11162018

Last update12:51:23 AM

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back Jste zde: Domů Naše církev Historie

Poučení o pravoslavné církvi

Poučení o pravoslavné církviVěrouka pravoslavné církve spočívá na Písmu svatém a na všeobecné církevní tradici. Církevní tradice je zachována jednak v řádu církve a jejím životě, jednak ve spisech sv. Otců, tj. církevních spisovatelů z prvních století dějin křesťanství.

Vyznání víry pravoslavné církve bylo zformulováno na základě nejstarších textů, vyznávaných věřícími při křtu, opírajících se o Tradici a Písmo svaté, a do všeobecného užívání uvedeno částečně v roce 325, kdy bylo přijato prvním všeobecným sněmem všech křesťanských místních církví, konaným v Nikei, a poté doplněno druhým všeobecným církevním sněmem v roce 381, konaným v Cařihradě. Toto vyznání, nazvané Nikeo (nebo nicejsko)-cařihradským, bylo společné všem místním církvím, spojeným v jednu svatou, obecnou, apoštolskou církev křesťanskou. Všechny následující všeobecné církevní sněmy se k tomuto vyznání věrně hlásily a zakázaly jej měnit.

Číst dál...

Dějiny Pravoslavné církve v Českých zemích

Dějiny Pravoslavné církve v Českých zemíchPravoslavná církev vznikla na den svaté Padesátnice (den Letnic), kdy na apoštoly sestoupil Duch svatý a oni začali - jeho působením - mluvit všemi jazyky. Stali se tak připravenými plnit poslání církve na zemi, tj. hlásat Evangelium všem národům a ukázat tak lidem cestu spásy.

Křesťanství se rozšířilo natolik, že bylo třeba křesťany organizovat podle jejich národnosti a jazyka do tzv. místních církví. Každá taková církev měla své pastýře a užívala řeč srozumitelnou národu. Všechny místní církve byly spojeny do jediné církve všeobecné, řecky katholické*, jejímž zákonodárným orgánem byl všeobecný sněm.

Číst dál...

Historie naší pravoslavné církve

Historie naší pravoslavné církve„Blahoslavení jste, když budou zlořečiti vám a pronásledovati vás, a všechno zlé o vás lhouce mluviti pro Mne. Radujte se a veselte se nebo odplata vaše hojná jest v nebesích: tak zajisté pronásledovali i proroky, kteříž před vámi byli." (Mat 5, 11-12)

Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku navazuje na dědictví, jež bylo našim národům dáno slovanskými apoštoly svatými Cyrilem a Metodějem. Po potlačení jejich díla na území Velkomoravské říše v 9. století, udržovala se ještě slovanská bohoslužba do začátku 12. století v Čechách a na Slovensku, v jehož východní oblasti přetrvala až do naší doby. Na tomto faktu nic nezměnilo ani násilné zavedení unie v roce 1649. V Čechách a na Moravě proto ani vyhnáním sázavských mnichů slovanská liturgie nezanikla.

Číst dál...

Stalo se v lednu roku 1080

Stalo se v lednu roku 1080Drobná historická studie o potlačení pravoslaví v Čechách a prosazení latinské orientace

Sotva se Morava vzkřísila po maďarském vpádu nábožensky a liturgicky, což jí trvalo 90 let, český kníže Vratislav žádá o povolení slovanské liturgie v Čechách. Není tam totiž tolik kněží, kteří by slovansky sloužili a pokračovali v pravoslavné tradici. Do Čech by přicházeli kněží z Moravy právě proti proudu latinských kněží přicházejících z Německa.

Ve snaze o církevní souhlas a povolení slovanské liturgie obrací se kníže Vratislav k papeži Řehoři VII. Papež ve své odpovědi liturgii slovanskou nepovoluje a uvádí v textu psaném latinsky proč ne. Jeho záporné stanovisko vlastně navazuje na řadu dřívějších averzí vůči misii sv. Cyrila a Metoděje, kteří museli v Římě obhájit jak bohoslužebný jazyk tak i moravskou církev; a to bylo ještě dlouho před velkým rozkolem.

Číst dál...