia, where I received a sincere understanding. You hugged me and promised to help me. And because the Russian Orthodox Church engages itself a lot in our matters, I would like to address you with this letter and provide you some more information:

The Czech Republic decided, in 2013 year, to go through separating the state from Churches, and beginning of this process happened to be returning the property to Churches, which had been confiscated in the past. There are payments worth millions, which will gradually be paid to heads of particular religions. On behalf of the Orthodox Church it should have been the metropolitan Christopher. But the last year, during the pre-Lent time, he was accused for serious moral failure and interrogated by the Holy Synod of our Church. The judging was led in full discretion, but somebody informed the mass media, so that it gained a wide publicity. Metropolitan decided to abdicate, the judging was interrupted and not brought to any conclusion. Later, the lady - complainant did call off this accusation against the metropolitan, but appointment has not been returned to our metropolitan.

Today it is known, that initiators of this accusation, process and medial publicity was a group of priests in higher administration of the Czech Orthodox Church. Evidently, target of this was to get access to money, by which our state wants to provide a remedy to the Orthodox Church. The first step was to remove the bishop, designated as the receiver of this money, it means the archbishop of Prague. This person was his Excellence Christopher. The next step was to get a new suitable man, who would replace him. Archimandrite Marek Krupica was selected as this person, he was appointed an administrator of the Prague Eparchy and also offered as a candidate to the Prague bishopric throne. Both positions open for him access to that money. And the last step was the necessity to cut off the Holy Synod, so that it could not spoil taking that money into “the right hands”. The Synod consisted of four bishops: me, my vicar-bishop Ioakim, and archbishops Rastislav of Prešov and George of Michalovce – Košice, a close friend of father Marek. About the same age and a close adherence to arch-monk Marek has brought together these three bishops. They always voted in accordance and therefore they passed all, what they had in their minds. For example, they passed punishments for priests, who were disliked by father Marek or who afforded to criticise him for his decisions, making privileges, which are not allowed to priests by the Holy Cannons, for example to divorce marriages. I have always been over-voted, even if an obvious cannon issues were concerned, such, that would propose any reasonable Orthodox bishop. At the same time, the publicity campaign against me was started in order to remove me, as well as it was done earlier against His Excellence Christofor. My age was used against me. I was presented as a senile person and unable because of my age, without any respect to my rich publication activity and work inside the Church.

Therefore I used my rights, being the administrator of the metropolitan throne, and I turned with my call for help to the ecumenical patriarch. Tomos, which awarded us in 1998 the status of autocephality, gives me the right to require this help. I also assumed, that heads of other autocephal Churches would join his probable intervention, and that his attitude would have a positive impact on the stand-point of our state, because for my motherland it is Constantinople the place, from where our Slavic culture had come with the Saint brothers Kyrill and Method, and thanks to which we have survived as a nation till now, though squeezed by unfavourable pressure of German superior strength.

Our assumption fulfilled: The ecumenical patriarchate undertook care of us with brother devotion and discretion and has returned me the authority of that, who makes effort to get the right and witnesses the truth. Almost all the Orthodox patriarchates and autocephal archbishoprics have joined this, and our state admitted a re-valuation of its rather reserved stand-point towards us. It only hurts us, that on the side of these patriarchates does not find itself the Russian Orthodox Church. Do you really find the truth on that side of archimandrite Krupica? I am afraid, that he went as far in his activities, that his victory would mean the end of our autocephality, as well as the end of the Czech Orthodoxy, which now turned to be a multinational; in our country there seek home the orthodox Russians, Ukrainians, Greeks, Romanians, Georgians and all of them are pulled together in unity of our Church. If this would not exist any longer, only national small groups will remain, which then will be dispersed within the sea of other religions. We, Czechs, do feel it as an aggressive destruction of the Orthodoxy in our country and we ask you to stop, at least, interfering against me and against the canonical administration of our Church. I have been brought up by the Russian Church. I have received education, which I live with, as well as those whom I serve. And even in 2007 year, in your Church Hospital of Saint Tsarevich Dmitriy, your doctors and medical sisters saved my life and cured all my diseases, which they have discovered in my sinful body. And it was not only the hospital staff, but also the Moscow priests and lot of other people, who prayed for me. For all of this I stay obliged to you. Also from this gift our Church lives today. I ask Your Holiness to review your current stand-point towards our Church and change your erroneous actions for prays.

For this prays to God your co-servant,

Archbishop Simeon of Olomouc and Brno

Skutočne veríme v toho istého Boha a svätú Trojicu ?

Po roku od vymysleného škandálu okolo bývalého prímasa Pravoslávnej cirkvi českých krajín a na Slovensku a následnej jeho abdikácie sme opäť vstúpili Veľkého postu a zamýšľame sa nad udalosťami, ktoré sa počas toho búrlivého roka odohrali. 

Búrlivého preto, pretože situácia po abdikácii metropolitu Kryštofa sa nenormalizovala, naopak došlo k jej zhoršeniu a vrcholom bola nadchádzajúca schizma – rozkol v cirkvi, keď za pomoci Moskovského patriarchátu v rozpore so všetkými kanonickými pravidlami, Ústavou Pravoslávnej cirkvi Českých krajín a na Slovensku a tradíciami Pravoslávnej cirkvi bol odvolaný Locum Tenens arcibiskup olomoucko - brnenský Simeon a na jeho miesto nastúpil dňa 09.12.2013 samozvaný miestodržiteľ metropolitného prestolu arcibiskup prešovský Rastislav.
Udalosti, ktoré sa odohrali na zasadaní synodu dňa 09.12.2013 majú veľa spoločného s udalosťami na kyjevskom “Majdánku“ akurát, že sa zaobišli bez krvi prelievania, ale aj tam aj tu, za pomoci cudzích mocnosti násilne bola moc prevzatá vzbúrenci.
Tak to bolo aj prípade, miestodržiteľa metropolitného prestolu arcibiskupa Simeon, ktorý za pomoci hlavného predstaviteľa Odboru medzinárodných vzťahov moskovského patriarchátu, metropolitu volokolamského Ilariona /Hilariona Alfejeva/ bol násilným spôsobom odstránený, a do funkcie za podpory samcoložca arcibiskupa michalovsko-košického Juraja, občianskym menom Jířího Rudolfa Stránského a za pomoci protestantského prozelytu Cirkvi adventistov siedmeho dňa - zvrátenej karikatúry mnícha, ktorý priestory chrámu Sv. Cyrila a Metoda v Kroměříži prenajal svojím príbuzným, aby si tam urobili krčmu, vináreň-vínoteku, biskupa Jachýma, občianskym menom Romana Hrdého, bol dosadený skoliotický arcibiskup prešovský a Slovenska Rastislav občianskym menom Ondrej Gont.
To čo sa ďalej odohrávalo v Pravoslávnej cirkvi českých krajín a na Slovensku nám pripomína nevydarenú tragikomédiu pod dramatickým a režijným spracovaním protojereja Mgr. Michala Švajku, neoficiálne nazývaného svojimi podriadenými Zerach, (bol knihovníkom – tajomníkom, šedou eminenciou Veľkého synhedrionu v čase odsúdenia Isusa Christa, ktorý presvedčil Piláta, aby vydal Isusa Christa na smrť), tajomníka eparchiálneho úradu Pravoslávnej cirkvi českých krajín a na Slovensku v Prešove, a človeka, ktorý v Pravoslávnej cirkvi má viac funkcii, ako najmodernejšia automatická pračka, samozrejme že platených, spomeniem len niektoré: (tajomník posvätného synodu, rektor bohosloveckého seminára, tajomník metropolitnej rady, správca farnosti v obci Závadka, profesor na bohosloveckej fakulte a podobne), bývalého praskáča - agenta ŠtB, zapísaného pod registračným číslom 15526 KS ZNB –ŠtB Košice, prof. ThDr. Milana Gerku,CSc.

Dňa 11.01.2014 bol do Prešova zvolaný XIII. Snem Pravoslávnej cirkvi českých krajín a na Slovensku, za účelom voľby metropolitu českých krajín a na Slovensku. Na tomto bol najprv v rozpore s kanonickými pravidlami, tradíciou Pravoslávnej cirkvi a Ústavou pravoslávnej cirkvi českých krajín a na Slovensku zvolený biskup Jachým na vakantnú pražskú katedru, a následne pod zdvihnutým ukazovákom tajomníka eparchiálneho úradu Pravoslávnej cirkvi českých krajín a na Slovensku v Prešove protojereja Mgr. Michala Švajku allias Zeracha, ktorý mal tu drzosť, že pri osobnom stretnutí s vladykom Simeonom, tomu povedal, že ak by sa zúčastnil prešovského zasadania snemu, zariadil by, že pražským arcibiskupom by bol zvolený on, zdrvujúcou väčšinou “slobodne sa rozhodujúcich“ prítomných voľby vyhral skoliotický arcibiskup prešovský a Slovenska, Rastislav, ktorého až na pár Pravoslávnych cirkvi (Antiochijská /patriarcha Ján mal diplomatickú nemoc a nezúčastnil sa ani Synaxisu, problém okolo Katáru/, Ruská a Poľská), ktoré sú pod vplyvom moskovského patriarchátu, neuznala žiadna Pravoslávna cirkev na svete za legitímneho prímasa Pravoslávnej cirkvi českých krajín a na Slovensku.
No a tak v priebehu tohto roka sme sa ocitli v zaujímavej situácii. Máme tu poníženého a opľuvaného vladyku Kryštofa, ktorý bol popravený - ukrižovaný vo vykonštruovanom procese bez súdu a dôkazov. Máme tu protestankého prozelytu - zvrátenú karikatúru mnícha, uzurpátora pražskej katedry nelegálneho a nelegitímneho Jáchyma, máme metropolitu, ktorého neuznávajú ostatné pravoslávne cirkvi, a máme miestodržiteľa metropolitného prestolu arcibiskupa olomoucko-brneského Simeona, ktorý je uznávaný, ako miestodržiteľ metropolitného prestolu Matkou Cirkvi Konštantínopolským patriarchátom, ako aj ostatnými Pravoslávnymi cirkvami vo svete.

A čo na to naša „svätá“ trojica posvätného synodu? Pre spresnenie, pod pojmom synoda myslím Juraja, Jachýma a Rastislava, nie však Simeona toho naša trojica nepovažuje za rovnocenného partnera - biskupa, lebo je s nimi v rozkole. “Necháme to uležať, keď sa to utrasie a situácia sa utíši potom to nejako svetu vysvetlime“.

A skutočne začali to vysvetľovať svojsky, a to najprv podaním sťažnosti plnej klamstiev a lži na advokátku JUDr. Alenu Kojzarovú, ktorú podľa nich “nikomu neznámu“ prizval na zasadnutie synodu dňa 09.12.2014 vladyka Simeon, ako svojho advokáta.
Nebudem vás nazývať otcami, lebo nie ste hodní tohto oslovenia, ale skutočne nebojíte sa Boha a nehanbite sa tak sprosto klamať, že sa jednalo o citujem: “všem účastníkům Posvátneho synodu o neznámou osobu...“? To tento osvietený protestant v mníškom habite Pravoslávnej cirkvi Krupica dostal asi amnéziu mozgu, keď písal túto, sťažnosť, že si nepamätá u koho bol častým hosťom a že jej krstil detí? A vy ste sa všetci traja pod tento lživý dokument unisono podpísali. Skutočne nemáte v sebe ani jeden z vás kúska sebareflexie a cti? Ako má vám potom veriť zverený Boží ľud?

Čo vy na to pán veľký nikým neuznávaný metropolita Ondrej nechcem použiť Rastislav, aby som nehanobil meno svätého Rastislava, s ktorým vy nič nemáte spoločne?
To túžba po bielom klobúku a diabol vám tak zatemnili váš mozog, že vo svojej pýche, ambícii po moci, peniazoch, kariére a ľudskom uznaní, už nedokážete triezvo uvažovať?
Poznám vás veľmi dlho a mal som o vás inú veľmi dobrú mienku, keď ste bol adoscelet, potom bohoslovec a nakoniec kňaz. Prečo ste tak hlboko klesli do bahna. Alebo ste tak morálne slabý a nechávate sa manipulovať pánmi Švajkom a Gerkom?
Čo si už nespomínate kto je Švajko, že okrem par svojich vyvolených ľudí, pre jeho drzosť, aroganciu, intoleranciu, neschopnosť empatie, kňazi eparchie ho nenávidia, ale každý sa bojí mu niečo povedať, aby neprišiel prácu, ktorá povedzme si aj finančne nie je na zahodenie. Až na pár jedincov, ktorí na svoju odvahu vzoprieť sa mu už doplatili, každý kňaz je si vedomý toho, že Michal sa neštíti ničoho, že je schopný najhoršej brutality a nerobilo by mu problém napodobniť Krupicu v Prahe. Spomínam si pán Gont, že aj vy ste sa pri rozhovoroch o ňom vyjadrovali v negatívom slova zmysle, alebo sa mýlim? Ak áno potom mi odpusťte.
Neviem si predstaviť, ako môžete spolupracovať s udavačom - agentom ŠtB v kňazskom ruchu Milanom Gerkom. Uvedomujete si, že tento človek slúžil diablovi najhrubšieho zrna, že udával svojich spolubratov v kňazskej službe a čo najhoršie veriacich ľudí, ktorí sa na neho s dôverou obracali. Koľkí ľudia boli pre neho perzekuovaní a koľko ľudí duševne aj fyzicky trpelo? Koľkým ľuďom to zničilo život a rodiny? Skutočne si to vo svojej zaslepenosti neuvedomujete? Alebo si myslite, že to bolo už dávno, že sa nič nestálo a že už je to všetko odpustené a zabudnuté? Ja by som od takého kňaza veru eucharistiu neprijal. Že to nie je pravda? Mám vám sprostredkovať rozhovor s bývalým vysokým funkcionárom ŠtB, ktorému Gerka donášal?
To skutočne si myslite, že títo dvaja sú tí praví, ktorí majú viesť, lebo vy ju doposiaľ nevediete našu Pravoslávnu cirkev? Že to sú ľudia, ktorí majú právo zastupovať našu Pravoslávnu cirkev, pred najvyšším predstaviteľom Matky Cirkvi v Konštantínopole? To už nemáme čestnejších a morálnejších ľudí? Nevadí Vám to, že spolu s nimi ste priviedli našu cirkev do medzinárodnej izolácie? Že Vás nikde do sveta nepozývajú, nevítajú a v dyptichou nespomínajú.
To nemáte v sebe toľko úcty, aby ste sa od nich dištancoval, aby ste ich poslal spytovať si svedomie a činiť pokánie tak ako to bolo v stredoveku niekde za múry kláštora? Nielen mne, ale aj veriacim, ktorí vedia čo sa deje v našej Pravoslávnej cirkvi sa dvíha z toho žalúdok a je nám na zvracanie!

A čo vy páni Gerka a Švajko nemyslite, že stačilo, že je už na čase dohrať svoje predstavenie a stiahnuť sa zo scény, že vaša hra sa už dohrala? Ako kedysi hovoril nebohý vladyka Nikolaj „ priviedli ste našu Pravoslávnu cirkev do halužia“.

Pán Gerka netrápi vás pre vašu minulosť svedomie? Alebo už žiadne nemáte, respektíve vo svojej túžbe po moci a bohatstve ste stratil už všetky nielen duchovne, ale aj ľudské zábrany. Stále nemáte ešte dosť? Chystáte sa na reinkarnáciu? Koľko potrebujete na slušné živobytie? Zverejnite veriacemu ľudu, ktorý neraz živorí na hranici chudoby, ale vás podporuje, lebo ste ich duchovný otec, svoj mesačný príjem zo všetkých svojich funkcii za službu Bohu. Koľkože to máte rokov fyzického veku? Normálni ľudia odchádzajú do dôchodku v 62. roku života. Vy si myslite, že ako 69 ročný ste stále nenahraditeľný, alebo nesmrteľný? Skúste sa niekedy stíšiť a zamyslieť sa nad sebou.

Pán Švajko, alebo trpíte na poruchu sluchového aparátu, alebo skutočne ste tak zaslepený mocou, že nevidíte a nepočujete, čo sa okolo vás deje a čo o vás ľudia hovoria a ako vás kňazi majú radi?
Spomínam si ako začiatkom 90-tich rokov, keď som kupoval v obchode Petra, kde pracovala vaša manželka kňazské oblečenie, ste nevedeli ešte ani toto poskladať. Bol ste milý ústretový a veľmi slušný. Vtedy by som ani v najhoršom sne nepredpokladal, že moc a peniaze vám tak pokrivia charakter. Nemyslite si, že aj vašim pričinením je spolubrat Imrich už nebohý? Ani trošku vás netrápi svedomie za nepríjemnosti, ktoré ste spôsobil spolubrat, alebo si myslíte, že pred naším nebeským Otcom zo všetkého sa vyvlečetie? Ak máte radi našu svätú Pravoslávnu cirkev za celé jej kňazstvo kráľovské aj hierarchické vás prosím dajte možnosť Svätému Duchu nech ju vedie a puste na jej čelo nášho Hospodina Isusa Christa.

Veriaci ľud sa ironický pýta, či v Pravoslávnej cirkvi českých krajín a na Slovensku budeme aj naďalej uznávať Svätú Trojicu v podobe Boh Otec, Boh Syn a Boh Duch Svätý, alebo budú sa prepisovať Bohoslužobne texty, kde bude uvádzaná nová trojica a to: Rastislav, Juraj a Jachým. Znie to komicky, ale je to na zamyslenie.

Vážení páni biskupi Rastislav, Juraj a Joachým, agenti ŠtB, Šuvárský, Gerka a pod., protojeri Červinský, Švajko, archimandriti Krupica, Schemiatovskyj a pod. a vám podobní prisluhovači a rektarní lezci, hanba vám, ste hanbou nielen našej cirkvi, ale celého pravoslávia. Nemáte úctu k žiadnemu človeku - obrazu Božiemu, nemáte úctu k kánonickému právu a zákonom či už cirkevným, alebo svetským, nemáte úctu k tradícii, nemáte pokoru, lásku, nemáte ani elementárnu ľudskú slušnosť a vychovanie, nemáte inteligenciu a schopnosti, nemáte nič, len svoju diabolskú pýchu a ambície. Namyslení, amorálni, sprostí, neschopní ( ale všetkého schopní ) korytári, ktorí neveria v pravého Boha, ale v boha Mamonu - toto ste vy.

Brat Angelár

Z redakční pošty

Rozhodnutí z Fanaru: Světové pravoslavné církve stále uznávají vladyku Simeona jako metropolitního správce naší církve a považují naši místní církev bez kanonicky zvolené hlavy.

Fanar, 9.3.2014

Jednotu světového pravoslaví komplikují dvě vážná témata: naše místní církev a Katar

Závěrečné komuniké všech pravoslavných církví z dnešního shromáždění v Cařihradu podepsaly všechny pravoslavné církve včetně Ruské církve kromě dvou církví. Nepodepsala církev Antiochijská a z důvodu nepřítomnosti také naše místní pravoslavná církev. Zdroj zde.

Podle zprávy serveru ROMFEA dnes jednotu světového pravoslaví komplikují dva vážné problémy. Prvním problémem je spor o církevní obec v Kataru, na kterou si činí nárok Jeruzalémská i Antiochijská církev.

Druhým problémem je naše místní pravoslavná církev. Pravoslavný svět neuznává volbu vladyky Rastislava metropolitou. Proto většina světových pravoslavných církví stále uznává vladyku Simeona jako metropolitního správce naší církve a považuje naši místní církev stále bez kanonicky zvolené hlavy.

Problém naší církve byl intenzívně diskutován také mimo oficiální program jednání se závěrem, že otázka Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku zůstává nedořešená a nelze v brzké době očekávat nějaké přijatelné řešení pro obě strany sporu, tedy ty, kteří požadují uznat volbu metropolity Rastislava a ty, kteří jeho lednovou volbu považují za nekanonickou kvůli událostem, které volbě předcházely.

Podle osobních sdělení přítomných hlav pravoslavných církví vladyka Simeon plánuje přijet osobně na Ekumenický patriarchát předložit návrh konečného řešení.

Více čtěte zde: Světové pravoslavné církve neuznávají naše samozvané biskupy Jáchyma a Rostislava

Světové pravoslavné církve neuznávají naše samozvané biskupy Jáchyma a Rostislava

 

Na pravoslavném shromáždění (Synaxis) na Ekumenickém patriarchátu v Cařihradu ze všech 14 autokefálních církví chybí pouze zástupci Antiochijské církve z důvodu nemoci a zástupci naší místní církve v českých zemích a na Slovensku z důvodu problémů spojených s neuznáním volby vl. Rastislava a vl. Jáchyma. (podrobně čtěte: Naše pravoslavná církev je dnes jedinou pravoslavnou církví na světě bez uznané hlavy a Pravdivá zpráva o slyšení před kanonickou komisí).

Na shromáždění se mimo jiné projednávají témata, která se přímo týkají naší místní církve.

Patriarcha Bartoloměj, který vede toto shromáždění světových pravoslavných církví, pronesl včera 7. 3. 2014 několik zásadních prohlášení a závěrů. Není složité si domyslet, kam a ke komu tyto slova směřují.

"Historická zkušenost ukázala, že autokefální církve se často chovají jako soběstačné církve, jako by chtěly říci ostatním církvím: Nepotřebujeme vás."- řekl patriarcha na setkání hlav a představitelů místních pravoslavných církví v Cařihradu.

Podle jeho slov, namísto toho, aby místní církve usilovaly o spolupráci s jinými pravoslavnými církvemi v otázkách týkajících se celého pravoslaví, tak "jednají svévolně a rozvíjejí dvoustranné vztahy s nepravoslavnými a jindy dokonce v duchu jistého nepřátelství."

"Jiné autokefální církve budují svoji vlastní relativně nepravoslavnou pozici, protože nepřijímají aktivní účast na všepravoslavně ustanovených činnostech."

"Jak se také nedávno stalo, některé církve nerespektovaly sborově přijatá a všepravoslavná ustanovení, bez ohledu na to, že je samy podepsaly." - prohlásil patriarcha Bartoloměj, jak ho cituje jeho tiskové oddělení.

Jak řekl, toto prokazuje potřebu nějakého regulačního orgánu ustanoveného oficiálně a nebo neoficiálně, který by řešil všechny vznikající rozpory a problémy, aby se zabránilo rozdělení a sporům.

Více informací na Internetovém věstníku SŮL ZEMĚ.

Velmi podrobnou reportáž s přehledem obsahů referátů jednotlivých řečníků si můžete přečíst na pravoslavném weblogu AMBON.

Naše pravoslavná církev je dnes jedinou pravoslavnou církví na světě bez uznané hlavy

Řecký zpravodajský server DOGMA přinesl dne 6.3.2014 reportáž o chystaném nedělním shromáždění hlav všech pravoslavných církví v Cařihradu. Naše církev je dnes jedinou pravoslavnou církví bez hlavy a proto se shromáždění nemůže zúčastnit. Toto shromáždění se koná po šesti letech od posledního shromáždění v roce 2008.

originál je zde:

Rozdíly mezi dnešním setkáním hlav pravoslavných církví a posledním setkáním v roce 2008.

(překlad, text Andreas Loudaros, fotografie H. Manginas)

Pvní setkání hlav pravoslavných církví na Fanaru (sídlo Ekumenického Patriarchátu v Cařihradu) na Neděli pravoslaví se konalo v roce 1992, potom v roce 1995 na ostrově Patmos, v Jeruzalémě v roce 2000 a ve stejném roce také v Cařihradu (Konstantinopolu) při oslavách dvou tisíc nerození Ježíše Krista. Poslední setkání se konalo v říjnu 2008 na Fanaru. Objektiv kamery zachytil účastníky při společném zasedání v chrámu sv. Jiří a při službě ve stejném chrámu.

Významná část tváří, které se tehdy účastnili, se od té doby změnila. Tehdy byl v Moskvě patriarcha Alexij a dnes bude tuto církev zastupovat patriarcha Kiril.

Tehdy se shromáždění účastnil Antiochijský patriarcha Ignatios na rozdíl od dnes nepřítomného patriarchy Jana, který se nezúčastní ze zdravotních důvodů. Církevní zákulisí ale mluví o diplomatické nemoci kvůli Jeruzalémskému patriarchátu v případu Kataru. Tehdy byl Antiochijský patriarcha přítomen, avšak dnes bude chybět i metropolita Pavel z Aleppo.

Shromáždění se v roce 2008 také účastnil vladyka Kryštof, metropolita českých zemí a Slovenska. Ale v dnešním shromáždění tato církev nebude vůbec nijak zastoupena kvůli problémům, které se nakupily kolem uznání jeho následovníka arcibiskupa Rastislava.

Je třeba ještě poznamenat, že v roce 2008 byly církve Srbska, Rumunska, Bulharska, Gruzie a Polska reprezentovány svými arcibiskupy, ale dnes jsou všechny tyto církve reprezentovány svými metropolity (primasy), což jim dodává zvláštní význam.

V podstatě lze prohlásit, že kromě Antiochijské církve a Pravoslavné církve v českých zemí a na Slovensku budou všechny pravoslavné církve na tomto shromáždění zastoupeny na nejvyšší úrovni.

Fotografie jsou ze shromáždění z roku 2008.

Zdroj: Sůl a země 

Probíhá setkání nejvyšších představitelů všech místních pravoslavných církví

 

První den setkání (synaxis) (6.3.2014). Patriarší chrám sv. Jiří ve Fanaru.

Zasedání hlav místních pravoslavných církví předsedá ekumenický patriarcha Bartoloměj.

Zasedání zahájil patriarcha Bartoloměj (Konstantinopol), který připomněl, že "pravoslavné eklesiologii je zcela cizí" každá představa, která by umožňovala "celosvětové panování jakékoliv z místních pravoslavných církví nebo jejího představitele". Dále zdůraznil: "Všem je nám svěřena odpovědnost za jednotu naší svaté Církve."

Jediná místní autokefální církev, která nebyla na synaxis pozvána, je naše "Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku". Důvodem je skutečnost, že zvolení vl. Rostislava metropolitou (čili nejvyšším představitelem) není v pravoslavném světě doposavad všeobecně akceptováno.

Proto je na naši církev pohlíženo jako na církev, která je momentálně bez svého nejvyššího představitele (viz o tom článek v oficiálním věstníku "Sůl země" a "Memorandu" metropolitního správce vladyky Simeona).