so11172018

Last update12:51:23 AM

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back Jste zde: Domů Aktuality

Aktuality

Pravdivá zpráva o slyšení před kanonickou komisí


MEMORANDUM

METROPOLITNÍHO SPRÁVCE (LOCUS TENENS) PRAVOSLAVNÉ CÍRKVE V ČESKÝCH ZEMÍCH A NA SLOVENSKU ARCIBISKUPA OLOMOUCKO-BRNĚNSKÉHO SIMEONA O JEHO SLYŠENÍ PŘED KANONICKOU KOMISÍ KONSTANTINOPOLSKÉHO PATRIARCHÁTU,

ISTANBUL, FANAR, DNE 1. - 2. BŘEZNA 2014

Na pozvání hlavy naší Matky Církve Jeho Všesvatosti Bartoloměje, arcibiskupa konstantinopolského, Nového Říma, ekumenického patriarchy přiletěl do jeho sídla ve Fanaru arcibiskup olomoucko - brněnský a metropolitní správce Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku, Jeho Vysokopřeosvícenost vladyka Simeon s doprovodem. Delegaci tvořili igumen monastýru v Mostě Izaiáš Slaninka, jerej Jan Beránek, duchovní v Příbrami, jerej Alexander Lapin, klerik olomoucko-brněnské eparchie a pravoslavný duchovní rakouské armády, jakož i osobní tajemník vladyky Simeona, pan Ing. Igor Střelec. Delegace přiletěla na jednání Komise pro kanonické záležitosti a mezipravoslavné vztahy konstantinopolského patriarchátu posuzující současnou situaci v naší pravoslavné církvi.

Na jednání komise byl pozván také arcibiskup Rostislav, který se nedostavil a na místo kterého se jednání účastnila delegace ve složení vladyků Jáchyma a Juraje, arcibiskupa michalovsko-košického spolu s Milanem Gerkou, tajemníkem Posvátného synodu, prot. Michalem Švajkem, tajemníkem eparchiální rady prešovské pravoslavné eparchie a konzultantem prot. J. Šuvarským.

Zasedání komise zahájil Jeho Všesvatost patriarcha Bartoloměj, který vyzval všechny přítomné k moudrosti a pokoře při jednání a hledání řešení pro uklidnění situace v naší církvi. Při této příležitosti obě delegace pozdravily Jeho Všesvatost ku příležitosti jeho narozenin.

Poté se konala oddělená slyšení obou delegací před komisí pro kanonické záležitosti pod vedením Jeho Vysokopřeosvícenosti Janem, metropolitou pergamským a členy, Jeho Vysokopřeosvíceností Melitonem, metropolitou filadelfským, Jeho Vysokopřeosvíceností Emanuelem, metropolitou francouzským, Jeho Vysokopřeosvíceností Gennadiem, metropolitou sasimským, archimandritou Bartolomějem Samarasem, tajemníkem Posvátného synodu konstantinopolského patriarchátu a patriarším diákonem Nifonem.

Komise si nejprve vyslechla pohled na současnou složitou situaci v naší církvi z úst Jeho Vysokopřeosvíceností vladyky Simeona a jeho doprovodu. Projev mimo jiné obsahoval přehled všech dosavadních nekanonických a protiústavních kroků uskutečněných v období po vynucené abdikaci vladyky Kryštofa až po současnost, včetně událostí od 9. 12.2013, které zapříčinily stav blížící se rozkolu v naší církvi.

Po tomto slyšení se na pozvání Jeho Všesvatosti patriarchy Bartoloměje a v jeho přítomnosti obě delegace zúčastnily společného oběda.

Toutéž komisi pak následovalo slyšení i druhé delegace, které se protáhlo až do večerních hodin. Během tohoto jednání, i přes usilovnou snahu komise napravit nesrovnalosti vzniklé situace, se nepodařilo dospět k žádným, ani kompromisním závěrům. Delegace biskupů Juraje a Jáchyma tak opustila jednání, aniž se pak účastnila původně plánovaného společného projednání možných východisek ze současné složité situace naší církve.

Tímto, podle vyjádření členů komise, nezbývá než považovat danou situaci nejen za nevyřešenou, ale též za nezměněnou od momentu abdikace Jeho Blaženosti metropolity Kryštofa a kanonického ustanovení metropolitním správcem Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku, Jeho Vysokopřeosvícenosti vladyku Simeona.

Na Neděli odpuštění dne 2. března 2014 se konala archijerejská liturgie za přítomnosti Jeho Všesvatosti patriarchy Bartoloměje, přítomného episkopátu Matky Církve, jakož i metropolitního správce Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku arcibiskupa Simeona s doprovodem. Po liturgii na pozvání Jeho Všesvatosti arcibiskupa Bartoloměje se vladyka Simeon s doprovodem zúčastnili společného oběda.

Delegace Jeho Vysokopřeosvícenosti vladyky Simeona dne 2. 3. 2014 ve večerních hodinách opustila Fanar a vrátila se do vlasti.

+ Simeon

 

Originál Memoranda str.1 a str.2

 

LOCUM TENENS OF THE METROPOLITAN SEAT OF THE ORTHODOX CHURCH IN THE CZECH LANDS AND SLOVAKIA HIS EMINENCE SIMEON ON A MEETING OF THE COMMITTEE FOR CANON LAW OF THE PATRIARCHATE OF CONSTANTINOPOLIS,
ISTANBUL, FANAR, 1st.-2nd. MARCH 2014

M E M O R A N D U M


By invitation of the head of our Mother Church, His All-Holiness Bartholomew, archbishop of Constantinopolis – New Rome, Ecumenical Patriarch, Locum Tenens of the Orthodox Church in the Czech lands and Slovakia, our only canonical bishop, archbishop of Olomouc and Brno His Eminence Simeon accompanied by Ing. Igor Střelec, a long-time former chairman of the Economic Comitee of the Metropolitan Council of the Orthodox Church in the Czech lands and a publisher of Ikona magazíne, next the igumenos of Most Monastery Izaiáš Slaninka, fr. Jan Beránek, a clergyman in Příbram and a clergyman of the Eparchy of Olomouc and Brno in Vienna fr. Alexander Lapin arrived at the Patriarch´s seat in Fanar. The delegation arrived to attend a meeting of the Comitee for Canon Law and Inter-Orthodox relations of the Patriarchate of Constantinopolis which is evaluating the present situation of our Orthodox Church.

Archbishop Rostislav was also invited. However he did not arrived for that important meeting. Instead of him a delegation composed of His Eminence Juraj, the archbishop of Michalovce and Košice, bishop Jáchym, next prot. Milan Gerka, The Secretary of Sacred Synod, prot. Michal Švajko, secretary of the Eparchial Council of the Orthodox Eparchy of Prešov and prot. J.Šuvarský, a withdrawn Director of the Eparchy of Prague, as a consultant arrived.

The meeting of the Committee was opened by His All-Holiness Patriarch Bartholomew who call all the present to be wise and humble during negotiations and looking for the solution to tranquilize the situation of our Church. On this occasion both delegations congratulated to His All-Holiness on his birthday.

The Committee for Canon Law presided by H.E. Ioann, metropolitan of Pergamon and members H.E. Meliton, metropolitan of Philadelphia, H.E. Emmanuel, metropolitan of France, H.E. Gennadios, metropolitan of Sasim, archimandrite Barthomoew Samaras, the Secretary of Holy Synod of the Patriarchate of Constantinopolis and patriarchal deacon Nifon heard out a statement on the situation of our Church from H.E .Simeon and his accompaniment which included an overview of all existing canonical violations and unconstitutional acts that have been made in the period from H.E. Kryštof removal and his forced abdication until the present time including the events on 9th. Dec 2013 that led to the situation of an imminent schisma of our Church. Thanks to the analysis and a clear and comprehensible introduction, H.E. Simeon saved our autocephalousy of our Church which could have been removed from us.


By invitation of His All-Holiness Patriarch Bartolomew and in his presence both delegation had lunch together. After that the Committee of the same composition heard out argumentation of sekond delegation led by archbishop Juraj and bishop Jáchym. During these negotiations despite strenuous efforts of the Committee to correct the irregurality of the situation they failed to come to any, not even compromise, reset. The delegation of bishops Juraj and Jáchym then left the meeting not having attended an originally planned meeting of both delegation to negotiate a possible way-out from the present complex situation of our Church.
Hereby, according to the Committee members´ statement, there is no choice but to consider the actual situation not only as non-solved but also unchanged since the moment of the abdication of His Beautitude metropolitan Kryštof and canonical assignation of H.E. Simen Locum Tenens of the Orthodox Church of the Czech lands and Slovakia who is still recognized as the only canonical head of our Church.

In the end of the journey, on the Sunday of Reconciliation, a Divine Liturgy in presence of His All-Holiness Patriarch Bartholomew, episcopate of the Mother Church as well as Locum Tenens of the Orthodox Curch in the Czech lands and Slovakia with his accompaniment took place. After the Liturgy, by invitation of his All-Holiness Patriarch Bartholomew H.E. Simeon and his accompaniment had lunch together.

The delegation of H.E. Simeon left Fanar in the evening hours of 2nd.March 2014 and went back home.

 

Prohlášení Moskevského patriarchátu ke krizi na Ukrajině

... Archipastýři a pastýři! Drazí bratři a sestry!

Trpím, když hledím na to, co v současnosti na Ukrajině probíhá. Politické sváry vedou ke konfrontaci a rozdělení lidí, a to i těch, kteří jsou spojeni stejnou vírou. Je ohrožena existence Ukrajiny jako jednoho státu. Tyto události jsou výsledkem vnitřní politické krize, neschopnosti různých společensko-politických sil se domluvit na nenásilném řešení existujících problémů společnosti.

Dítkami naší církve jsou lidé různých politických názorů a přesvědčení, a také ti, kteří dnes stojí na různých stranách barikád. Církev se nestaví na žádnou stranu politického boje. Údělem církve však je rmoutit se nad těmi, kdo byli postiženi násilím, zajímat se o ty, kteří potřebují ochranu a jejichž životy jsou v nebezpečí.

Ujišťuji ... ukrajinské věřící, že učiním vše, co je možné, abych přesvědčil ty, kteří mají v rukách moc, že nesmějí dopustit zahynutí pokojných lidí na ukrajinské zemi, která je tak drahá mému srdci. Krev našich spolubratří, prolitá v Kyjevě a jiných ukrajinských městech, je důsledkem nenávisti. Znesváření lidé stojící na různých bojujících stranách dovolili nepříteli lidského rodu, aby v jejich srdcích rozdmýchal zlobu. Nechť Bůh zarazí jakoukoliv ruku, která se napřahuje, aby způsobila bolest a utrpení. Kéž Hospodin požehná těm, kteří hájí mír! Ať nejmilostivější náš Otec nedopustí, aby šel bratr proti bratru, aby pokračovalo násilí, aby bylo zneuctíváno to, co je posvátné. Kéž už nebudou další oběti na Ukrajině. Vroucně se za to všichni modleme!

Nikdo z těch, kdo teď žijí na Ukrajině, se nesmí cítit cizincem ve svém rodném domě, ať už hovoří jakýmkoliv jazykem. Nesmí být dopouštěna další polarizace společnosti a nárůst násilí proti pokojnému obyvatelstvu. Všemu lidu je nutno garantovat uskutečňování jeho práv a svobod, včetně práva na účast v přijímání osudových rozhodnutí. Ti, kteří jsou u vlády, jsou povinni nedopustit násilí a zločiny. Ukrajinský národ sám - bez vnějších zásahů - musí určit svou budoucnost.

Bratrství ruského, ukrajinského a běloruského národa - to je realita, která se zrodila v utrpení během historie; řada minulých pokolení za ni trpěla. Tato skutečnost žije v našich srdcích a musí určit naši budoucnost a nesmí být obětována kvůli momentálním zájmům.

Dnes je (podle pravoslavného kalendáře) "neděle všeobecného odpuštění", a tak se obracím ke všem svým bratřím a sestrám v Kristu s vroucí výzvou ke vzájemnému pochopení a odpuštění. Obracím se ke všem, kteří třímají v rukách moc: Nepřipusťte páchání násilí nad pokojnými občany!

Pane, požehnej lid svůj a ochraňuj od všeho zla každého, kdo žije v ukrajinské zemi!

+ Kyrill, patriarcha moskevský a celé Rusi

2. března 2014

Z redakční pošty: Nemáte svědomí, nevěříte v Boha.

Brzy začíná Velký půst, během kterého minulý rok odešel vladyka Kryštof ze svého úřadu. Blíží se neděle, kdy se navzájem žádáme o odpuštění, chtě-nechtě se člověk musí zamyslet nad událostmi, které poslední rok (resp. období od minulého půstu) přinesl.

V dubnu (bývalá) paní Rapcunová iniciovala žalobu na vladyku Kryštofa ve věci údajného poměru s ní (u běžného občana slovní spojení poměr a žaloba většinou vyvolává úsměv), pak stejná paní nakrmila touto pseudoinformací televizi NOVA a vznikla z toho celorepubliková fraška doprovázená (jako je tomu obvykle u církevních skandálů u nás v republice) nekonečnými komentáři v domácnostech o "nenažraných černoprdelnících". Situace nabrala rychlý spád, bulvární média masírovala vladyku Kryštofa bez důkazů a slušnosti, vladyka to psychicky neunesl a odstoupil. To se, jak se později ukázalo, stalo tragickým pro celou církev. Ne snad, že by vladyka byl bez chyby, on si to nikdy o sobě nemyslel a ani se tak nechoval, ale prostě z důvodu toho, co následovalo po jeho rezignaci a trvá do dnešních dnů.

Po rezignaci vladyky bylo relativně rychle svoláno eparchiální shromáždění pražské eparchie kvůli volbě nového biskupa. Přičemž z velkého množství kandidátů byli připuštění jenom dva: 1) prakticky ženatý představitel aternativní verze mnišství, toho času neschopný Ferda Mravenec správce pražské eparchie, archimandrita Marek Krupica, 2) toho času kněz Moskevského patriarchátu, velmi známý v republice kněz, Michal Dandár. Nebylo velkým překvapením, že shromáždění ani jednoho nezvolilo. Bylo naopak zarážející, že k volbě byli připuštění jenom oni dva, například vladyka Kryštof byl uznán "kanonický nezpůsobilým" přestože neproběhl žádný soud ani nebyly (dodnes) předloženy žádné důkazy. Zkrátka "právo" a "rozum" dle představ synodu, čehož jsme pak byli svědky vícekrát. Zarážející bylo i to, jak dlouho se potom s volbou otálelo, místo toho, aby se nová volba uspořádala za měsíc, byla až na podzim. V ní byli opět "silní" kandidáti: 1) z homosexuality osočovaný arcibiskup Jiří, 2) instantní mnich otec Dorotej (bývalý manžel iniciátorky skandálu z dubna Rapcunové), volba logicky dopadla neslavně, jak z hlediska výsledku, tak z hlediska průběhu. Vladyka Kryštof opět "logicky" nebyl připuštěn.

V mezidobí stojí za povšimnutí 3 věci: petice "za návrat vladyky Kryštofa", mediální masáž jak příznivců návratu, tak jeho odpůrců, no a návrh ministerstvu na zrušení registrace církve, který podal pan Freimann. Petice je vždy legitimním prostředkem vyjádření názoru. Bohužel ale někteří zástupci petičního výboru, jmenovitě pan Komkov, toho spíše využili jako grafomaniakální příležitost projevu své zloby a ignorace, za což byli odměněni obdobným způsobem. Pan Freimann je kapitola sama o sobě, těžko říci něco dobrého o člověku, který chce zrušit církev.

Posuňme se ale dál. Takže co udělali členové synodu za 6 měsíců od dubna 2013? Prakticky nic, naprosto žádná snaha o řešení situace, což v kombinaci s podprůměrnými schopnosti není zrovna to, co člověk od hierarchů očekává. Na podzim došlo ke změnám i v pražské eparchii, běsnícímu Markovi Krupicovi, který mezitím nelegitimně a polo-legálně odvolával faráře (někdy i tajně, aniž by jim to oznámil) a nahrazoval je pochybnými existencemi (nebo vůbec nikým, jako v našem chrámu v Moskvě), přibyl nový spolupracovník - mukařovský kněz Evžen Červinský, který nahradil dlouholetého udavače STB otce Jaroslava Šuvarského. Nutno říci, že otec Evžen do party ideálně zapadl a je důstojným (resp. skoro identickým) nástupcem takového "morálního formátu" jako byl otec komunistický práskač "aspirant" Šuvarský.

V mezidobí otec Marek Krupica rovněž absurdně "vysvětlil" celé církvi a republice, že vladyka Simeon (jeho nadřízený) je starý dement a netřeba ho brát vážně. Ve kterékoli jiné církvi by za to jako kněz okamžitě a navždy skončil a musel by odtáhnout i se svou "manželkou", nikoli však u nás. Za vladyku Simeona se prakticky nikdo nepostavil, právě naopak. To je zářný příklad "úcty" a "morálky" ostatních členů synodu, kteří podpořili svého kumpána Marka v jeho chování, za které by se červenal i leckterý kriminálník.

Pokročili jsme časově až k "řešení" situace v církvi. Synod jmenoval pražského arcibiskupa - Jáchyma. Ano, jmenoval. V rozporu s Ústavou naší církve. Proč je to špatně? Za prvé tím porušujeme základní dokument naší církve, což znamená, že pro český stát je tento arcibiskup nelegální a v končeném důsledku to může vést ke zrušení naší církve. Za druhé je to nelegitimní. Proč? Protože arcibiskup pražský je volen eparchiálním shromážděním nikoli nadarmo, on totiž rozhoduje o životech a budoucnosti právě těch lidí, kteří jsou v této volbě voliči a zároveň i o životech jejich rodin, proto voliči volí takového arcibiskupa, kterému mohou věřit - jako duchovnímu, i jako slušnému člověku. Na základě tohoto jmenování proběhl na Slovensku sněm, který zvolil metropolitu - zdrcujícím způsobem vyhrál bezbarvý arcibiskup prešovský Rastislav, což samo o sobě svědčí o účelovosti jmenování Jáchyma.


No a tak jsme v zajímavé situaci. Máme tu oplivaného vladyku Kryštofa, který byl odsouzen (přesněji řečeno - popraven ve vykonstruovaném procesu bez procesu) bez soudu a důkazů. Máme tu uzurpátora pražské katedry - nelegálního a nelegitimního Jáchyma, který se všemi lidmi jednal a jedná jako zvrácená karikatura mnicha v "úctě a pokoře" zhruba takto: "držte huby, nikdo a nic mě na světě nezajímá, biskup jsem já a můj názor je posvátný" (snad to odborníci někdy vyléčí), zatímco jeho samotného přirozeně neuznává český stát, což může vyústit ve zrušení registrace naší církve. No a máme metropolitu, kterého neuznávají ostatní pravoslavné církve. A reakce synodu (pro upřesnění, pod pojmem synod myslím Jiřího, Jáchyma a Rastislava, nikoli Simeona)? Nějak to okecáme a necháme uležet. Co prosím?! To, že porušujete zákony světské i kanonické? To, že kvůli vám hrdobcům a hlupákům nám Ministerstvo kultury možná zruší církev? To, že kvůli vám, líným a nevzdělaným bezvěrcům, nemajícím úctu k nikomu a ničemu na světě, nevděčným zrádcům, podrazákům a pokrytcům, přijdeme patrně za pár týdnů o autokefalitu? Toto chcete "okecat" a nechat uležet? Hanba vám, jste ostudou nejenom naší církve, ale celého pravoslaví. Nemáte úctu k žádném člověku - obrazu Božímu, nemáte úctu k právu kanonickému a zákonům, nemáte úctu k tradici, nemáte pokoru, lásku, nemáte ani elementární lidskou slušnost a vychování, nemáte inteligenci a schopnosti, nemáte nic, jenom svou ďábelskou pýchu a ambice. Hloupí, sprostí, neschopní (ale všehoschopní) korytáři, kteří nevěří v Boha - toto jste.

Jste tu pro lidi a kvůli lidem a vy je umíte jenom ponižovat a plivat na ně, přestože skoro každý z nich je důstojnější člověk než vy všichni dohromady. Nakládáte (zejména Jáchym) s církevními prostředky, aniž byste k tomu byli oprávněni a tím okrádáte církev i stát. Nakládáte s lidskými životy (zejména Jáchym a Krupica), aniž byste měli legitimitu, znalosti, schopnosti a inteligenci k takovým krokům. A přesto se vám spí dobře. Nemáte svědomí, nevěříte v Boha. A vladyka Kryštof se zjevně něčím provinil, on to dobře ví: provinil se tím, že nerozpoznal takové amorální zrůdy, že vaši neschopnost a toho času zakřiknutost mylně přijal za pokoru a pustil vás od úřadů. Suďte si bez důkazů vladyku Kryštofa, odsuzujte na potkání kněží a prosté věřící, suďte! Nebude to dlouho trvat a vás bude za to soudit Bůh! Nechť náš Pán požehná zahraničním biskupům ze starých sesterských církví a skrze ně vás bezbožníky (Jáchyma, Rastislava, Jiřího, Marka, Jaroslava a další) soudí!

=

Dobrý den, posílám takové menší zamyšlení, je sice poměrně ostré, ale (snad) k věci. Budu rád, pokud to umístíte na svých stránkách. Své jméno bych nerad ventiloval, je to zbytečné.

Metropolitní správce arcibiskup Simeon vydal novou knihu

Vysokopřeosvícený Simeon, arcibiskup olomoucko-brněnský, metropolitní správce a jediný kanonický biskup PCČZS vydal další novou knihu s názvem "Neděle s Ježíšem".

Napsáním této nové knihy, dal arcibiskup Simeon tu nejlepší odpověď na urážky z úst kněze M. Krupici či mladých biskupů, kteří se opakovaně snažili u věřících či široké veřejnosti vzbudit lživý dojem, že arcibiskup Simeon je ve věku 88 let "senilní".

Tito mladíci, kteří dělají ostudu pravoslavné církvi, však evidentně neznají pravoslavnou historii natož současné dění v pravoslavném světě.

Jenom krátce pro zajímavost:

  • patriarcha rumunské pravoslavné církve Teoktist zemřel v roce 2007 ve věku 92 let,
  • patriarcha srbské pravoslavné církve Pavle zemřel v roce 2009 ve věku 95 let,
  • patriarcha bulharské pravoslavné církve Maxim zemřel v roce 2009 ve věku 98 let...

Všichni výše zmínění patriarchové byli výrazně starší než arcibiskup Simeon, avšak nikdo nikdy si je nedovolil urážet kvůli věku - zůstali hlavami svých církví až do smrti.

Jsme rádi, že Vám můžeme představit tuto novou knihu.

Po jejím přečtení každý pochopí, že arcibiskup Simeon skutečně není senilní, ale naopak moudrý muž, který se postavil proti spiknutí mladých ambiciózních biskupů a dlouholetých agentů StB v čele s J. Šuvarským a jeho estebáckých  přisluhovačů.


NEDĚLE S JEŽÍŠEM
Arcibiskup Simeon
(Radivoj Jakovljevič)

Tato knížka je sbírkou mých nedělních kázání. Každou neděli při svaté liturgii se čte úryvek z knihy Skutků nebo z listu některého apoštola a úryvek z Evangelia. Neodlučným doplňkem těchto čtení je jejich výklad, kázání.
Za více než padesát let se těchto písemně zaznamenaných nedělních kázání nahromadilo tolik, že mohla vytvořit knihu. Tak jsem se pustil do sestavování této knížky jednak na žádost některých věřících, kteří mi říkali, že se jim kázání líbila, jednak pro ty, kdo se v neděli do chrámu nedostanou, čtou si doma oba úryvky z Písma a uvítali by, kdyby si po nich mohli přečíst i výklad.
U každého kázání ponechávám datum vzniku. To proto, aby čtenář nebyl překvapen, najde-li vedle sebe kázání nestejné kvality, ba nestejného slovníku a stylu. Během let jsem se měnil a je to znát i na mé tvorbě.
Měnil se i text Písma, které jsem v kázání citovával; text kralický byl vystřídán Českým ekumenickým překladem s odpovídajícími zkratkami a značkami, způsobem psaní vlastních jmen a podobně.

Bibliografie:
1958 – skripta k celé Bibli kromě knih Mojžíšových
1990 – připravil k vydání knihu archimandrity Sávvy Nerudy „Život našeho Pána Ježíše Krista“.
2000 – kniha vlastních vánočních povídek „Doteky odjinud“
2003 – biblická zamyšlení „Ježíšův příchod“
2005 – úprava své doktorské práce „Tajemství starozákonního proroctví“.

Redakce

Homosexuální lobby v ruské pravoslavné církvi

Homosexuální lobby v ruské, ne v řecké pravoslavné církvi

Sodomie, neboli homosexualita je biblicky i církevně odnepaměti v Pravoslavné církvi považována za velmi těžký hřích.
Dalším důkazem, že Rusko se dosud neobrátilo k Pánu Ježíši Kristu je následující zpráva:

15.1.2014: 
50 z 300 ruských biskupů (tj. z nejvyššího duchovenstva) Ruské pravoslavné církve moskevského patriarchátu je aktivně homosexuálních. Pro překladatele z ruštiny - Rusové o homosexuálech říkají, že jsou tzv. "modří". Ostatní biskupové s homosexuální lobby pouze spolupracují pro materiální výhodnost, nebo strach a o tomto sodomském hříchu svých nadřízených, kolegů i podřízených, mlčí. Nejhorší situace je přímo na centrále patriarchie v Moskvě, ta mlčí nejsilněji, ač by mohla snadno s homosexuální lobby zatočit. Stěžovat si na homosexuální obtěžování u církevního soudu nepomáhá, ale naopak uškodí obětem. Homosexuální profesoři verbují pro aktivní homosex studenty bohosloví už v nejnižším ročníku.

Kdy homosexuální lobby v Rusku vzniklo? Koncem 60.let 20.století. (Doplňuji: Čili ve stejné době jako vznikla na Západě sexuální a homosexuální revoluce mezi nevěřícími, i kdy souběžně vzniklo homosexuální lobby v katolickém Vatikáně po 2.vatikánském koncilu za vlády papeže Pavla VI., který byl aktivním homosexuálem a homosexuály vybíral na biskupy, dle důkazů dona Villy. V té době apostase - odpadlictví od Krista se měl dle proroctví narodit Antikrist po smrti sv. Pelagie Rjazaňské, ta zesnula r.1966)

Za patriarchy Alexeje II. byli za homosex sesazeni 4 biskupové. Avšak nový patriarcha Cyril žádného homosexuálního biskupa nesesadil, ale naopak 3 dříve sesazené homosexuály Guria, Sávu a Nikona dosadil zpět na biskupské katedry. Jednoho homosexuálního biskupa "potrestal" současný patriarcha Cyril tím, že ho ještě více povýšil. O patriarchovi Cyrilovi se říká, že je praktikujícím homosexuálem jako jeho učitel Nikodim Rotov metropolita leningradský, kterému byl od svých 24 let osobním sekretářem.

Diakon Kurajev homosex současného patriarchy Cyrila ani nepotvrzuje, ani ho nevyvrací. Vyhýbá se přímé odpovědi. Ale odpovídá nepřímo. Uvádí příklad z Řecké pravoslavné církve. Tam, když se nejvyšší vedení, církevní synod dozví, že brzy se v masmédiích objeví důkazy, že konkrétní biskup je homosexuální, tak si ho pozvou na kobereček a dají mu vybrat: buď odejít do předčasného důchodu a dostávat důchod a bude se o něm mlčet, nebo se zúčastnit soudu, ale když soud prohraje, tak nedostane žádný důchod a veřejně se ho budou lidé štítit. Moskevské vedení by mohlo udělat totéž co řecké, neboť od doby Sovětského svazu je episkopát (biskupové) velmi úzký a o každém se všechno dobře ví, ale vedení to odmítá správně řešit.

To vše a mnohem více řekl 15.01.2014 http://www.novayagazeta.ru/society/61766.html diakon Andrej Kurajev, velmi blízký spolupracovník zesnulého patriarchy Alexije II., jeho referent zabývající se reklamou této hlavy moskevské patriarchie jako jeho tiskový mluvčí, ruské mládeži po r.1990 nejznámější misionář ve všech typech masmédií. Jindy Kurajev řekl, že nejnižší ruské pravoslavné duchovenstvo a nejnižší mniši homosexuálními nejsou.

Bohoslovecký seminář v Kazani:
Skandál se začal rodit v polovině prosince, kdy vedení ruské pravoslavné církve provedlo v semináři v Kazani nečekanou kontrolu. Později se ukázalo, že zásah moskevského patriarchátu vyvolaly opakované stížnosti studentů, kteří se stali obětí sexuálního násilí.
Pod stížnost se údajně podepsala většina seminaristů. Skandál propukl v okamžiku, kdy vyšlo najevo, že se orgií údajně účastnilo prakticky celé vedení školy.
Igumen (opat) Kirill, který je jako prorektor semináře odpovědný za vzdělávání mladých seminaristů, byl církevní vrchností suspendován, i když svou vinu popírá. Ostatní hodnostáři ve svých úřadech zůstali, přestože důkazy proti nim jsou podle kritiků pádné. Shovívavost je údajně dílem nátlaku "homosexuální lobby" v pravoslavné církvi.
Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/sexualni-skandal-v-ruske-pravoslavne-cirkvi-f3g-/zahranicni.aspx?c=A140122_065359_zahranicni_skr

Poměrům v kazaňském semináři se na svém blogu věnoval jáhen (diakon) Andrej Kurajev, který byl koncem prosince vyloučen z moskevské duchovní akademie. Vyhazov přišel krátce poté, co v jednom ze svých příspěvků zveřejnil informaci o stíhání igumena Kirilla http://www.christnet.cz/zpravy/26005/ruska_pravoslavna_cirkev_ma_svuj_sexualni_skandal.url

Zprávy upřesním informací Kurajeva tak, že 1) prokuratura se tím vůbec nezabývá - je velké ticho po pěšině. 2) jediný potrestaný - sesazený Kiril (Кирилл Илюхин) se přestěhoval do Tveru a tam bude vedoucím katedry teologie (bohosloví) na státní univerzitě.
Kurajev se narodil 15. února 1963 roku v ateistické rodině v Moskvě. V dětském věku několik let bydlel v Praze. http://cs.wikipedia.org/wiki/Andrej_Kurajev

Zdroj: 2.2.2014 18:25:15,  http://gloria.tv, Libor Halík

 

Kriste, vysvoboď lid svůj z nadvlády sodomských

Vysvobodí-li vzkříšený Ježíš Kristus svou církev z moci homosexuálního lobby biskupů v těch státech, kde církev homosexuálové ovládají, pak vysvobodí i tyto státy - svět.

Viz "Homosexuální lobby v ruské, ne v řecké pravoslavné církvi" http://cs.gloria.tv/?media=565024 Řecká pravoslavná církev se své sodomizaci brání takto: Tam, když se nejvyšší vedení, církevní synod dozví, že brzy se v masmédiích objeví důkazy, že konkrétní biskup je homosexuální, tak si ho pozvou na kobereček a dají mu vybrat: buď odejít do předčasného důchodu a dostávat důchod a bude se o něm mlčet, nebo se zúčastnit soudu, ale když soud prohraje, tak nedostane žádný důchod a veřejně se ho budou lidé štítit. Moskevské vedení by mohlo udělat totéž co řecké, neboť od doby Sovětského svazu je episkopát (biskupové) velmi úzký a o každém se všechno dobře ví, ale vedení to odmítá správně řešit. To vše a mnohem více, např. že 50 z 300 ruských pravoslavných biskupů je aktivně homosexuálních, řekl 15.01.2014 http://www.novayagazeta.ru/society/61766.html diakon Andrej Kurajev, velmi blízký spolupracovník zesnulého patriarchy Alexije II., jeho referent zabývající se reklamou této hlavy moskevské patriarchie jako jeho tiskový mluvčí, ruské mládeži po r.1990 nejznámější misionář ve všech typech masmédií. Jindy Kurajev řekl, že nejnižší ruské pravoslavné duchovenstvo a nejnižší mniši homosexuálními nejsou.

Problémem na rozdíl od Řecka je, že např. v Rusku, Česku, Slovensku, Vatikáně známá masmédia homosexualitu konkrétních biskupů zatím pečlivě utajují. Ale utajené zlo působí zlem v plné síle.

O praktikující homosexualitě českého pravoslavného arcibiskupa Juraje (Jiřího Rudolfa Stránského) pastorujícího na Slovensku informoval nahlas kněz Petr Novák 26.11.2013 na schůzi pravoslavných duchovních olomoucko-brněnské eparchie. Ani přítomný arcibiskup Simeon, ani přítomný biskup Jáchym, a ani jeden z pravoslavných kněží zde přítomných tuto informaci nevyvracel ani nezpochybňoval. Čili toto SODOMSKÉ zlo zde je přímo ve vedení církve a vedení církve se mu nijak nebrání - možná proto, že arcibiskup Juraj působí jako vedoucí až na vzdáleném východním Slovensku v Michalovcích a Košicích. Nicméně jako člen biskupského synodu svým hlasováním a morálně sodomským příkladem ovlivňuje i pravoslavnou církev v Čechách a na Moravě.

Malá neznámá masmédia informovala o praktikující homosexualitě arcibiskupa Juraje už dříve:

My, nižšie podpísaný duchovný a veriaci Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku, chcenie týmto vyjadriť pobúrenie, ako aj krajné rozhorčenie nad absolútne protikánonickou vysvjackou a intronizácijou kandidáta na miesto biskupa vikára. Pravoslávnej cirkvi na Slovensku, v Michaloveckej eparchii, Juraja Stránskýho (Jifího Rudolfa Stránskýho, občana ČR. pobytcm jina'c v Prahe a v Olomúci).
Všeci sme tuná na Morave šokovaný tým. akými intrigami sa mohlo len stať to, že sa stáva biskupom človek, ktorý je všeobecne známy ako praktikujúci homosexuál agigolo, ktorý sa sexom s mužmi ne len zabával, ale aj čiastočn í živil. Mnohokrát bol veriacimi aj duchovnými pristižený ako sa viedol za ruky, aj okolo krku s mnohými mužmi, s ktorými sa na uliciach aj objímal aj boskával. a čo horšie, áno. aj obchytkával týmto mužom intýmne časti ich tela. Je známe veľa prípadov z Olomúce aj z Prahy, kde menovaný vystrájal na vysokoškolských kaľajách, kde predstieral, že študuje. Celé roky, 15 rokov minimálne, dotyčný na podkanie rozpráva o tom, ako bude biskupom, ako má všetko zariadené v Grécku u jedného metropolity. Nikto týmto hlúpym táraninám nevenoval pozornosť. Toto sa však odrazu zmenilo.

O všetkom tiež vedel vtedajší riaditeľ Úradu cparchiálnej rady Olomúcko-bmenskej eparchie, profesor prot. Pavol Aleš. Je treba povedať aj to. že o homosexualite Stránskeho vedeli všeci. Vysviacku vtedy odmietol povoliť aj zosnulý blaženejší metropolita českých krajn a Slovenska, Nikolaj - arcibiskup Prešovský (Jozef Kocvár).
16. 10. 2013 http://www.pravoslavnacirkev.info/aktuality/zpravodajstvi/719-rozuzleni-spiknuti-mlady-ambiciozni-homosexualni-arcibiskup-juraj-stransky-je-na-slovensku-velmi-neoblibeny-zachtelo-se-mu-proto-do-prahy

Věc Stížnost na nemorální chováni Jiřího Stránského (arcibiskupa Juraje)

Přes časopis IKONA, který se mi nyní dostal do rukou jsem se dozvěděl, že muž, se kterým jsem měl intimní styk loni v létě v Praze je Jiří Stránský a je arcibiskupem Jurajem. Nemohu přihlížet na skutečnost, že buzerant, který se mnou spal a měli jsme intimní styk vede a káže lidem a učí je morálce, když sám spí s mladíky jako jsem já a ještě nedrží slovo.
Seznámil jsem se s ním při mé návštěvě Prahy v baru v Praze, kdy mi slíbil za intimní služby zaplatit. Šel jsem s ním na jeho privát, kde kromě dohodnutého orálního sexu po mně vyžadoval ještě další služby, se kterými jsem nesouhlasil. Tyto služby jsem mu v žádném případě neposkytnul a on mi naštvaně zaplatil o 1000 Kč méně ! Prý jsem mu neudělal vše, co chtěl, i když isme se na ničem jiném nedomlouvali.
Obracím se na Synod s žádostí, aby pro nemorální chování byl Jiří Stránský z církve vyloučen, aby nemohl věřícím kázat morálku a když sám je gej a ještě podvodník. Nebo je to ve vaší církvi možné a církev to toleruje ???
Pokud moje žádost nebude uskutečněna, obrátím se do novin i do televize Tento dopis zasílám také do časopisu Ikona, aby se o tomto chování vašeho arcibiskupa dověděli všichni věřící a celá veřejnost, aby tento člověk nemohl dál dělat církvi ostudu. 13. srpna 2013
Zveřejněno 19. 10. 2013 http://www.pravoslavnacirkev.info/aktuality/zpravodajstvi/721-hruza-a-des-arcibiskup-juraj-je-gay-a-navic-podvodnik-vypovedel-u-notare-svedek http://www.pravoslavnacirkev.info/images/Arcibiskup-Juraj-je-homosexual---notarsky-overene-svedectvi.jpg

Do čela pravoslavné církve prý chce homosexuál. Věřící jsou zděšení 16.10.2013 http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/kauzy/Do-cela-pravoslavne-cirkve-pry-chce-homosexual-Verici-jsou-zdeseni-289609
Rozdělila se pravoslavná církev na církev Kristovu a ďáblovu? 27.9.2013 http://lukaslhotan.blog.idnes.cz/c/362944/Rozdelila-se-pravoslavna-cirkev-na-cirkev-Kristovu-a-dablovu.html

Zdroj: 13.2.2014 13:03:13,  http://gloria.tv, Libor Halík

Intronizace Persona non grata. Celkem 11 ze 14 autokefálních pravoslavných církví neuznává pány Rostislava a Jáchyma !!!

Překlad článku z pravoslavného zpravodajského serveru DOGMA: http://www.dogma.gr/default.php?pname=Article&art_id=5289&catid=7

==============

VE STÍNU INTRONIZACE NOVÉHO METROPOLITY RASTISLAVA

Formálně rozdělená Pravoslavná Církev na světě

Neděle 9.2.2014

Nejmladší církev pravoslavného světa (pozn. naše PCČZS) dnes nejformálnějším a slavnostním způsobem spustila jednu z nejsložitějších krizí posledních let.

Teoretický příkop po desetiletí oddělující patriarcháty v Cařihradu a Moskvě se zhmotnil do masa a kostí v osobě nového metropolity českých zemí a Slovenska pana Rastislava, který byl dnes intronizován v Prešově na Slovensku.

Je to poprvé, kdy byla nová hlava místní církve intronizována bez uznání všech ostatních patriarchátů, takže Pravoslavná Církev je nyní prakticky rozdělená na dvě části. Nyní nového metropolitu uznaly pouze patriarcháty Antiochie a Ruska a Polská církev.

Není divu, že se Ruská církev vrhla do podpory nového představitele posláním svého prvního církevního diplomata, metropolity Hillariona Volokolamského, jako reprezentanta Patriarchy Kyrilla na intronizační ceremonii.

Oproti tomu Ekumenický Patriarchát vyjádřil pochybnosti o způsobu vykonaných procedur a zdržuje se práva odpovědi na otázku uznání unášejíc s sebou jiné pravoslavné církve, které čekají na Bartolomějovo rozhodnutí.

Ale všichni jsou si velmi dobře vědomi, že problém nespočívá v českých církevních otázkách, ale v jiných komplikacích. V současné době totiž Ruská pravoslavná církev prakticky odmítá roli Ekumenického Patriarchátu v řešení takových otázek.

Jestli se věc posuzuje jen z pohledu množství, na straně Ekumenického Patriarchátu je většina pravoslavných primátů. Ale situace se jeví mnohem složitější než je jednoduchá aritmetika.

Jediná dnešní jistota je to, že pan Rastislav se nebude účastnit jednání mezi ostatními pravoslavnými představiteli v březnu na Fanaru (Ekumenickém Patriarchátě v Cařihradu). A je také jisté, že téma Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku bude na tomto synodu dominovat.

Otázka už dnes nestojí na tom "kdo uzná Rastislava", ale na tom, jak nakonec zpátky sjednotit nebo rozdělit celou Pravoslavnou Církev.

==============

Češi, Slováci, Rusíni, Ukrajinci, Rusové, Řekové, Romové, ... vy všichni, kteří jste na našem československém území doma, prosím sundejte si klapky z očí, přesvědčete skupinku pánů Gonta, Stránského, Hrdého, Gerku, Švajka, Krupicu, Šuvarského, Milka, Červinského, Šemjatovského a jejich pomocníky, ať už dál neničí svaté pravoslaví s pochybnou podporou pana Hillariona. Nechme všichni pana Hillariona, ať si svoji osobní politickou válku s Cařihradem a celým křesťanským světem bojuje sám, my to nechceme ani nepotřebujeme. Nechceme jeden druhému dělat podrazy a bouchat pěstí do stolu, ale ve vzájemné shodě společně stavět.

Prosím začněme všichni myslet na odkaz našich společných československých předků, na Velkou Moravu, a na rovnoapoštoly Cyrila a Metoděje, aby se za nás všichni svatí nemuseli stydět.

Chcete sloužit lidem a Bohu a nebo se ohnete před mamonem a cizími politickými zájmy?

Z redakční pošty

UŽ JE TO TADY. RASTISLAV JE PERSONA NON GRATA!!!

"Metropolita" českých zemí a Slovenska Rastislav je pro ekumenický patriarchát PERSONA NON GRATA! Podle dnešní zprávy vydané patriarchátem.

36 letý Rastislav není na patriarchátu vítán a patriarchát nebude posílat žádné zástupce na jeho intronizaci. Očekává se, že tento postoj budou následovat další pravoslavné církve na světě. Ve zprávě se mluví o tom, že patriarchát jeho volbu neuznává a že naše mladá autokefální církev je stále bez hlavy. Ekumenický patriarchát považuje prešovskou volbu Rastislava za nesprávnou a dodnes uznává jako jediného kanonického zástupce naší církve olomouckého biskupa Simeona.

celý text v řečtině je zde:

http://www.romfea.gr/epikairotita/22205-persona-non-grata-fanari-tsexias

Okamžitě požadujeme zveřejnění této zprávy na všech pravoslavných serverech v českých zemích a na Slovensku. Přestaňte už lhát a zatajovat informace! Podvodníci, zveřejněte všechny pastýřské listy vladyky Simeona a zprávy z ekumenického patriarchátu! Omluvte se za svoje lži!

Pánové Rastislav, Jáchym a Juraj a jejich nohsledi způsobili naší církvi obrovskou zkázu a mezinárodní ostudu!Jediná možnost je jejich bezpodmínečná abdikace a ve spolupráci s ostatními pravoslavnými církvemi na světě zahájení kanonických kroků k nápravě ihned ještě před zasedáním mezinárodního synodu v Cařihradě v březnu tohoto roku. Přejeme si, abychom se mohli brzy vrátit do rodiny pravoslavných církví a namísto dnešní mezinárodní ostudy mohli radostně oslavit Velký Půst a Svátek Pravoslaví jako poctivá součást světového pravoslavného společenství.

Z redakční pošty

 

 

''Persona non grata'' ο νέος Αρχιεπίσκοπος Τσεχίας για το Φανάρι!

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ / του Αιμίλιου Πολυγένη

Με μία κίνηση συμβολικού χαρακτήρα το Οικουμενικό Πατριαρχείο στέλνει το δικό του μήνυμα σχετικά με την εκλογή του νέου Προκαθημένου της Εκκλησίας της Τσεχίας.

Ο Αρχιεπίσκοπος Τσεχίας και Σλοβακίας κ. Ράστισλαβ δεν θεωρείται από το Φανάρι Προκαθήμενος της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Τσεχίας και ως εκ τούτου δεν θα στείλει κανέναν εκπρόσωπο στην τελετή ενθρόνισής του.

Με τη σημερινή απόφαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου -που φέρνει στη δημοσιότητα η Romfea.gr- η εκλογή του νέου 36χρονου Προκαθημένου της Τσεχίας βρίσκεται κυριολεκτικά στον αέρα και αναμένεται να προκαλέσει νέους τριγμούς και να παρατείνει την πολύμηνη αναστάτωση που αντιμετωπίζει η συγκεκριμένη Ορθόδοξη Εκκλησία.

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο «δηλώνει» με αυτή την συμβολική και ταυτόχρονα ουσιαστική απόφαση, εμμέσως αλλά και ξεκάθαρα, πως δεν αναγνωρίζει τον τρόπο εκλογής και ως εκ τούτου και τον νέο Προκαθήμενο.

Με ποιον τρόπο; Με το να μην αποστείλουν εκπρόσωπό τους στην Τσεχία για την τελετή ενθρόνισης του νέου Προκαθημένου, δηλώνοντας με αυτόν τον τρόπο πως η νεότερη αυτοκέφαλη Ορθόδοξη Εκκλησία παράμενει ακόμη ακέφαλη.

Η σημερινή απόφαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου θεωρείται κεφαλαιώδους σημασίας, καθώς αναμένεται να την ακολουθήσουν πιστά και οι άλλες Ορθόδοξες Εκκλησίες που συντάσσονται πιστά με τις θέσεις της Μητέρας Εκκλησίας και δεν θα στείλουν και οι ίδιες εκπρόσωπο.

Άλλωστε μέχρι σήμερα οι περισσότερες Ορθόδοξες Εκκλησίες, τηρούσαν στάση αναμονής, περιμένοντας να δουν τις κινήσεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου πριν και οι ίδιες αποφάσισουν εάν θα προχωρήσουν στην αναγνώριση του νέου Αρχιεπισκόπου Τσεχίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Romfea.gr, το Οικουμενικό Πατριαρχείο θεωρεί ως αντικανονική την εκλογή του νέου Προκαθημένου, καθώς το σώμα που τον εξέλεξε δεν συνεκλήθη από τον Μητροπολίτη Όλομουτς και Μπρνο κ. Συμεών, τον ιεράρχη που αναγνωρίζει ως και κανονικό τοποτηρητή μέχρι σήμερα.

Πρόσφατα ο Μητροπολίτης Όλομοουτς και Μπρνο κ. Συμέων, μιλώντας αποκλειστικά στη Romfea.gr, δήλωσε πως το Οικουμενικό Πατριαρχείο τον αναγνωρίζει ως τον κανονικό τοποτηρητή και όλες οι ενέργειες που γίνονται χωρίς τη συμμετοχή του θεωρούνται αντικανονικές, όπως π.χ. η εκλογή του νέου Αρχιεπισκόπου.

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο| Εκτύπωση |
Δημιουργηθηκε στις Τετάρτη, 05 Φεβρουαρίου 2014
Γράφτηκε από τον/την Romfea.gr - 23.50

Kádrování duchovních v pravoslavné církvi

Sláva Ježíši Kristu !

Drahý Marku,

odpusťte, že se nevejdu do Vámi vymezeného prostoru - tj. odpověď jen "ano" či "ne". Spíše než zaškrtnutí "jediné správné odpovědi", bych se chtěl pozastavit nad tím, co touto akcí sledujete. Ať už z nerozumu či spíše někým podněcován rozesíláte manipulativně sestavený dopis, v němž demagogicky vytrhujete pár situací z jejich kontextu a stejně manipulativně je vykládáte, a po duchovních žádáte jen jediné - aby se stručně vyjádřili: "souhlasím" nebo "nesouhlasím". Jako byste se jich ptal: "S kým jsi? Jsi s námi nebo proti nám?" Takovým kádrováním vždy počínají totalitní režimy (je nutno zjistit, na koho je potřeba udeřit či koho je potřeba zlikvidovat, že?) Už na tomto Vašem počínání je trochu patrné, jaký duch Vás ovlivňuje.

Odpusťte, ale na mne to působí dojmem, že chcete ještě prohloubit názorové spory či připravit půdu pro definitivní rozkol. Vám nejde o diskusi, tu si zřejmě nepřejete (jinak byste nechtěl, aby se duchovní vyjádřili jen "ano" či "ne"), ale o šikování svých věrných soukmenovců proti "nepřátelům" a o zalévání již zasetého semínka nedůvěry. Chápal bych Váš dopis, kdyby se jednalo o výzvu k debatě nad předkládanými tvrzeními, ale opravdu nevím, jak lze ospravedlnit, že tuto účelově sestavenou snůšku jednostranných (jemně řečeno) názorů, které se místy příčí realitě, nabízíte duchovenstvu k podpisu. Podstrkovaný dopis obsahuje zoufale ploc hý a deformovaný pohled na situaci. Kdybych Vás neznal, myslel bych si, že jde o provokaci.

Proč Vás viním z možné přípravy nevratného dělení církve? Protože jsem přesvědčen, že dobře víte, že se drtivá většina světového pravoslaví nepřidala k našim mladým biskupům a že zvolení nového "metropolity" ani nového "pražského arcibiskupa" téměř žádná světová pravoslavná církev zatím neuznala. Podle některých zpráv panuje ve světě v hierarchii nad způsobem chování našich mladých biskupů velké rozhořčení. Prakticky uznává legalitu synodu mladých biskupů jen Ruská pravoslavná církev, která si tím sleduje vlastní cíle, ale je (bez ohledu na počet svých věřících) v kanonický ;ch věcech jen pouhou jednou ze světových pravoslavných církví. A tento deficit kanonického uznání chcete nyní zřejmě nahradit houfováním duchovenstva proti tomu biskupovi, jehož svět uznává.

Dále jistě dobře víte, že se za měsíc bude konat v Konstantinopoli sněm, na němž o situaci u nás budou jednat představitelé světových pravoslavných církví. Možná, že budou všechny ty neústavní a nekanonické události, které u nás proběhly, nakonec schváleny, a pak se budeme muset všichni tomuto stavu přizpůsobit a akceptovat to, na čem se dohodne světová pravoslavná církev. Jenže Vy (resp. síly, které reprezentujete) možná hodláte prosadit svou - pochybnými cestami získanou - moc i za cenu faktického rozkolu, a tak nechcete čekat ani ten pouhý jeden měsíc, jak dopadne sněm, ale už prohlubujete rozdělení a připravujete půdu pro další převrat na biskupském trůně .

A tak se ptám: Je toto jednání církevní? Prosím, zamyslete se.

Rozkol, který dnes prožíváme, ještě může být zažehnán; ještě stále je spíše v rovině kanonického sporu mezi hierarchy a deklarované hrozby. V takových situacích jsou vzniklé neshody léčeny za pomoci zvenku - posouzením zástupců světové církve a jejich rozhodnutím. To je už zřejmě jediná cesta k pokoji v naší místní církvi. Podobné aktivity, do jakých se, drahý Marku, pouštíte, však mohou vést k takovému rozbouření a nepřátelství uvnitř naší církve, že rozdělení projde celým církevním Tělem - a co pak, až se církevní život scvrkne jen na boj jedné frakce proti druhé? Bud eme se tu už hádat do nekonečna? Budou se trhat eparchie, farnosti?

K těm, kteří nemají srdce přeplněno horkými vášněmi a před svým vyjádřením si ještě nechávají chvilku na rozmyšlení, volám: "Nenechte se vyprovokovat a vyčkejte ten jeden měsíc!" A k těm, co se už vyjádřili: "Prosím, zamyslete se, na jakých základech stavíme budoucnost této církve. Tyto základy zde budou duchovně přítomny a budou ovlivňovat život církve na celé příští půlstoletí. Kdo zde bude chtít žít, když zde bude ovzduší nenávisti, svévole, nelidskosti, rozdělení, vzpoury atd.? Opravdu si myslíte, že ty podivné koleje, na které se nyní někteří snaží "přehodit výhybku" a přesměrovat chatrn&yac ute; vláček místní církve, vedou k něčemu jinému?"

V Kristu

prot. Jan Baudiš


P.S.

Drahý Marku,
předem prosím o odpuštění, jestli se ve výkladu Vašeho počinu mýlím a křivdím Vám. V takovém případě se opravdu omlouvám. Zároveň Vás však i v takovém případě prosím, abyste vzal na vědomí, že výše uvedeným způsobem může být Vaše jednání chápáno a vykládáno, a co hůře - v tomto smyslu může naší církvi pomáhat do definitivního rozkolu.


--------------------------3. února 2014, 10:15:08, jsem dostal dopis,
ve kterém mi Dachi - Marek Novotný < Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. >'; document.write(''); document.write(addy_text99187); document.write('<\/a>'); //-->\n Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ; píše:

> Sláva Kristu!

> Vážení otcové OL-BV eparchie,
> Jakožto řádně zvolený člen OL-BV eparchiální rady a jakožto řádně zvolený
> člen metropolitní rady, jakožto laik, kterému stav naší církve není
> lhostejný, jsem s radostí přijal prosbu některých z Vás, abych Vám,
> duchovním naší eparchie, rozeslal Výzvu a žádost určenou naším srdcím milému
> eparchiálnímu biskupovi Siomeonovi, kterou máte připnutou na sponce jako
> přílohu.

> Této výzvy si osobně cením z těchto důvodů:

> 1. Vznikla z řad Vás duchovník Ol-BV eparchie.
> 2. Nabádá k dodržení základního principu církve totiž k jednotě, sobornosti.
> 3. NEUSILUJE o odstranění Vl. Simeona ze stolce OL BV eparchie a jakožto
> takového Vladyku Simeona na tomto stolci respektuje.
> 4. Snaží se jednoznačně nesouhlasit s postoji svévole a naopak akcentuje
> respektování nejvyššího orgánu naší církve - XIII. Mimořádného sněmu PCČS a
> rozhodnutí posvátných synod.

> Stav kdy eparchiální biskup nerespektuje posvátný synod a sněm se mi jevý
> jako nezdraví, nebezpečný a tento stav umožňuje spekulovat o rozkolu a
> nejednotě.

> Jako věřící
> Se k této výzvě připojuji také a to především s nadějí, že postoje Vás
> duchovních umožní naši eperchii i v budoucnu být členem Pravoslavné církve v
> Českých zemích a na Slovensku a nikoli jako eparchie nejednotná, rozkolnická
> v područí a pod omoforem jiných pravoslavných církví.

> Doporučuji abyste své případné stanoviska zkrátili jen na:

> PODPORUJI VÝZVU DUCHOVNÍK A PŘIPOJUJI SVŮJ PODPIS.
> NEBO
> NEPODPORUJI VÝZVU DUCHOVNÍK A NEPŘIPOJUJI SVŮJ PODPIS.

> A Svá stanoviska rozeslali jako odpověď všem.> K 2.1. 2014 tuto výzvu souhlasně podpořili:

> Jer, Jiří Biljak,
> Prot, Petr Klokočka,
> Jer. Serafim Tomeček,
> Jer. Oleg Muntean
> Prot Nikolaj Popov

> Nepotvrzeně sprostředkovaně podpořili:
> Prot Basil Švábeník
> Prot. Petr Novák
> Jer. Patrik Tabák.> (P.S.
> K TĚMTO DUCHOVNÍM NENÁM E-MAILOVÉ ADRESY, PROSÍM ABYSTE JIM VÝZVU PŘEDALI.
> DĚKUJI
> prot. Mgr. Ferdinand Jarečný st, jer. Mgr. Arkadiusz Skibiński, prot. Marek
> Malík,)


> Velmi mne zajímá v jaké jednotě je duchovenstvo Ol-BV eparchie.

> S Láskou v Kristu.


> Br. MAREK NOVOTNÝ
> Člen eparchiální rady OL-BV eparchie
> Člen metropolitní rady.

Z redakční pošty

Arcibiskup Simeon se setkal s arcibiskupem Rostislavem

Jeho Všesvatost Bartoloměj

Arcibiskup Cařihradu-Nového Říma a ekumenický patriarcha

Olomouc 30.ledna 2014

Všesvatý arcibiskupe Cařihradu-Nového Říma a ekumenický patriarcho, nejdražší bratře a spoluslužebnice mé nepatrností, vladyko Bartoloměji s pokorou a vděčností Vás objímám v Pánu a zdravím.

Především děkuji Vám i vysokopřeosvícenému metropolitovi Emanuelovi za uspořádání v jeho přítomnosti rozhovoru mezi mnou a vladykou Rostislavem. Tento rozhovor trval téměř tři hodiny a byl jistě užitečný tím, že vyjasnil vladykovi Rostislavovi Vaše stanoviska k nekanonickým činům, kterých se dopustil on a vladykové Juraj a Jáchym. Vyslovil jsem mínění, že se lze dohodnout. Uvědomil jsem si, jak jsou tito mladí lidé blízcí mému srdci a jak bych si jednotu s nimi přál, kdyby byla možná.

Po rozloučení vysokopřeosvíceným metropolitou Emanuelem jsem ještě poseděl s vladykou Rostislavem a jeho tajemníkem, otcem Michalem Švajko, který je léta rádcem prešovských biskupů. On spolusestavoval naši Ústavu a byl pravou rukou metropolity Nikolaje i arcibiskupa Jana prešovského.

Svolání prešovského sněmu 11.1.2014 bez toho, aby proběhlo předtím v Praze eparchiální shromáždění s volbou biskupa-kandidáta na metropolitu (což se mi jeví ze slovenské strany jako nebratrské) vysvětlil otec Švajko tím, že Slovensko čekalo 9 měsíců než si Praha zvolí arcibiskupa, a už nemohlo být déle bez metropolity. Vyslovil lítost, že jsem sněm neuznal a nezúčastnil jsem se ho, protože jinak by prý zařídil, aby nebyl jmenován arcibiskupem pražským vladyka Jáchym, ale já. Během rozhovoru jsem pochopil, že pro něho zatím domluvit se se mnou neznamená nějaký ústupek z jejich strany, ale znamená přimět mě, abych přijal jeho stanoviska, uznal sněm i obě intronizace a napsal Vám, že je vše v pořádku. To však je pro mne naprosto nepřijatelné, protože by to vůbec nepomohlo zkoušené a rozvrácené pražské eparchii, na jejímž stavu se podíleli tím, že podporovali ty, kdo to způsobili, což jsem řekl otci Švajkovi. Přesto druhý den mi vladyka Rostislav volal a přál si mne navštívit a jednat se mnou. Souhlasil jsem, ale s podmínkou, že uzná předběžně za neplatné a nekanonické synody 9.12.2013 a 10.1.2014, k jejichž neústavnosti jsem se vyjádřil již dříve. Tuto podmínku k mému zármutku nepřijal, a tak k dalšímu jednání z toho důvodu nedošlo. Chystám se však pokračovat aspoň v korespondenci.

Děkuji Vaší Všesvatosti za laskavý zájem a podporu. O tak zvané intronizaci vladyky Jáchyma v Praze si Vám dovolím napsat zítra. S láskou Vás objímám

+ Simeon,

arcibiskup olomoucko-brněnský

 správce metropolitního trůnu pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku

 

SIMEON

(ThDr. Radivoj Jakovljevič)

ARCIBISKUP OLOMOUCKO-BRNĚNSKÉ PRAVOSLAVNÉ EPARCHIE

Masarykova 17,779 00 OLOMOUC