po10232017

Last update09:26:55 PM

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back Jste zde: Domů Naše církev Poselství Vánoční poselství Posvátného synodu Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku v roce 2012

Vánoční poselství Posvátného synodu Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku v roce 2012

Vánoční poselství Posvátného synodu Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku v roce 2012

Drazí duchovní otcové, bratři a sestry,

KRISTUS SE RODÍ, OSLAVUJTE HO!

Ve všech našich chrámech zpíváme v den Narození Páně andělskou píseň: „Sláva na výsosti Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi." (L 2,14) Připomíná nám události spojené s příchodem Krista na zem. Předvěčný Bůh, Bůh Syn, se stal člověkem a jako Bohočlověk uskutečnil spásu světa.

Slova andělské písně, kterou slyšeli betlémští pastýři, se stala nedílnou součástí vánočních liturgických textů. Nejenom však vánočních, dokonce každá božská liturgie začíná oslavou Boha na výsostech a přání pokoje, lidem dobrá vůle.

Jaký je to ale pokoj, staroslověnsky „mir", jenž přejí s dobrou vůlí andělé lidem? Je to veliký Boží dar. Předpokládá však, že budou lidé milosrdní, laskaví, spravedliví a pokorní. Andělský „mír" je ale hlavně plodem lásky, jako největšího ze všech přikázání Božích. Láska je nejdůležitější ze všech věčných lidských hodnot. Láska od čisté spravedlnosti přechází k opravdovému bratrství. Když miluješ, nemůžeš někomu dělat zlé věci: „Láska nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Láska nemá radost ze špatnosti." (IKo 13,4-6) Vytváří mezi lidmi vztahy harmonické a upřímné. A proto, když má v našich srdcích vládnout mír, musíme milovat Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, z celé své mysli a z celé své síly a bližního svého jako sami sebe. (Mk 12, 30) Budeme-li mít pokoj ve svých srdcích, jenom tak může být nastolen mír i kolem nás a na celém světě.

Hlavní příčinou toho, že lidé nemají mír v duši, je egoismus se všemi jeho podobami. Setkáváme se s ním vždy tam, kde se stává válečným polem naše rodina, pracoviště nebo bydliště. Kolikrát mají osobní vztahy s příbuznými, spolupracovníky či sousedy podobu vyhlášené nebo i nevyhlášené války. Vše se děje jenom proto, že nám sobectví velí vidět jen sebe samé, naše osobní zájmy a cíle. Když nejsme v obecenství lásky s Bohem a člověkem, přicházejíkonflikty. Ztrácíme mír Boží, o němž zpívali v Betlémě andělé. S mírem Božím se setkáváme nejenom o štědrovečerní noci. Píše se o něm i jinde ve svatém Písmu. Jeho význam zdůrazňuje sám Ježíš Kristus v blahoslavenství: „Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími." (Mt 5,9)

Nositeli tohoto Božího míru byli všichni svatí. Mír Boží vládl také v srdcích našich věrozvěstů svatých Cyrila a Metoděje. Letošní rok jsme vyhlásili Rokem svatých Cyrila a Metoděje. Přišli z východu před 1150 lety na Velkou Moravu, do prvého slovanského státu ve střední Evropě. Naše předky naučili znát a chápat slova Kristova evangelia. Dali jim slovanské písmo a uvedli je do rodiny křesťanských národů. Pro nás pravoslavné křesťany v České republice a Republice slovenské jsou svatí Cyril a Metoděj vzorem věrnosti apoštolské církvi prvních staletí. Jsou základem naší duchovní identity. Setrváváme stále v jejich duchovním odkazu. Konáme dnes stejné bohoslužby, jako konali oni, pronášíme stejné modlitby a prosby, v milosti Ducha svatého.

Mír Boží k nám přichází nejenom díky svatým Cyrilu a Metoději. S vděčností vzpomínáme také na všechny naše duchovní otce a učitele, kteří jejich odkaz v minulém století obnovili a vytvořili podmínky pro ustavení naší autokefální Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku.
Naše církev ve své slovenské části nedávno utrpěla velikou ztrátu. Zesnul její nejvyšší představitel, vladyka Ján, arcibiskup prešovský a celého Slovenska. Byla to významná osobnost, která nás spojovala a vnášela stále do církevního dění onen Boží mír a pokoj. Prešovská eparchie však po týdnech smutku dokázala připravit a zvolit představitele nového v osobě vladyky Rastislava. Protože byl vyvolen „Rostislav", máme naději, že bude tím, kdo dává nový růst pravoslavné víře. Jako dobrý pastýř bude jistě spravovat svou eparchii a jako hierarcha také dobře reprezentovat pravoslavné Slovenska i celé naší pravoslavné církve. Stane se nositelem Božího míru, jako jednoho z duchovních dědictví našich svatých otců Cyrila a Metoděje.

Nechť Boží mír provází naši církev v jubilejním roce svatých Cyrila a Metoděje. Boží mír nechť vládne v našich srdcích i myslích. Buďme jeho spolutvůrci se všemi lidmi dobré vůle.
Blahopřejeme vám k letošním svátkům Narození Páně. Vyprošujeme pro vás Boží požehnání, duchovní radost ve zdraví a dobré pohodě i v nastupujícím novém roce 2013.

KRISTUS SE RODÍ, OSLAVUJME HO!

S arcipastýřským požehnáním

+ Kryštof
arcibiskup pražský,
metropolita českých zemí a Slovenska

+ Rastislav,
arcibiskup prešovský a Slovenska

+ Simeon
arcibiskup olomoucko-brněnský

+ Juraj
arcibiskup michalovsko-košický

+ Jáchym
biskup hodonínský,
vikář olomoucko-brněnskou eparchii