11162018

Last update12:51:23 AM

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back Jste zde: Domů Naše církev Poselství Paschální poselství | Пасхальное послание

Paschální poselství | Пасхальное послание

Paschální poselství

Posvátného synodu Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku

Vstal z mrtvých Kristus!
Christos voskrese!

Drazí duchovní otcové, bratři a sestry, srdečně Vás zdravíme u příležitosti svátku Vzkříšení Kristova!

Až letos na Paschu se svíčkami v rukou obejdeme chrám a s radostným dojetím poprvé zazpíváme velikonoční tropar: „Christos voskrese iz mertvych..." – „Vstal z mrtvých Kristus...", jistě si vzpomeneme, že je to právě po tisíc sto padesáté, co v naší zemi zazněla oslava Kristova vzkříšení ve slovanské srozumitelné řeči, že je to právě letos 1150 let, co na pozvání svatého Rostislava, knížete velkomoravského, přišli svatí soluňští bratři Konstantin a Metoděj a přinesli nám „Slovo, které se stalo Tělem", aby přebývalo mezi námi, a my jsme prvně celým srdcem uzřeli jeho slávu, „slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy." (J 1,14)

 

Neznáme sice přesný den, kdy soluňští bratři předstoupili před knížete a otevřeli slovanské knihy, které připravili. V Čechách se jejich svátek začal slavit za krále Karla IV. ve 14. století dne 9. 3., což je krátce před Velikonocemi. Na 5. červenec byl svátek přenesen až v 19. století. Ve východním pravoslavném světě se památka svatých věrozvěstů slaví 11. května. K tomuto datu podle starého stylu konáme tradiční pouť do Mikulčic, o kterých se historikové domnívali, že tam se nacházel slavný Velikgrad, sídlo knížete. Dnes si nejsou tak jisti. Mnozí dávají přednost Olomouci, což potvrzují současné vykopávky a také, že se Olomouc na rozdíl od Mikulčic nevylidnila, ale zůstala významným městem.
Ale vraťme se k velikonočním svátkům, jejichž přípravou svatí bratři započali své dílo. Překlad svatého Písma začali počátkem Janova evangelia, které se čte a vykládá na Neděli vzkříšení, a zapsali jej novým, slovanským písmem. V těchto slovech bylo také obsaženo to nejdůležitější a nejvznešenější, co chtěli našim předkům sdělit. Ne marně se svatý evangelista Jan maluje na ikonách s orlem, ptákem vznášejícím se do závratných výšin. Tak vysoko se vznáší duch Janův, když se snaží lidskými slovy vyjádřit vznešená Boží tajemství. „Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo byl Bůh." (J 1,1) A kus dále svatý Jan vysvětluje: „Boha nikdy nikdo neviděl; jednorozený Syn, který je v náruči Otcově, nám o něm řekl." (J 1,18) Bůh – nebeský Otec sídlí v nedostupných sférách, ani duch Janův na orlích křídlech se k němu nepřiblíží, a přesto nám není neznámý, neboť nám ho činí poznatelným jeho Slovo, jeho jednorozený Syn. On byl prostředníkem Otcova stvořitelského díla a současně nositelem života, kterému dal zazářit v nás – lidech. „To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila." (J 1,5)
Ve svatém Písmu se hodně píše o světle a tmě, a to nejen jako o jevech fyzických, ale též jako o jevech mravních. Světlo v člověku je odraz světla Boží lásky. Myslí se tím dobrota v člověku, láska, soucit, mravní čistota, všechno krásné a ušlechtilé v nás. Ale je tu tma, která chce pohltit Bohem osvícenou lidskou bytost a utopit ji ve tmě hříchu. Tma, to je pýcha, zloba, závist, bezuzdnost, lakomství, smilstvo, nestřídmost a lenost, které na bojišti lidské duše chtějí zahubit světlo vložené do nás a učinit je tmou.
Kdo je naším nejmocnějším pomocníkem v tomto boji? Předvěčné Boží Slovo, které se stalo Tělem, přijalo podobu člověka a přebývalo mezi námi, abychom mohli vidět a přijmout jeho svatost, jeho světlé, očištěné lidství a stát se skutečnými Božími dětmi. On, předvěčný Boží Syn, se stal synem lidským, prošel celým lidským životem a nevyhnul se jediné lidské bolesti. Přijal dokonce tu nejtěžší a nejpotupnější lidskou smrt, smrt na kříži. Ale jeho čistotu a svatost si nemohla smrt podmanit, a tak vstává z mrtvých a vynáší z hrobů i naše zubožené, ale jeho krví a naším pokáním očištěné lidství, aby vstoupilo s ním do jeho slávy.
Nevíme, kolik nás ještě čeká dní života. Kolik pádů a kolikrát budeme muset povstávat, ale naše Pascha, dnes znovu prožitá, nás nenechává bez naděje. „Kde je, smrti, osten tvůj? Kde tvé, peklo, vítězství? Kristus vstal a tys svrženo! Jemu buď sláva na věky! Amen."

V pravdě vstal z mrtvých!
Voistinu voskrese!

S arcipastýřským požehnáním

+ Kryštof,
arcibiskup pražský,
metropolita českých zemí a Slovenska

+ Rostislav,
arcibiskup prešovský a Slovenska

+ Simeon, + Juraj,
arcibiskup olomoucko-brněnský arcibiskup michalovsko-košický

+ Jáchym,
biskup hodonínský,
vikář olomoucko-brněnské eparchie

Pascha Kristova 2013

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
СВЯТЕЙШЕГО СИНОДА ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
ЧЕШСКИХ ЗЕМЕЛЬ И СЛОВАКИИ

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Дорогие духовные отцы, братья и сестры.
Сердечно поздравляем вас с праздником Воскресения Христова!

Вот и в этом году на Пасху со свечами в руках обойдем храм с радостным чувством и споем пасхальный тропарь: «Христос воскресе из мертвых», а также вспомним, что прошло тысяча сто пятьдесят лет с того момента, когда в нашей стране впервые прошли празднования воскрешения Христова на понятном славянском языке. Именно 1 150 лет назад, по приглашению святого Ростислава - великоморавского князя, пришли святые братья Константин (Кирилл) и Мефодий, которые были родом из Салоников, и принесли нам «И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца». (Иоанн 1,14)
Нам не известен точный день, когда братья предстали перед князем и открыли славянские книги, которые подготовили. В Чехии их именины начали праздновать только при Карле IV, в XIV веке, дня 09.03, практически перед Пасхой. На 5 июля именины были перенесены в XIX веке. В восточном православном мире именины святых апостолов празднуются 11 мая. К данной дате, согласно старому стилю, осуществляем традиционное паломничество в Микулчицы, о которых историки утверждали, что там находился знаменитый Великоград, поместье князя. Сегодня историки уже не так уверены. Многие дают преимущество Оломоуцу, что подтверждают археологические раскопки, а также, что Оломоуц, в отличие от Микулчиц, не обезлюдел, а остался выдающимся городом.
Но вернемся к Пасхальным праздникам, с подготовки к которым начали святые братья свое дело. Перевод святого Писания они начали с евангелия от Иоанна, которое читается и разъясняется на Пасхальное Воскресенье, и записали его на новом славянском языке. В этих словах содержалось то самое важное, что хотели братья донести нашим предкам. Не зря святого евангелиста Иоанна на иконах изображают с орлом – птицей, которая возносится до невероятных высот. Так высоко возносится дух Иоанна, когда он пытается человеческим языком объяснить Божественную тайну: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» (Иоанн 1,1) И немного далее святой Иоанн объясняет: «Бога никто никогда не видел; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил». (Иоанн 1,18)
Бог – Отец небесный, находится в недоступных сферах, даже дух Иоанна на орлиных крыльях не может к нему приблизится, но, несмотря на это, мы о нем знаем, так как для нас делает его узнаваемым его Слово, его Единородный Сын. Он был посредником Отцовского творения и одновременно носителем жизни, которой он дал загореться в нас – людях. «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». (Иоанн 1,5)
В Святом Писании очень часто упоминается свет и тьма, не только как явления физические, но также как и явления нравственные. Свет в человеке - это отражение света Божьей любви. Под этим подразумевается человеческая доброта, любовь, сострадание, нравственная чистота, все красивое и благородное в нас. Но есть еще и тьма, которая хочет поглотить, Богом освещенную, человеческую душу и утопить ее в темноте греха. Темнота - это гордость, гнев, зависть, непотребство, жадность, похоть, чревоугодие и лень, которые, на поле боя за человеческую душу, хотят уничтожить свет, вложенный в нас, и заменить его темнотой.
Кто является самым сильным нашим помощником в этом бою? Это, прежде всего, Слово Божье, которое стало Телом, приняло подобие человека и пребывало среди нас, чтобы мы могли его видеть и принять его святость, его светлое, очищенное человечество и стать настоящими Божьими детьми. Он, предвечный Сын Божий, стал сыном человеческим, прошел всей человеческой жизнью и не избежал единственной человеческой боли. В конце концов, он принял самую тяжелую и мученическую смерть, смерть на кресте. Но его чистоту и святость смерть не смогла сломить, поэтому он встает из мертвых и выносит из могил наши скорби, чтобы кровь его и нашим покаянием очищенное человечество, вступило с ним в его славу.
Не знаем, сколько дней нам осталось в жизни. Сколько падений и сколько подъемов нас еще ожидает, но наша Пасха, сегодня снова прожита, и она не оставляет нас без надежды. «Где смерть, твое жало? Где ад, твоя победа? Воскрес Христос и пали демоны! Ему слава и держава во веки веков! Аминь».

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

В любви Божией

Святейший Синод Православной Церкви Чешских земель и Словакии

ПАСХА 2013