11162018

Last update12:51:23 AM

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back Jste zde: Domů Naše církev Posvátný synod Posvátný synod

Posvátný synod

Posvátný synod

Posvátný synod Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku Posvátný tvoří biskupové vykonávající službu v církvi.

Předsedá mu metropolita, který jej svolává podle potřeby, nejméně dvakrát do roka. Posvátný synod projednává otázky víry a mravů a spolupůsobí s metropolitou při kanonické správě církve. Posvátný synod rozhoduje o stížnostech na biskupy a o odvoláních proti rozhodnutím eparchiálních duchovních soudů.

 

 

 

 

Jeho Blaženost doc. ThDr. Kryštof, PhD., arcibiskup pražský, metropolita Českých zemí a Slovenska

Metropolita Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku Kryštof – občanským jménem doc. ThDr. Radim Pulec, PhD. – se narodil v r. 1953 v Praze. V r. 1974 byl vysvěcen na diákona, později na kněze. Teologie vystudoval na Husitské teologické fakultě UK (1974), dále absolvoval Pravoslavnou bohosloveckou fakultu v Prešově (1979) a také Moskevskou duchovní akademii (1984).Jako první Čechoslovák, byl promován doktorem Athénské univerzity PhD (1987).

V roce 1985 byl, na základě požehnání metropolity Doroteje, v Trojicko-Sergijevské Lavře postřižen na mnicha se jménem ctihodného Christofora (Kryštofa) Římana (6. stol.), jehož svátek slaví pravoslavná církev 12. září. V roce 1986 jej vladyka metropolita Dorotej vyznamenal hodností igumena a roku 1987 jej uvedl do církevní hodnosti archimandrity. Jako mladý duchovný se plně věnoval církevní obci při pražském katedrálním chrámu sv. Cyrila a Metoděje a dalším svěřeným církevním obcím.

V roce 1988 přijal biskupské svěcení z rukou metropolity Doroteje, a byl zvolen biskupem olomoucko-brněnským. Roku 2000 jej po zesnutí vladyky metropolity Doroteje zvolila pražská eparchie svým biskupem a 25. 3. téhož roku byl intronizován jako arcibiskup pražský a českých zemí.

Vladyka Kryštof je všestranně aktivní v církevním životě doma i v zahraničí, kde vystupuje s příspěvky na konferencích, seminářích a jiných církevních a ekumenických střetnutích. Také se věnuje pedagogické činnosti a vědecké práci. Ovládá několik jazyků: řečtinu, ruštinu, němčinu a angličtinu. Má akademické a vědecké tituly doktora teologie – ThDr. a filozofie – PhD.

 

 

 

 

Jeho Vysokopřeosvícenost vladyka Rostislav, arcibiskup prešovský a Slovenska

Ondrej Gont sa narodil v Snine, je absolventom Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove a zúčastnil sa na viacerých zahraničných študijných pobytoch, najmä v Grécku. Momentálne pôsobí ako duchovný v Detskom domove sv. Nikolaja v Medzilaborciach. Pri vstupe do mníšskeho stavu prijal meno Rastislav. Nový prešovský biskup sa intronizáciou stane arcibiskupom prešovským a Slovenska, a teda najvyšším predstaviteľom a štatutárom Pravoslávnej cirkvi na Slovensku. Gerka nového biskupa charakterizoval ako veľmi skromného človek, až askétu.„Voľba biskupa je predovšetkým voľbou otca a ja dúfam, že budem dobrým otcom všetkým tým, ktorí ma zvolili,“ povedal pre média krátko po poslednom sčítaní hlasov víťaz volieb otec Rastislav.

 

 

 

 

Jeho Vysokopřeosvícenost ThDr. Simeon, arcibiskup olomoucko-brněnský

Arcibiskup Simeon, občanským jménem ThDr. Radivoj Jakovlevič se narodil v Praze 12.02.1926 ve smíšené srbsko-české pravoslavné rodině. V Praze vystudoval reálné gymnázium a zahájil v roce 1945 studium teologie na Karlově univerzitě. Osmileté teologické studium zakončil na Pravoslavné duchovní akademii v Leningradě roku 1953. Šest let pak vyučoval, většinou Starý zákon, na Pravoslavné bohoslovecké fakultě v Prešove. Když mu další pedagogickou činnost tehdejší totalitní režim znemožnil, přestěhoval se do Mariánských Lázní, kde působil 40 let jako pravoslavný farář. Ještě v roce 1958 se oženil a přijal kněžské svěcení.

V roce 1963 vystudoval dálkově překladatelskou fakultu Vysoké školy ruského jazyka a literatury a od roku 1969 byl členem starozákonní ekumenické překladatelské komise ve které pod vedením profesora Miloše Biče pracoval na překladu a výkladu Starého zákona do moderní češtiny, jež postupně vyšel ve čtrnácti svazcích. V roce 1982 obhájil svou doktorskou disertaci Izajášův EBED JAHVE a smysl jeho utrpení. Zúčastňoval se potom pravidelně kongresů Mezinárodní organizace pro studium Starého zákona IOSOT, v roce 1983 v Salamance, v roce 1986 v Jeruzalémě, kde měl přednášku, v roce 1989 v Lovani, v roce 1992 v Paříži, v roce 1995 v Campbridgi a 2001 v Bazileji.. V roce 1996 ovdověl. V monastýru svatého mučedníka Gorazda v Hrubé Vrbce přijal postřih a řeholní jméno Simeon (v čest prvního srbského knížete Stevana Nemanji – Simeona Myroronícího +1200). 21.06. 1998 byl v pražské katedrále vysvěcen na biskupa.

V roce 2000 byl jmenován biskupem olomoucko-brněnským a v roce 2006 byl vyznamenán v hodnost arcibiskupa a v této funkci setrvává dodnes. Celý život přispíval do církevního tisku exegetickými články, úvahami, básněmi i povídkami. Ještě v roce 1958 vydal skripta k celé Bibli kromě knih Mojžíšových. V roce 1990 připravil k vydání knihu archimandrity Sávvy Nerudy Život našeho Pána Ježíše Krista. V roce 2000 vydal knížku vlastních vánočních povídek Doteky odjinud. V roce 2003 biblická zamyšlení Ježíšův příchod a v roce 2005 úpravu své doktorské práce Tajemství starozákonního proroctví.

 

 

Jeho Vysokopreosvietenosť Juraj, arcibiskup michalovsko-košický

Michalovsko-košický arcibiskup Juraj Stránský sa narodil dňa 19. októbra 1979 v meste Jeseník v Českej republike. V júni 2007 úspešne ukončil magisterské štúdium na Ukrajinskej bohosloveckej akadémii /fakulte/ sv. Cyrila a Metoda v Užhorode. Vladyka Juraj je aj absolventom odborov anglistika-amerikanistika a turkológia na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe.

Po dlhodobej službe čteca a neskôr i posväteného hypodiakona obdržal 14. marca 2004 z rúk olomoucko-brnenského biskupa Simeona svätenie na diakona. Prvý mníšsky postrih do riasy prijal v Hesychastériu sv. Cyrila a Metoda v Solúne /Tesalonikách/ a následne bol so súhlasom biskupa Simeona vysvätený 2. januára 2005 solúnskym metropolitom Anthimosom na kňaza. Na základe žiadosti predstaveného monastiera a protosyngela /generálneho vikára/ solúnskej metropolie mu metropolita Anthimos udelil titul archimandritu. Mníšsky postrih do mantie obdržal 18. apríľa 2007 za prítomnosti metrepolitu Kryštofa z rúk metropolitu Morfu Neofyta v staroslávnom monastieri Kykkos na Cypre.

Od 15. júla 2007 bol prijatý do zväzku michalovskej pravoslávnej eparchie a bol ustanovený za správcu biskupskej kaplnky na ÚMPE v Michalovciach. Vladyka Juraj obdržal biskupské svätenie v michalovskej katedrále dňa 30. septembra 2007. Na základe rozhodnutia Eparchiálnej rady Michalovskej pravoslávnej eparchie v Michalovciach zo dňa 19. februára 2009 o zmene názvu eparchie sa vladyka Juraj stal prvým michalovsko-košickým biskupom. 21. februára 2009 bol povýšený na arcibiskupa.

Má bohaté skúsenosti s organizovaním pútnických ciest po Českej republike i po zahraničí. Pravidelne prispieva do cirkevnej tlače i do iných periodík, prekladá teologické a iné odborné texty z anglického jazyka, ktorým spolu s gréckym, ruským a tureckým jazykom plynule rozpráva. Je tiež aj členom niekoľkých vedeckých a kultúrno-spoločenských asociácií.

 

 

Jeho Přeosvícenost Jáchym, biskup hodonínský, vikář – pomocný biskup pro správu olomoucko-brněnské eparchie

Biskup Jáchym (Mgr. Roman Hrdý) se narodil 8. března 1973 v Hodoníně. Dětství a mládí prožil se svými rodiči v Kroměříži, kde vystudoval gymnázium. Promoval na Pedagogické fakultě v Olomouci v oboru matematika a biologie. Poté dálkově studoval tři roky na detašovaném pracovišti Pravoslavné bohoslovecké fakulty v Olomouci.

Po přerušení studia odcestoval do Ruska, kde v roce 1997 přijal mnišství a v roce 1999 byl vysvěcen na kněze. Strávil sedm let v bratrstvu Trojice-Sergijovy lávry, dva roky studoval v Moskevské duchovní Akademii. V roce 2003 se vrátil do Hrubé Vrbky a stal se zde představeným zdejšího pravoslavného monastýru.

V sobotu 14. února 2009 byl vysvěcen v chrámu sv. Gorazda v Olomouci za pomocného biskupa hodonínského olomoucko-brněnské eparchie.